PIT zero od 1 sierpnia. Złóż natychmiast oświadczenie, nie zapłacisz niepotrzebnie zaliczki na PIT [30.08.2019 r.]

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Przy umowie o pracę na kwotę 2 250 zł brutto miesięcznie trzeba zapłacić zaliczkę w kwocie 133 zł, czyli dzięki zerowemu pitowi zysk roczny wyniesie 1 596 zł. Gdyby na umowie o pracę była określona kwota 7 127,33 zł, to roczny zysk na podatku wyniósłby 9 960 zł.
Przy umowie o pracę na kwotę 2 250 zł brutto miesięcznie trzeba zapłacić zaliczkę w kwocie 133 zł, czyli dzięki zerowemu pitowi zysk roczny wyniesie 1 596 zł. Gdyby na umowie o pracę była określona kwota 7 127,33 zł, to roczny zysk na podatku wyniósłby 9 960 zł. Karolina Misztal / Polska Press
Od dziś PIT zero! To już zdecydowane - od sierpnia młodzi Polacy zarobkujący na etatach lub zleceniach nie płacą podatku (PIT). Płatnicy nie pobiorą zaliczki, a wypłacą całą pensję - tylko po potrąceniach ZUS - na rękę i to nie zawsze, bo np. studenci dalej korzystają także ze zwolnienia z obowiązkowego ZUS. Zerowy PIT jednakże nie obejmuje zatrudnionych w oparciu o umowy o dzieło oraz prowadzących własną działalność gospodarczą. Takie osoby dalej są zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego. Oto wszystko co o nowych przepisach prawa podatkowego muszą wiedzieć sami podatnicy jak i ich płatnicy.

Od 1 sierpnia obowiązuje ustawa dotyczącą zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia. Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym: roczny limit wynosił będzie 85 528 zł.

PILNE!

Zaczynają się wypłaty za sierpień, by otrzymać je bez potrącenia zaliczki na PIT i potem czekać na jej zwrot aż do kwietnia, trzeba przed wypłatą złożyć oświadczenie!

Oto jak powinno ono wyglądać (rekomendacja Ministerstwa Finansów):

Przykładowe oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a)________________________________________________________________,
(imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorca)

urodzony(a)_______________, zatrudniony(a) w __________________________, po zapoznaniu się
(dzień-miesiąc-rok)

(miejsce zatrudnienia)
z art. 5 ustawy1) oświadczam, że przychody z pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT2), uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 26. urodzin), będą w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

___________________________
podpis i data

W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Dzięki zwolnieniu ponad 2 mln osób pracujących poniżej 26. roku życia nie będzie płacić PIT, co pomoże im w starcie na rynku pracy.

[1] na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT

Od 1 sierpnia PIT zero! Kto skorzysta ze zwolnienia z podatku

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26 roku życia – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Z uwagi na wejście w życie ustawy w dniu 1 sierpnia 2019 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r., limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł.

Od 1 sierpnia PIT zero! Rodzaje i liczba umów

Warte zaznaczenia jest, że zwolnienie będzie mogło być stosowane do umów o pracę czy też umów zlecenie (podpisanych z firmami). Nie będzie można natomiast z niego skorzystać, gdy zostanie podpisana umowa o dzieło lub gdy osoba przed 26 rokiem życia założy własną działalność gospodarczą. Co istotne, limit roczny obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników), z którymi umowa o pracę czy zlecenie została podpisana.

W 2019 r. płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Chodzi o zminimalizowanie zmian w systemach księgowo-płacowych płatników. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. – od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka, a zatem wynagrodzenie będzie wyższe.

Od 1 sierpnia PIT zero! Co z zaliczkami od sierpnia do grudnia 2019?

Ustawa stanowi, iż w odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy p.d.o.f., uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26 roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy. Złożenie tego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów. Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26 rok życia.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Od 1 sierpnia PIT zero!Zwolnienie z PIT a składki ZUS

Tym rozwiązaniom towarzyszą zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Chodzi o to, aby utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania przychodów z pracy i działalności wykonywanej osobiście.

Szkolne zakupy mogą być tańsze nie tylko dla rodziców trójki dzieci. Od 2019 r. KDR mogą posiadać dziadkowie, którzy wychowali trójkę pociech. Ich karta może posłużyć do zakupów szkolnych nawet dla jedynaków! Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Tym samym, niezależnie od zwolnienia od podatku części przychodów na podstawie ustawy PIT – przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, w zakresie w jakim stanowią ją obecnie. Projekt ustawy realizuje bowiem zapowiedź dotyczącą likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26 roku życia, a nie likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że ulga w PIT nie zwalania z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.

Od 1 sierpnia PIT zero! Pracujący student a ZUS

Przy okazji projektowania tego nowego zwolnienia chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną sytuację. Jeśli będziemy mieć do czynienia ze studentem do 26 roku życia, który nie przekroczy limitu przychodów, to będzie on korzystał zarówno ze zwolnienia z PIT, jak i ze zwolnienia z opłacania składek ZUS. W tej sytuacji kwota brutto na umowie, całkowity koszt pracodawcy i kwota netto do wypłaty dla zleceniobiorcy będzie taka sama. Kwota 2 250 zł, czy też 7 127,33 zł z umowy zlecenia będzie faktycznym wynagrodzeniem netto – wskazuje Aneta Socha-Jaworska, ekspert kadrowo-podatkowy w firmie inFakt.
- Nie zmieni się za to sytuacja pracujących doktorantów. Zatrudniając się na umowę wskazaną w ustawie, będą oni zwolnieni tylko i wyłącznie z podatku dochodowego – podkreśla Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft Sp. z o.o.

Od 1 sierpnia PIT zero! Realna korzyść

Jaka będzie realna korzyść dla osoby młodej, która z tego rozwiązania skorzysta? Weźmy pod uwagę dwie kwoty: minimalne wynagrodzenie na 2019 r., które wynosi 2 250 zł i miesięczną kwotę graniczną czyli 7 127,33 zł.
Przy umowie o pracę na kwotę 2 250 zł brutto miesięcznie trzeba zapłacić zaliczkę w kwocie 133 zł, czyli dzięki zerowemu pitowi zysk roczny wyniesie 1 596 zł. Gdyby na umowie o pracę była określona kwota 7 127,33 zł, to roczny zysk na podatku wyniósłby 9 960 zł.

Z perspektywy finansowej pracodawcom jeszcze bardziej będzie opłacało się zatrudniać osoby uczące się do 26. roku życia niż wykwalifikowanych pracowników.

Od 1 sierpnia PIT zero! Rozliczenie z dzieckiem przy zwolnieniu z PIT - samotni rodzice

Ustawa utrzymuje status quo w odniesieniu do dochodów pełnoletniego (do 25. roku życia) uczącego się dziecka przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci lub i ulgi na dzieci. Zarobki dziecka (z pracy oraz z umów zlecenia) – niezależnie od tego czy będę opodatkowane, czy objęte zwolnieniem na podstawie ustawy PIT – nie będą mogły przekroczyć 3 089 zł, aby nie pozbawić prawa rodzica do tych preferencji podatkowych.

Od 1 sierpnia PIT zero! Rozliczenie młodych małżonków przy zwolnieniu z PIT

Zastosowanie zwolnienia z PIT nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków – w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, o ile tylko spełnione zostaną warunki do tych preferencji. Do dochodów podlegających opodatkowaniu (ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia) podatnicy mogą również stosować tzw. kwotę wolną.

Od 1 sierpnia PIT zero! Limit 50 proc. kosztów uzyskania przychodu przy zwolnieniu z PIT

Przepisy o zerowym PIT uwzględnianiają przychody zwolnione przy ustalaniu limitu 50 proc. kosztów z praw majątkowych. W rezultacie suma przychodów zwolnionych od podatku oraz 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć 85 528 zł. Regulacja ta ma zapobiegać kumulacji tych dwóch preferencji podatkowych (zwolnienia i kosztów).
Od dziś PIT zero!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Praca sezonowa. Jaką umowę podpisać?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

N
Nata

Czyli od 2020 roku pracodawca ma nakaz zapłacić nam te pięniadze ? Chociaż nie złożyłam deklaracji dobrze rozumiem ?

G
Gość

"Zastosowanie zwolnienia z PIT nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków – w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, o ile tylko spełnione zostaną warunki do tych preferencji."

To wspólnie czy osobno? Jakie to warunki?

G
Gość
W(kół)ko to samo .od 1.08.2019 zaliczka pit nie będzie pobierana po złożeniu wniosku uprawnionemu a od 01.02.2020 obligatoryjnie .
G
Gość
Witam, polecam odwiedzić najpopularniejszy serwis randkowy z doskonałą wyszukiwarką, która znajduje partnera seksualnego - http://lady4.fun Wyślij do mnie e-mail, zawsze jestem tam online :)
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu