Oszczędzanie i inwestowanie w trudnych czasach

Materiał informacyjny Banku Pekao SA
Wielu z nas postrzega obecną sytuację ekonomiczną, jako czas, w którym oszczędzanie i inwestowanie może być wyzwaniem. Geopolityka, inflacja, niepewność w otoczeniu gospodarczym powodują wzrost ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących lokowania oszczędności, które albo się skurczyły wraz ze spadkami cen akcji i obligacji, albo przynajmniej spadła ich siła nabywcza wraz ze wzrostem cen towarów i usług codziennego użytku.

Pomimo tych wszystkich zawirowań i obaw, niezależnie od koniunktury gospodarczej, zawsze istnieje możliwość skutecznego oszczędzania pieniędzy oraz znajdowania ciekawych możliwości pomnożenia swojego kapitału.

Oczywiste jest to, że różnimy się wiedzą finansową, doświadczeniem, akceptowanym poziomem ryzyka czy zasobnością portfela. Mamy różne cele oszczędzania lub inwestowania posiadanych pieniędzy, określamy też w różny sposób czas, w jakim chcemy osiągnąć te cele. I pomimo różnorodności czynników determinujących nasze potrzeby, można znaleźć satysfakcjonujący sposób na ulokowanie posiadanych środków.

Dziś każdy klient instytucji finansowych, zainteresowany inwestycjami, ma możliwość świadomego podjęcia decyzji. Dzięki wdrożeniu przepisów Dyrektywy MIFID II oraz stosowaniu wytycznych krajowych podmiotów (KNF, UOKiK) oraz europejskich (ESMA) każdy przed podjęciem decyzji wypełnia ankietę. Dzięki temu uzyskuje wsparcie, które ułatwi mu odnaleźć się w świecie finansów i zrozumieć, które grupy produktów będą dla niego odpowiednie uwzględniając jego poziom wiedzy, doświadczenia, cele inwestycyjne, sytuację finansową i skłonność do ryzyka. Dzięki wypełnieniu ankiety MIFID Klient też dowie się, które grupy produktowe nie są dostosowane do jego preferencji, potrzeb i podejścia do inwestowania np. są zbyt ryzykowne, powodują zbyt małą dywersyfikację całego portfela, czy wymagają dłuższego horyzontu inwestycyjnego niż preferowany przez zainteresowanego.

Bogata oferta produktowa

Oferta produktowa instytucji finansowych od lat jest stale rozwijana. W ten trend wpisuje się Bank Pekao S.A., który posiada obecnie bardzo szeroką i konkurencyjną ofertę depozytową i inwestycyjną pozwalająca dywersyfikować swoje oszczędności i inwestycje.

Ważne jest to, że w zależności od preferencji każdego Klienta, oferta produktowa Banku umożliwia między innymi:

 • inwestowanie zarówno krótko, jak i długoterminowe; dostępne są też rozwiązania bez określonego tenoru inwestycji zapewniające stały dostęp do zainwestowanych środków,
 • wybieranie rozwiązań o zróżnicowanym poziomie ryzyka, od produktów z gwarancją zwrotu zainwestowanego kapitału po instrumenty charakteryzujące się bardzo wysokim ryzykiem, ale z drugiej strony umożliwiającym osiągniecie ponadprzeciętnych zysków;
 • wybieranie rozwiązań, dostosowanych do poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta.

Klienci mogą inwestować samodzielnie, z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów zdalnych tj. bankowości elektronicznej Pekao24, bankowości mobilnej PeoPay, przez telefon. Mogą też przyjść do oddziału i porozmawiać z uprawnionymi do sprzedaży produktów pracownikami Banku, którzy posiadają profesjonalną wiedzę dotyczącą produktów i usług będących w ofercie.

Produkty „na każde czasy”

Jakim produktom warto się przyjrzeć:

 • Lokaty bankowe i konta oszczędnościowe

Bank Pekao S.A. posiada w swojej ofercie lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Produkty te uznawane są za najprostsze i najbezpieczniejsze formy przechowywania środków pieniężnych, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych powiązane jest z wysokością stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego – im wyższe są stopy procentowe NBP tym atrakcyjniejsze jest oprocentowanie tych produktów.

W aktualnej ofercie banku dostępne jest konto oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem 8,00% przez 183 dni od jego otwarcia. Dostępny jest również szeroki wybór lokat bankowych, których oprocentowanie zależy m.in. od kwoty, okresu deponowania środków i powiązanych produktów z oferty Banku. Klient może skorzystać z oferty tych produktów, w zależności od szczegółów danej oferty, w aplikacji mobilnej PeoPay, serwisie internetowym Pekao24 lub oddziale Banku.

Klient w dowolnym momencie może wycofać środki z konta oszczędnościowego bez utraty naliczonych odsetek. W przypadku wcześniejszego zamknięcia lokaty bankowej Klient otrzyma wpłacony kapitał bez odsetek.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/oszczedzam-i-inwestuje.html

 • Detaliczne Obligacje Skarbu Państwa

Pekao umożliwia również inwestycje w obligacje skarbowe, czyli papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa.

Jak to działa? Otóż emitent (w tym przypadku Skarb Państwa) jest dłużnikiem obligatariusza (posiadacza obligacji). Dłużnik zobowiązuje się do wykupu obligacji w określonym czasie wraz z odsetkami.

Umowę o obsługę obligacji skarbowych może zawrzeć osoba fizyczna, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna i zawodowa lub fundacja wpisana do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również do innego rejestru urzędowego, które podpisze umowę z Biurem Maklerskim Pekao za pośrednictwem serwisu internetowego Pekao24 lub w aplikacji Pekao24, a od 02.01.2023 roku również w sieci oddziałów Banku Pekao S.A. (umowy świadczenia usług maklerskich).

Aby zakupić detaliczne obligacje Skarbu Państwa nie trzeba dysponować dużym budżetem, gdyż każda obligacja niezależnie od jej rodzaju, kosztuje nie więcej niż 100 zł. Do wyboru mamy różne okresy zapadalności obligacji – od 3 miesięcy do nawet 10 lat.

W zależności od tego, na jaką opcję się zdecydujemy, będziemy mieli do wyboru różną wysokość oprocentowania, opcję stało- i zmiennoprocentową oraz - w przypadku inwestycji powyżej 4 lat - obligacje, których oprocentowanie zależne jest od poziomu inflacji. Warunki emisji obligacji opisane są w listach emisyjnych dołączanych do każdej z serii obligacji i zamieszczonych na stronie internetowej biura maklerskiego Pekao.

Obligacje można kupić m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego Pekao24 (zakładka „Inwestycje”) oraz w aplikacji PeoPay (zakładka „Panel Inwestycyjny”).

Warto podkreślić, że zarówno prowadzenie rachunku pieniężnego, zawarcie umowy, zakup obligacji, czy ich zamiana nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/

 • Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Fundusze inwestycyjne otwarte to forma zbiorowego inwestowania, która pozwala Klientom na przeznaczenie na ten cel nawet niewielkich kwot. Klient w dowolnym momencie może złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu za pośrednictwem serwisu internetowego Pekao24.

Bank współpracuje zarówno z polskimi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych jak i zagranicznymi podmiotami. Dzięki temu klienci mają dostęp do szerokiej oferty funduszy.

W ofercie Biura Maklerskiego Pekao dostępne są m.in. fundusze Pekao TFI S.A., które zarządza kilkudziesięcioma funduszami inwestującymi zarówno na rynku polskim, jak i na światowych rynkach kapitałowych. Fundusze Pekao umożliwiają Klientom dokonywanie wpłat i wypłat w złotówkach, euro oraz dolarach amerykańskich. Zróżnicowana polityka inwestycyjna funduszy pozwala na skonstruowanie strategii inwestycyjnej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. Dodatkową zaletą jest możliwość dywersyfikacji kapitału pomiędzy fundusze o odmiennym ryzyku inwestycyjnym, z których każdy dokonuje lokat na różnych rynkach kapitałowych i w różne klasy aktywów.

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w Dokumentach zawierających kluczowe informacje, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Należy jednak pamiętać, że inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych wiąże się z ryzykiem.

Więcej informacji na temat oferty funduszy inwestycyjnych otwartych znajdziesz pod adresami: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/gotowe-rozwiazania-inwestycyjne/fio-polskie.html oraz https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/gotowe-rozwiazania-inwestycyjne/fio-zagraniczne.html

 • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte dostępne okresowo

Inną możliwością zainwestowania swojego kapitału są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ), które cyklicznie pojawiają się w ofercie Biura Maklerskiego Pekao.

Jedną z dotychczasowych propozycji w tej kategorii był PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKORD. W tym przypadku, decyzje podejmowane są w oparciu o tzw. strategię Global Macro, zakładającą osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce. Owa strategia wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie skupiając się na najpłynniejszych instrumentach (stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu należy zapoznać się z jego prospektem, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty, opłaty i jest dostępny na stronie internetowej funduszu oraz na stronie internetowej biura maklerskiego Pekao.

Każda osoba, która zdecyduje się rozpocząć swoją przygodę z zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, może liczyć na profesjonalne wsparcie ekspertów Pekao, którzy zaznajomią ją z zasadami inwestycji. Należy jednak pamiętać, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem.

Więcej na temat funduszu i strategii Global Marco znajdziesz pod adresem: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/gotowe-rozwiazania-inwestycyjne/PZU-Fundusz-Inwestycyjny-Zamkni-ty-AKORD.html

 • Produkty strukturyzowane

Inną opcją inwestycji są produkty strukturyzowane. Pod nazwą tą kryją się produkty inwestycyjne o określonym horyzoncie inwestycyjnym (z ustaloną datą wykupu) oparte o różnego rodzaju instrumenty bazowe, zapewniające dostęp do rynków, które dają możliwość wyboru różnych formuł wypłaty oraz profili ryzyka, stając się przydatnym instrumentem finansowym uzupełniającym portfel inwestycyjny (w celu uzyskania szczegółów m.in. na temat produktów strukturyzowanych z dźwignią finansową, związanych z wysokim ryzykiem inwestycyjnym należy skontaktować się z bankierem, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej banku lub udać się do wskazanych na stronie placówek Banku). W zależności od emisji instrumenty strukturyzowane mogą zawierać pełną bądź częściową ochronę zainwestowanego kapitału w przypadku utrzymania inwestycji do daty wykupu. Wysokość wypłacanych odsetek uzależniona jest od wyceny instrumentów bazowych w określonym horyzoncie inwestycyjnym.

Certyfikaty Strukturyzowane

Wynik oparty jest o formułę znaną na początku inwestycji. Inwestując w certyfikaty strukturyzowane mamy do wyboru szeroki wachlarz instrumentów bazowych – akcje, indeksy giełdowe, surowce i waluty. Ponieważ część certyfikatów notowanych jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tych przypadkach mamy możliwość prostego i szybkiego zbycia lub nabycia ich w dowolnym momencie trwania inwestycji. Emitentami certyfikatów strukturyzowanych są renomowane globalne banki inwestycyjne.

Pamiętajmy jednak, że wcześniejsze zakończenie inwestycji może się wiązać z utratą części zainwestowanego kapitału nawet w przypadku instrumentów gwarantujących ochronę kapitału.

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe

Możliwość osiągania większych zysków niż na tradycyjnej lokacie (uzależnionych, podobnie jak w przypadku certyfikatów strukturyzowanych, od zachowania się wyceny instrumentu bazowego), przy 100% ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji, dają z kolei Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe, czyli bankowe papiery wartościowe emitowane przez Bank Pekao S.A.

Wśród zalet tej formy inwestycji wymienić należy:

 • potencjalnie wyższy zysk niż na lokacie pod warunkiem akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • możliwość wcześniejszej wypłaty środków (bank zapewnia odkup Certyfikatów Depozytowych z częstotliwością raz na tydzień, wcześniejsze zakończenie inwestycji może się wiązać z utratą części zainwestowanego kapitału),
 • czy dostęp do różnych klas aktywów (możliwość inwestowania na rynkach trudno dostępnych dla indywidualnych inwestorów np. surowców czy zagranicznych akcji).

Należy pamiętać, że inwestowanie w instrumenty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Przed nabyciem instrumentu należy zapoznać się z dokumentacją produktową dołączaną do emisji (m.in. prospekt emisyjny, ostateczne warunki emisji, dokument KID, broszura), które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty, opłaty i jest dostępny na stronie internetowej biura maklerskiego Pekao.

Informacje nt. produktów strukturyzowanych znajdziesz na stronie: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/gotowe-rozwiazania-inwestycyjne.html#section-2

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych.

Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat i prowizji Biura Maklerskiego Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/regulacje-i-taryfy-oplat.html oraz w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie https://www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/regulacje-i-taryfy-oplat.html.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie