Nowy kodeks pracy; 19.07.2019 r. Zmiany w urlopach, wypłatach za godziny nadliczbowe, dodatek stażowy i za wysługę lat

Zbigniew BiskupskiZaktualizowano 
Resort pracy zapowiedział, że nie rezygnuje ze zmian, ale będzie je wprowadzał poprzez nowelizacje „starego” kodeksu pracy. Karolina Misztal / Polska Press
Rok 2018 miał wyznaczać rewolucję w polskim prawie pracy. Do rewolucji jednak nie doszło, dojdzie dopiero w 2019 roku, a może w ogóle – raz na zawsze upadnie pomysł zamrażania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy dłuższej pracy dla palaczy oraz anulowania niewykorzystanych urlopów czy gorszych dla pracownika zasad korzystania z urlopu na żądanie? Na razie rząd kieruje do Sejmu ustawy regulujące mniej ważne przepisy prawa pracy. Ale najwięcej kontrowersji w 2019 roku wzbudzą szykowane przez rząd zmiany w oZUSowaniu umów cywilnych, nad którymi prace trwają, ale nic nie wiadomo o szczegółowych rozwiązaniach. Na razie jest świetna wiadomość dla pracowników budżetówki: w końcu do Sejmu poszedł projekt ustawy usuwającej dodatki za staż pracy czy wysługę lat z wymiaru płacy minimalnej.

Nowe projekty dwóch kodeksów – oddzielnego dla pracowników, i oddzielnego dla pracodawców – na zlecenie ministerstwa pracy przygotowała specjalna komisja złożona z wybitnych znawców przedmiotu. Relację ze swoich prac, wraz ze stosownymi dokumentami złożyli oni minister rodziny, pracy i polityki społecznej Grażynie Rafalskiej niemal równo rok temu. Do rewolucji jednak nie doszło.

Nie doszło, bo rząd wystraszył się reakcji pracowników. Jednocześnie resort pracy zapowiedział, że nie rezygnuje ze zmian, ale będzie je wprowadzał poprzez nowelizacje „starego” kodeksu pracy. Jednak już do końca 2018 r. żadne z kontrowersyjnych rozwiązań nie stało się normą prawną.

Należność za godziny nadliczbowe

Najbliżej było – i wciąż jest, bo to sprawa związana z unifikacją prawa wewnątrz Unii Europejskiej – ze zmianami zasad wynagradzania za godziny nadliczbowe. Chodzi o odkładanie należności za taką pracę na specjalnie utworzone konta rozliczeniowe czasu pracy. Obecnie należność za nadliczbówki wypłacana jest na koniec miesiąca wraz z innymi składnikami płacy. Po zmianach jednak pieniądze byłyby zamrażane i wykorzystywane np. do zapłaty za przestoje czy niewykorzystany urlop. Takie rozwiązanie jest na rękę pracodawcom, ale nie pracownikom. Dlatego wciąż obowiązuje stary system, a jeśli dojdzie do zmiany, to pewnie nie będzie ona szła tak daleko i choć pieniądze za godziny będą ewidencjonowane na specjalnym koncie, to wzorem rozwiązań niemieckich, pracownik będzie miał do nich zdecydowanie bardziej liberalny dostęp niż zakładał to pierwszy projekt.

Od nowego roku WSZYSCY zapłacimy niższy PIT. Najbardziej skorzystają osoby na etatach. Znamy szczegóły ustawy, którą zaakceptuje rząd i skieruje do Sejmu. Kliknij w ten tekst a dowiesz się ile zyskasz na niższym podatku!

Urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie

Z pewnością natomiast w 2019 roku – roku wyborów – rząd nie zdecyduje się na kontrowersyjne zmiany dotyczące urlopów wypoczynkowych i urlopu na żądanie. Przypomnijmy, że projekt zakładał zrównanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy. Z kolei w przypadku urlopu na żądanie, przy pozostawieniu obecnej ilości dostępnych pracownikowi dni, nakładał obowiązek zgłoszenia pracodawcy chęci skorzystania z takiego urlopu przynajmniej na 24 godziny przed faktem. To drugie rozwiązanie całkowicie wypacza sens instytucji urlopu na żądanie, choć – co jest zrozumiałe – byłoby dużo wygodniejsze dla pracodawcy, nie prowadząc do potrzeby niespodziewanych korekt w czasie pracy pozostałych członków załogi.

Duża zmiana procedury cywilnej w sądach. Wezwania do sądu będą dostarczać komornicy, bardzo podrożeją opłaty, w tym za doręczenie wezwania, ale komornik dalej będzie mógł zostawić awizo do osobistego odbioru pisma z sądu. Co zmieni się jeszcze? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Wymiar minimalnego wynagrodzenia za pracę

Pewne są też zmiany dotyczące składników wynagrodzenia wchodzących w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rządowy projekt ustawy w grudniu 2018 r. trafił do uzgodnień i konsultacji; lada tydzień powinien trafić pod obrady rządu i następnie zostać przekazany do Sejmu.

Co do potrzeby wprowadzenia tych przepisów jest pełna zgoda. Obecna konstrukcja – nakazująca uwzględniać w składzie minimalnego wynagrodzenia za pracę różne dodatki, w tym najbardziej kontrowersyjny dodatek za staż i wysługę lat – w praktyce dyskryminuje doświadczonych pracowników budżetówki, którzy nie zyskują na wzroście płacy minimalnej tyle co dopiero rozpoczynający karierę zawodową. Wydawało się nawet, że sprawa zostanie rozwiązana już w 2018 r. i nowe prawo będzie obowiązywać od początku 2019 r. Jednak ponieważ zmiana wiąże się z dodatkowym kosztem dla budżetu państwa – dodatki stażowe dotyczą praktycznie pracowników sfery budżetowej – zwłoka w procedowaniu zmian wynikała z niedostatku środków przeznaczonych na podwyżki.

Teraz sytuacja odwróciła się o 180 stopni – jest rok wyborczy potencjalny elektorat może więc liczyć na załatwienie tak pilnego postulatu, a to gwarantuje, że te zmiany w prawie pracy w 2019 roku zostaną wprowadzone na sto procent.

Rząd chce kontrolować samozatrudnionych i odbierać im prawo do bycia przedsiębiorcą. Zwłaszcza tym, którzy płacą preferencyjne składki ZUS i stosują podatek liniowy. Co się stanie wówczas? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Minimalne wynagrodzenie za pracę. Nareszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej!

Wygląda na to, że to będzie najważniejsza zmiana prawa pracy w 2019 roku!
Na posiedzeniu 2 lipca Rada Ministrów ma w planie zatwierdzenia a następnie skierowanie do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na ustawę tę niecierpliwie czekają zwłaszcza wieloletni pracownicy budżetówki, którzy tylko w niewielkim zakresie korzystają na dynamicznym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach. A wszystko przez to, że znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy.
W praktyce wygląda to tak, że wielu specjalistów z ogromnych doświadczeniem, wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej od dawna, zarabia dziś tyle samo co stażyści, którzy dopiero rozpoczynają pracę; jedni i drudzy otrzymują stawkę minimalną, z tym, że w przypadku doświadczonych pracowników np. 30 proc. stanowi dodatek za wysługę lat, a u nowicjusza całe wynagrodzenia składa się z płacy podstawowej.

Tę ewidentną niesprawiedliwość rząd miał zniwelować już rok temu – wysokiej rangi urzędnicy ministerstwa pracy składali deklaracje, iż nowe prawo będzie obowiązywało już od 2019 roku. Tymczasem w 2018 roku, a dokładnie w połowie grudnia powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych – z założeniem, że przepisy wejdą w życie od 2020 r. i doświadczeni pracownicy budżetówki będą nareszcie beneficjentami podwyżki płacy minimalnej – przypomnijmy o 200 zł, z obecnych 2 250 do 2 450 zł – zaplanowanej od 1 stycznia 2020 r.

Konsultacje trwały, jak łatwo policzyć aż pół roku, zainteresowani już zaczęli się martwić czy przypadkiem znów się nie skończy na obietnicach, ale – jest! Jeśli rząd dziś zatwierdzi ustawę, trafi ona do Sejmu i powinna być procedowana szybko gdyż zgodnie z założeniami część przepisów – dotyczących waloryzacji płacy minimalnej w zamówieniach publicznych, co też jest problemem do pilnego rozwiązania – ma wejść w życie już 1 września. Oczywiście, te dotyczące wyłączenia dodatków stażowych – od 1 stycznia 2020 r.

Będzie nowelizacja nowej ustawy o PPK

Rząd szykuje też zmiany w dopiero co uchwalonej ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych. Rząd chce, żeby przy składkach PPK nie obowiązywał limit 30-krotności. Aktualnie funkcjonuje on przy składkach ZUS. Zmiana definicji wynagrodzenia w ustawie o PPK wywołuje bezpośrednie skutki organizacyjnie (inny sposób rozliczania wpłat do PPK) i finansowe po stronie pracodawców (podwyższona wpłata).

W tym roku zakaz handlu nie obejmuje tylko jednej niedzieli w miesiącu. A jak jest w najbliższą niedzielę 21 lipca? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

System wpłaty na rzecz PPK opiera się na wymiarze podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W kontekście korekt składek na ubezpieczenia społeczne, limit 30–krotności podstawy składek nie ma tak dużego znaczenia jak inne zdarzenia typu: zmiana statusu ubezpieczonego, nieprawidłowe ustalenie obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń (bądź jego braku), zmiany w wynagrodzeniu w stosunku do kwot stanowiących podstawę składek za okresy wcześniejsze. Szereg wątpliwości budzi przepis przejściowy. Doprecyzowania wymaga status umowy o prowadzenie PPK. Te kwestie powinny być szybko rozstrzygnięte.
Zdaniem wielu przedsiębiorców zaproponowane zmiany nie doprowadzą do uproszczenia obsługi rozliczania PPK, ale wprowadzą dodatkowe komplikacje.

Pomoc dla bezrobotnych - zmiana ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia, zgodnie z którą powiatowe urzędy pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego.
Teraz urząd pracy będzie mógł zastosować wobec bezrobotnego dowolne formy pomocy przewidziane w ustawie, bez ograniczeń wynikających z ustalonego dla niego profilu pomocy. Oznacza to także, że skróceniu ulegnie okres, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej.

Na decyzję o zmianach w przepisach wpłynęły m.in. wyniki ankiety jaką przeprowadzono wśród 327 powiatowych urzędów pracy w 2016 r.. W ocenie 44,6 proc. urzędów profilowanie nie umożliwiało im lepszego kierowania pomocy dla bezrobotnych. Natomiast w 21,4 proc. urzędów trudno było wskazać na przydatność profilowania pomocy.

W nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia doprecyzowano także dotychczasowe przepisy dotyczące przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania (IPD). Urzędy pracy będą mogły teraz lepiej dostosować ofertę pomocy do potrzeb klienta z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej. Określono również, że Indywidualny Plan Działania podlega modyfikacji stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Projekt zobowiązuje też powiatowe urzędy pracy do stałego monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w IPD poprzez kontakt z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni. Kontakt może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Ozusowanie umów cywilnych po wyborach?

Najwięcej kontrowersji w 2019 roku wzbudzą szykowane przez rząd zmiany w oZUSowaniu umów cywilnych. Na razie wiadomo, że w planie na 2020 r. jest pozyskanie dla ZUS z tego tytułu dodatkowo 3 miliardy złotych. Szczegóły nie są znane i ze względu na jesienne wybory parlamentarne do czasu wyborów nie zostaną upublicznione. Jedna z wersji zakłada nawet objęcie obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne nawet umów o dzieło, które ze swojej natury są „od zawsze” spod takich ubezpieczeń wyłączone.

polecane: FLESZ: Koniec zatorów płatniczych? Duże ułatwienie dla małych firm

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 257

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
J
Ja

Autora poniosło lekko gdy pisał o 30% dodatku za wysługę lat w budżetówce, gdyż maksymalny dodatek to 20%...

Z
Zefir

Banda baranów które zarabiają po 20 tysięcy z kieszeni podatnika wymyśla ustawy o nadgodzinach odkladanych na konto dla pracowników co zarabiają po 2500zl i tyraja po 300 godz w miesiącu że by normalnie żyć. I porównują że tak jest w Niemczech gdzie zarabiają minimum 2 tys euro. Jełopy w Rządzie którzy to wymyslaja o co was jedynie proszę to poddajcie się do dymisji by już nikt nie musiał męczyć się z waszym umysłowym debilizmem.

G
Groszek

Nie będę pracował u prywaciarza który nie wypłaca pieniędzy za nadgodziny razem z wypłatą .Wszystko.

G
Gość
2019-03-19T07:53:30 01:00, Gosia:

czytam i nie wierzę,jak to będzie z niewykorzystanym urlopem?jeśli takowy zostawał bo taka była potrzeba zakładu pracy ,pracodawca był zobowiązany zapłacić pensję i srednią za urlop-godziny nadliczbowe to nasza praca ,za którą powinnam dostać wynagrodzenie-więc jak z mojego wynagrodzenia pracodawca może zapłacić mi za mój urlop ktory mi się należy jak psu miska,a którego pracodawca odmówił?no poprostu albo ja czegoś nie rozumiem,albo ludzie pracy znów dostaną po d..pie.

Zgadzam się. Porąbane.

A
AXI

Polska to Kraj w którym immunitet sędziego wynikający z bodaj art.80 Ustawy o sądach powszechnych ma umocowanie Konstytucyjne w art.181 Ustawy zasadniczej RP. Nikomu do głowy nie przyjdzie pacyfikowanie hurtowe sędziów. Zgodnie z prastarą zasadą wzajemności i równości wobec prawa mamy kodeks pracy powszechnie traktowany przez pracodawców zamiennike z papierem toaletowym, a jest to akt prawny w randze ustawy mający umocowanie konstytucyjne w art.24. Sankcja karna symboliczna i niestosowana art.218 kk. Gdyby za łamanie praw pracowniczych groziło tyle co za RODO, to słabsza strona mogłaby mówić o równości wobec prawa (art.32 Konstytucji). Znamienne jest to, że rząd odwołujący się do porozumień sierpniowych i dziedzictwa Solidarności robi wszystko aby od tego wzorca odejść jak najdalej. Kolejna mistyfikacja dla naiwnej gawiedzi.

T
Ty
2019-07-12T16:29:00 02:00, Tak:

No i co z tego, że wzrosła płaca minimalna, jak pracodawcy obchodzą przepisy i nie przestrzegają prawa pracy. Ludzie pracują z pominięciem Kodeksu Pracy, na umowach śmieciowych, gdzie pracodawcy nie przestrzegają żadnych praw, poza jednym: róbta, co chceta. Pracownicy nie mają prawa do płacy minimalnej, emerytury, 8-godzinnego dnia pracy, urlopów, zwolnienia lekarskiego, nie mają żadnych dodatków za pracę w niedziele, w nocy itp. Więc dopóki Polacy pracują na umowach śmieciowych, zmiana czegokolwiek nic im nie daje, nie polepsza ich życia w żaden sposób, to są tylko martwe przepisy.

Ludzie pracujący na smieciowkach doskonale o tym wiedzą , wiedzą że ich emerytura z ZUS i tak będzie śmieszna co więcej wolą teraz większe zarobki

D
Dajcie wybór.
2019-04-14T19:33:54 02:00, Lea:

"Obecnie należność za nadliczbówki wypłacana jest na koniec miesiąca wraz z innymi składnikami płacy." - Wy chyba,albo pojęcia nie macie co piszecie albo po prostu jesteście kretynami. Nie wszystkie firmy wypłacają nadliczbówki , większość firm nie wypłaca za nadliczbowe godziny tylko oddaję "w wolnym" bo takie popaprane prawo i pracodawca tak może. Wolnę położę dzieciom na stół , na pewno będzie smaczne.

Wolne tez się przydaje np. fajnie jest jak za 2 soboty później oddadzą wolne w czwartek i piątek lub poniedziałek i wtorek i ma się 4 dni wolnego taki długi weekend. Ale tylko jak sensownie oddają dni weekendowe ma to sens. Ktoś mieszka w obcym mieście i chce przyjechać do rodziny która jest daleko- wtedy takie oddanie jest idealne, a urlop akurat składa na podróże. Pracuje teraz gdzie płacą za soboty ale jest za to strasznie mało wolnego bo tu nie chcą oddawać. Nie mogę za dużo pomoc rodzicom i dziadkom a jak już to muszę zuzywac na to urlop kosztem wyjazdów. A oni są daleko od mojego miasta. Na miejscu z praca ciężko no chyba że jakaś dziadowska praca. Co mi więc po płatnych sobotach jak tylko mnie ograniczają. Oczywiście kto chce kasa za nadgodziny to OK, ale prawda jest taka że powinien być wybór czy się chce wolne czy zapłatę za dany okres rozliczeniowy.

T
Tak

No i co z tego, że wzrosła płaca minimalna, jak pracodawcy obchodzą przepisy i nie przestrzegają prawa pracy. Ludzie pracują z pominięciem Kodeksu Pracy, na umowach śmieciowych, gdzie pracodawcy nie przestrzegają żadnych praw, poza jednym: róbta, co chceta. Pracownicy nie mają prawa do płacy minimalnej, emerytury, 8-godzinnego dnia pracy, urlopów, zwolnienia lekarskiego, nie mają żadnych dodatków za pracę w niedziele, w nocy itp. Więc dopóki Polacy pracują na umowach śmieciowych, zmiana czegokolwiek nic im nie daje, nie polepsza ich życia w żaden sposób, to są tylko martwe przepisy.

G
Gość serwisu

Tytuł zachęca do zrobienia wejścia na artykuł, a to ciema, projekt do zatwierdzenia a piszecie że już weszło , pierdolcie się z takim syfem, żeby was piekło pochłonęła....

Ł
Łukasz

Jestem Łukasz z Warszawy, jestem tu, aby poinformować ludzi, którzy potrzebują problemu finansowego, że istnieje rozwiązanie, a w naszym kraju jest Zbawiciel, ponieważ potwierdzam kwotę pożyczki 100 000tys i przyszedłem na forum tutaj, aby złożyć zeznania na temat tej firmy i nikt nie powinien wątpić w tę firmę, ponieważ są one prawdziwe i legalne po moim spotkaniu z firmą o nazwie Stella Rene, firmą pożyczkową, podążyłem za ich krokami i udzielili mi kwoty pożyczki po skontaktowaniu się z tą firmą dzisiaj, aby powiedzieć wszystkim, że istnieje odpowiedź na wszystkie nasze problemy w tym kraju, a dziś jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ mam pożyczkę od firmy i proszę wszystkich, którzy potrzebują pożyczki, aby skontaktowali się z nimi dzisiaj przez e-mail mrsstellareneloanfirm1@gmail.com lub skontaktuj się z nimi za pomocą WhatsApp 971586972460 lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod numerem 586972460, aby uzyskać więcej informacji na temat wymogu pożyczki dzisiaj.

Łukasz

G
Gość

A gdyby tak w zamian za zamrażanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe na poczet postojów zamrozić wykonywanie pracy na poczet postojów. Co za głupi przepis niby dlaczego pracodawca ma blokować wynagrodzenie pracownika które mu się należy jak duxxpie sranie.

P
Polska rzeczywistość

Kodeks pracy, praca w godzinach nadgodzinach nocki święta co tu pisać wszystko

E
Eliza

Teraz rząd obieca wszystko...

A
Amba

Odgrzewany kotlet i nieaktualne daty.

G
Gość

Ku... Nie macie o czym pisać, to nie piszcie.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3