Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę: 16.02.2020 r. Kiedy przeprowadzana jest kontrola na L4. Kto może skontrolować pracownika?

Małgorzata Wąsacz
Małgorzata Wąsacz
Wątpliwości szefa czy pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie zgodnie z jego celem rozstrzyga ZUS. 123RF
Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kontrolować zwolnienia lekarskie. Takie prawo mają również niektórzy pracodawcy. Odkąd obowiązują e-zwolnienia jest im łatwiej, bo szybciej wiedzą, że pracownik jest na chorobowym.

Przepisy jasno określają kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby. Takie uprawnienie mają płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych.

Są jednak sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia kontroli w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy.

- W sytuacji, gdy obowiązują elektroniczne zwolnienia lekarskie, pracodawca od razu wie o nieobecności swoich pracowników. Jeśli budzą one jakiekolwiek wątpliwości, może szybko podjąć odpowiednie działania kontrolne nawet, jeżeli jest to kilkudniowa choroba - zaznacza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może skontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim

Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 roku. Zgodnie z nimi, pracodawca uprawniony do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy może tę kontrolę przeprowadzić sam. Może on także zlecić przeprowadzenie kontroli innej osobie, np. innemu pracownikowi.

Jeśli skorzysta z tego drugiego rozwiązania, to osobie udającej się na kontrolę pracodawca wystawia imienne upoważnienie. Jest ono ważne łącznie z legitymacją pracowniczą albo dokumentem tożsamości, których numery powinny być podane w upoważnieniu.

Kontrole pracodawca powinien przeprowadzać w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów. Może ją nasilić w okresach, w których wzrasta liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich.

Na czym polega kontrola zwolnienia lekarskiego

Kontrola L4 polega na ustaleniu czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Niedziele handlowe w 2020 roku to niemal jak gra w rosyjską ruletkę. W sumie niedziel bez zakazu handlu jest siedem. Wiesz kiedy? Czy niedziela 19 stycznia jest niedzielą bez zakazu handlu? Gdzie zrobisz zakupy w niedzielę 19 stycznia. Które niedziele 2020 roku są niedzielami handlowymi - pełna lista. Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego!

W przypadku sprawowania opieki dodatkowo jest ustalane, czy poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny lub dziecku. Nie dotyczy opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 2 lat.

Kogo dotyczy kontrola L4

Kontrola dotyczy osób pobierających zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, a także wynagrodzenia za czas choroby. Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy dotyczy także ubezpieczonych otrzymujących świadczenia z tytułu choroby (zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne) przysługujące z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (z ubezpieczenia wypadkowego).

Rząd uznał, że pieniądze na emerytury powinny pochodzić nie tylko z ZUS, ale z wielu źródeł i dokończył reformę emerytalną. Teraz emerytura będzie pochodzić z czterech filarów. Sprawdź czy obejmą Cię wszystkie - wystarczy, że klikniesz w ten tekst.

Rząd uznał, że pieniądze na emerytury powinny pochodzić nie tylko z ZUS, ale z wielu źródeł i dokończył reformę emerytalną. Teraz emerytura będzie pochodzić z czterech filarów. Sprawdź czy obejmą Cię wszystkie - wystarczy, że klikniesz w ten tekst.

Jaki rodzaj zwolnienia lekarskiego podlega kontroli. Co jest przesłanką do kontroli L4?

Kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby może podlegać każde zwolnienie lekarskie bez względu na wskazania lekarskie, tj. zarówno, gdy jest adnotacja "chory powinien leżeć" jak i w przypadku adnotacji "chory może chodzić". Kontrola może dotyczyć zarówno pracownika, jak i innego ubezpieczonego, np. osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia.

Nawet 32 000 zł za miesiąc pracy. Sprawdź, ile zarabiają doś...

- Przesłanką do przeprowadzenia kontroli jest podejrzenie wykonywania pracy lub niewłaściwego wykorzystania zwolnienia. Kontroli podlegają przede wszystkim osoby, które często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich, otrzymują kolejne zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy albo korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych. Na celowniku są też osoby, które kiedyś musiały zwrócić zasiłek, bo korzystały ze zwolnienia nieprawidłowo. Często też informacje o nieprawidłowym wykorzystaniu zwolnienia ZUS dostaje od pracodawców czy "życzliwych". Część zwolnień typujemy też do kontroli losowo, więc każde zwolnienie może być sprawdzone - mówi Krystyna Michałek.

  • miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej (w przypadku, gdy pracodawca posiada informacje, że pracownik jest również zatrudniony u innego pracodawcy, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz innego podmiotu albo równocześnie prowadzi działalność pozarolniczą),
  • miejscu zamieszkania,
  • miejscu czasowego pobytu (adres pobytu w okresie orzeczonej niezdolności do pracy podawany jest w zaświadczeniu lekarskim),
  • innym miejscu, jeśli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Kontrola L4 – adres pobytu chorego

Zwolnienie lekarskie powinno być wystawione na adres, pod którym chory przebywa w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy. Nie zawsze jest to adres zameldowania. Pracownik będący na chorobowym jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy i ZUS w terminie 3 dni o zmianie miejsca pobytu w czasie niezdolności do pracy. Informacja może być przekazana telefonicznie, mailem lub za pośrednictwem poczty. Jeśli informacja jest przekazywana za pośrednictwem poczty, datą poinformowania pracodawcy lub ZUS o takiej zmianie jest data nadania przesyłki (data stempla pocztowego).

Jeżeli ubezpieczony nie przekazał lekarzowi informacji o swoim miejscu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego, które jest inne niż adres zamieszkania albo nie poinformował pracodawcy i ZUS o zmianie miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy i w związku z tym osoby kontrolujące nie zastały go pod adresem wskazanym w zwolnieniu lekarskim, uznaje się, że niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie.

Warto przeczytać:

Pracodawca nie zastał pracownika podczas kontroli L4

Jeśli pracodawca przeprowadza kontrolę w miejscu zamieszkania lub pobytu i nie zastanie pracownika w domu, to szef powinien w miarę szybko kontrolę ponowić oraz wyjaśnić przyczyny tej nieobecności. Nieobecność pracownika w miejscu zamieszkania lub pobytu w trakcie kontroli nie musi być powodem odmowy prawa do zasiłku, jeśli była uzasadniona.

Usprawiedliwienie nieobecności w trakcie kontroli L4

Jeżeli pracownik poda uzasadniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u lekarza itp., nie można uznać, że zwolnienie lekarskie od pracy było nieprawidłowo wykorzystywane. Mówiąc krótko: pracownik będący na zwolnieniu lekarskim nie musi non stop siedzieć w domu. Może wykonywać jedynie zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jego stanem zdrowia, np. wyjść do apteki, by wykupić lekarstwa zapisane przez lekarza czy udać się po codzienne zakupy żywności.

Niedziele handlowe w 2020 roku to niemal jak gra w rosyjską ruletkę. W sumie niedziel bez zakazu handlu jest siedem. Wiesz kiedy? Czy niedziela 19 stycznia jest niedzielą bez zakazu handlu? Gdzie zrobisz zakupy w niedzielę 19 stycznia. Które niedziele 2020 roku są niedzielami handlowymi - pełna lista. Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego!

Konsekwencje nieusprawiedliwienia nieobecności w czasie kontroli L4

Jeśli podczas kontroli, chorego pracownika nie będzie w domu czy miejscu pobytu i nie wyjaśni przyczyny swojej nieobecności, straci zasiłek chorobowy. Bez cienia wątpliwości ZUS zabierze zasiłek także wówczas, gdy złapie pracownika na tym, gdy podczas pobytu na L4 pracował (u siebie w firmie czy dorywczo), remontował mieszkanie, wyjechał na urlop czy też np. brał udział w zawodach sportowych albo biegł w maratonie.

Kiedy ZUS zabierze zasiłek chorobowy

Jeśli kontrolujący stwierdzi, że pracownik, który korzystał ze zwolnienia lekarskiego od pracy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, sporządza protokół. Protokół zawiera ustalenia dokonane podczas kontroli, w tym opis na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Protokół jest przedstawiany kontrolowanemu do wglądu, by ten mógł wnieść ewentualne uwagi. Następnie musi go podpisać.

Roboty pozbawią nas pracy? W tych branżach pracownicy boją s...

Ustalenia kontroli zawarte w protokole są podstawą do pozbawienia prawa do:

  • zasiłku chorobowego - za cały okres objęty kontrolowanym zwolnieniem, z wyjątkiem okresu pobytu w szpitalu,
  • zasiłku opiekuńczego - za cały okres objęty kontrolowanym zwolnieniem,
  • świadczenia rehabilitacyjnego - za miesiąc kalendarzowy, w którym stwierdzono zaistnienie nieprawidłowości, z wyjątkiem okresu pobytu w szpitalu.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS

Decyzje w sprawie uprawnień do zasiłku wydaje ZUS. Jeżeli kontrolę przeprowadzał pracodawca, ZUS wydaje decyzję na jego wniosek lub na wniosek pracownika. Jeśli ubezpieczonemu wypłacono zasiłek chorobowy, a w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy ustalono brak prawa do świadczenia, ZUS wydaje decyzję zobowiązującą ubezpieczonego do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. W decyzji wskazany zostanie numer konta bankowego, na które ubezpieczony będzie zobowiązany dokonać wpłaty nienależnie pobranego świadczenia.

Jak bezpiecznie oszczędzać teraz by mieć największe odsetki? Czy w lutym 2020 r. są bezpieczne lokaty oraz obligacje oszczędnościowe gwarantowane przez państwo, które dają zarobić mimo wysokiej inflacji? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej.

Od decyzji w sprawach związanych z kontrolą prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu. Odwołanie to można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Na złożenie odwołania przysługuje miesiąc od dnia otrzymania decyzji.

Chcesz być szybko i dobrze poinformowany w sprawie pieniędzy: zarabiania, oszczędzania, wydawania, inwestowania? Zapewniamy szybkie informacje, analizy i porady ekspertów. Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Wtedy wszystkie godne Twojej uwagi nowości i porady znajdziesz na swojej osi czasu bez zbędnego szukania. Naprawdę warto!

Dyplom zawodowy robi różnicę: lepszy start na rynku pracy.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 77

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

L
Lena

Cześć! Nazywam się Lena, mam 27 lat. Chcę znaleźć mężczyznę do intymnych spotkań i komunikacji. Z przyjemnością odpowiem wszystkim, napisz do mnie na stronie randkowej, oto moja strona - http://loveto.one/lena92

G
Gość
11 lutego, 9:04, 111111:

Tylko kontrola na L4? Jeśli to działa w jedną stronę, to niech działa i w drugą. Ilu jest takich pracowników, którzy mimo choroby, gorączki przychodzą do pracy z różnych względów (ale nie dlatego że są takimi przykładnymi pracownikami), zarażając innych lub sami popadają w glebszą chorobę. ZUS taki mądry, niech weźmie się za kolejki do specjalistów. Po co płacimy wysokie składki? Żeby prywatnie się leczyć a lekarzom "chałupy rosną"

W samo sedno, dokładnie tak.

111111

Tylko kontrola na L4? Jeśli to działa w jedną stronę, to niech działa i w drugą. Ilu jest takich pracowników, którzy mimo choroby, gorączki przychodzą do pracy z różnych względów (ale nie dlatego że są takimi przykładnymi pracownikami), zarażając innych lub sami popadają w glebszą chorobę. ZUS taki mądry, niech weźmie się za kolejki do specjalistów. Po co płacimy wysokie składki? Żeby prywatnie się leczyć a lekarzom "chałupy rosną"

G
Gość
12 stycznia, 21:04, Gość:

I nas patologia ŁAZI po parkach i się pruje A żużlowcy mają to w dupie nawet jak im się to zgłasza

Powiedzcie gdzie można zgłosić zus że nie sprawdza nawet jak im się podaję na tacy taka patologie z Białegostoku A nie o dojnowska czy barszczanska

Pracodawca niech przyjdzie to mu wszystko zbrzydnie

G
Gość
21 stycznia, 14:45, Lena:

Cześć! Nazywam się Lena, mam 27 lat. Chcę znaleźć mężczyznę do intymnych spotkań i komunikacji. Z przyjemnością odpowiem wszystkim, napisz do mnie na stronie randkowej, oto moja strona - http://loveto.one/lena92

i co jesteś na L4, i sobie dorabiasz?

G
Gość
27 stycznia, 21:20, Marko:

Witam

Jestem na zwolnieniu lekarskim do 31 stycznia 2020, kolejną wizytę u specjalisty mam 3 lutego. Czy lekarz ma możliwość wystawienia zwolnienia od 1 lutego tak abym miał ciągłość zwolnienia. Zwolnienie które obecnie posiadam mam od lekarza rodzinnego, kolejną wizytę mam już u innego lekarza specjalisty.

Tak możesz dostać ja mam również zwolnienie do 31 stycznia od lekarza rodzinnego, od 1 lutego mam już, od specjalisty. Zwolnienie wystawione było 28 stycznia.

B
Biedroń

Zaraz mi zusownik i pracodawca laskę strzelą na klatce schodowej

K
KosaZnaczyŚmierć

Ostrze już kosy na JEzus i Nicniedawców

Z
ZUScwelozy

Pracodawca podejdzie pod wrota, to dostanie na PiSde pod oko z półobrotu i wyda raport - Pracownik kochany jest super OK

C
CHWDP

Wy [wulgaryzm] przez duże k czyt. pracodawcy oraz wy [wulgaryzm] przez duże k czyt. zus - pozabijam was siekierą jak się do drzwi domofonu zbliżycie psy niewierne

M
Marko

Witam

Jestem na zwolnieniu lekarskim do 31 stycznia 2020, kolejną wizytę u specjalisty mam 3 lutego. Czy lekarz ma możliwość wystawienia zwolnienia od 1 lutego tak abym miał ciągłość zwolnienia. Zwolnienie które obecnie posiadam mam od lekarza rodzinnego, kolejną wizytę mam już u innego lekarza specjalisty.

I
Iza

Czemu zus nie kontroluje swoich lekarzy. Lekarz w przychodni zwolnienie lekarskie ale prywatny gabinet już nie tam ozdrowiał. Lekarzw sanatorium z zusu inny na liście a inny ma dyżur sami kryją swoich. Lekarz w sanatorium specjalności ginekolog zachorował na grypę starszy pan i myślał że to kawał on 60 lat ma iść z gardłem do ginekologa a pozostali mu na to ten pan z zusu ogarnia dół i górę to nie jest kawał ścigacie zwykłych ludzi jak przestępców zacznijcie od siebie

L
Lena

Cześć! Nazywam się Lena, mam 27 lat. Chcę znaleźć mężczyznę do intymnych spotkań i komunikacji. Z przyjemnością odpowiem wszystkim, napisz do mnie na stronie randkowej, oto moja strona - http://loveto.one/lena92

G
Gość
7 grudnia, 9:33, Jon:

Symulantow nie brakuje i nie robow, ale są sytuacje kiedy i pracodawca wymusza takie sytuacje na pracowniku a w zasadzie system, taki pracownik udaje się na L4 w wyniku napięte sytuacji w firmie, wg ankiet przeprowadzonych w woj Lubuskim na 378 ankietowanych osób pracujących w zakładach 64% uskarza się na mobbing w zakładzie pracy co jest częstym powodem l4, a na 120 pracodawców którzy zgodzili się na udział w ankiecie aż 70% przyznało się do napaietych sytuacji z winy opłat zus i podatki zmusza ich do minimalnych plac i nadgodzin dla pracowników w okresie większego handlu i zauważa się wtedy wzrost l4 w takich zakładach. Na pytanie kiedy najwięcej pracownikow idzie na L4 z 4 wyborów, przedłużenie urlopu, święta, dużo pracy, okres jesień zima zachorowań, wybrali kiedy jest dużo pracy. Ludzie są przemęczeni wina systemu zachlannych polityków na kasę i zachlannych pracodwacow.

9 grudnia, 19:20, Gość:

W Polsce od dawna jest ukryte niewolnictwo

16 grudnia 2019, 11:20, Gość:

UWAGA NIEZYCZE SOBIE ZEBY PRACODAWCA NEKAL MNIE WE WLASNYM DOMU

2 stycznia, 11:19, Gość:

Co to za Kraj skoro Pracodawcy maja prawo wejs'c'do domu a policja nie

Brawo....

G
Gość
5 stycznia, 20:27, Poznań:

Hmm to ja zapraszam bo w pracy mamy taką jedną co co chwila jest na L4

A moze ta osoba jest chora ty kapusiu

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3