Rewolucja w prawie pracy: 22.08.2019 r. Nareszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej

Zbigniew BiskupskiZaktualizowano 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy. Grzegorz Mehring / Polska Press
Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Na ustawę tę niecierpliwie czekają zwłaszcza wieloletni pracownicy budżetówki, którzy tylko w niewielkim zakresie korzystają na dynamicznym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach. A wszystko przez to, że znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy. Ustawa przeszła szybką ścieżkę procedowania i po podpisie prezydenta jest już aktem prawnym powszechnie obowiązującym.

W praktyce wygląda to tak, że wielu specjalistów z ogromnych doświadczeniem, wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej od dawna, zarabia dziś tyle samo co stażyści, którzy dopiero rozpoczynają pracę; jedni i drudzy otrzymują stawkę minimalną, z tym, że w przypadku doświadczonych pracowników np. 20 proc. stanowi dodatek za wysługę lat, a u nowicjusza całe wynagrodzenia składa się z płacy podstawowej.

Tę ewidentną niesprawiedliwość rząd miał zniwelować już rok temu – wysokiej rangi urzędnicy ministerstwa pracy składali deklaracje, iż nowe prawo będzie obowiązywało już od 2019 roku. Tymczasem w 2018 roku, a dokładnie w połowie grudnia powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych – z założeniem, że przepisy wejdą w życie od 2020 r. i doświadczeni pracownicy budżetówki będą nareszcie beneficjentami podwyżki płacy minimalnej – przypomnijmy o 200 zł, z obecnych 2 250 do 2 450 zł – zaplanowanej od 1 stycznia 2020 r.

Konsultacje trwały, jak łatwo policzyć aż pół roku, zainteresowani już zaczęli się martwić czy przypadkiem znów się nie skończy na obietnicach, ale – jest! Jeśli rząd dziś zatwierdzi ustawę, trafi ona do Sejmu i powinna być procedowana szybko gdyż zgodnie z założeniami część przepisów – dotyczących waloryzacji płacy minimalnej w zamówieniach publicznych, co też jest problemem do pilnego rozwiązania – ma wejść w życie już 1 września. Oczywiście, te dotyczące wyłączenia dodatków stażowych – od 1 stycznia 2020 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy.

W obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez lub z krótkim stażem pracy) wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości - przyznaje rząd.

W praktyce powoduje to niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników posiadających dłuższy staż pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. Dotyczy to sytuacji, w których wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za staż pracy kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest corocznie podwyższane w związku ze wzrostem tego wynagrodzenia. Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, wliczając w to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatek za staż pracy. W takich przypadkach przedmiotowy dodatek przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

Ponad 60 proc. Polaków skorzysta w pełni na niższym PIT. Zgodnie z zapowiedziami zmiany mają obowiązywać już od 1 października 2019 r. Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły

Jak jest, jak będzie? - czytaj na str. 2

Jak jest jak będzie

Obecnie przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę brane są pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem składników wymienionych w ust. 5 tego artykułu, tj.: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Odesłanie do kategorii wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wynagrodzenia pracownika z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się także wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Wprowadzana regulacja zakłada wyłączenie z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku przysługującego pracownikowi z ww. tytułu, bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku.

Z uwagi na różnorodność stosowanego nazewnictwa oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy (obowiązujące u poszczególnych pracodawców), w celu usunięcia mogących się pojawić wątpliwości interpretacyjnych – projekt ustawy wprowadza definicję „dodatku za staż pracy” (zmienia art. 1 ustawy). Przedmiotowy dodatek definiowany jest jako dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Kto dostaje dodatek stażowy

Dodatek za staż pracy nie ma charakteru powszechnego. Z mocy prawa przysługuje on niektórym grupom zawodowym, w tym pracownikom jednostek sfery budżetowej. Przykładowo: pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.), członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1559), nauczycielom – dodatek za wysługę lat (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
– Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), sędziom – dodatek za długoletnią pracę (ustawa z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), żołnierzom zawodowym – dodatek za długoletnią służbę wojskową (ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – Dz. U. z 2018 r. poz. 173, z późn. zm.).

Zasady przyznawania i wypłacania dodatku za staż pracy różnym kategoriom pracowników sfery budżetowej określają stosowne ustawy i rozporządzenia. Najczęściej regulacje te przewidują, że ww. dodatek przysługuje pracownikowi po pięciu latach pracy, w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Jeden długi, najlepiej trzytygodniowy urlop czy trzy tygodniowe urlopy w roku? jaki wariant jest optymalny dla zdrowia i regeneracji sił, by dalej pracować wydajnie i bez przesadnego zmęczenia? Zdania na ten temat są podzielone, zmienia się też ocena i rekomendacje ze strony naukowców. Jaka wskazówka obecnie jest na topie? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz odpowiedź.

Pracownicy spoza sfery budżetowej mogą otrzymywać dodatek za staż pracy. Pracodawcy prowadzący samodzielną gospodarkę finansową we własnym zakresie ustalają warunki wynagradzania pracowników (w tym wypłacania określonych składników wynagrodzenia), stosownie m.in. do rodzaju prowadzonej działalności i możliwości finansowych. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych u tych pracodawców regulują przede wszystkim przepisy zakładowe, tj. ponad zakładowe i zakładowe układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania, a w przypadku pracodawcy niezobowiązanego do wydania regulaminu wynagradzania – postanowienia umów o pracę (art. 771–772 i 29 k.p.). Jeżeli obowiązujące u danego pracodawcy regulacje płacowe przewidują taki składnik wynagrodzenia jak dodatek za staż pracy, określają jego wysokość i zasady przyznawania.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!
Szkolne zakupy mogą być tańsze nie tylko dla rodziców trójki dzieci. Od 2019 r. KDR mogą posiadać dziadkowie, którzy wychowali trójkę pociech. Ich karta może posłużyć do zakupów szkolnych nawet dla jedynaków! Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Renegocjacje wynagrodzenia minimalnego w zamówieniach publicznych

W przepisach przejściowych przedmiotowego projektu ustawy proponuje się uregulowanie kwestii związanej z umożliwieniem przeprowadzenia negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Regulacje te dotyczą zarówno umów zawieranych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), jak również realizowanych w trybie innym niż określony przepisami ww. ustawy.
W odniesieniu do umów zawartych przed dniem 1 września 2019 r. projekt ustawy wprowadza przepisy umożliwiające stronom przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy (art. 2–4 projektu ustawy).
Brak możliwości renegocjacji w związku ze zwiększonymi kosztami wynikającymi z wprowadzenia niniejszą ustawą zmiany, mogłoby skutkować utratą rentowności przedsiębiorstw oraz stanowić zagrożenie dla realizacji umów.
Projektowana regulacja uprawnia wykonawcę umowy do zwrócenia się do zamawiającego
z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany należnego wynagrodzenia (art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 projektu ustawy).

Rząd znalazł dodatkowy miliard na podwyżki dla nauczycieli. Ile dostanie nauczyciel stażysta a ile nauczyciel dyplomowany. Jakie będą od 1 września wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli na różnych etatach? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Wniosek składa się w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. W przypadku złożenia wniosku wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu sposobu i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany należnego mu wynagrodzenia (tj. sumy wzrostu kosztów), wynikającej z wyłączenia dodatku za staż pracy z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 2 ust. 4 projektu ustawy). Zamawiający może żądać udokumentowania sposobu lub podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
należnego wykonawcy w zakresie niezbędnym do jej potwierdzenia (art. 2 ust. 5 projektu ustawy). Przedmiotowe przepisy stosuje się odpowiednio do umów zawartych w trybie innym niż określony przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust. 1 projektu ustawy).

Projekt po konsultacjach

Celem wprowadzenia ww. zmiany jest zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawa sytuacji pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
Proponowana nowelizacja ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Na potrzebę wyłączenia dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę wskazują liczne wystąpienia kierowane przez obywateli, przedstawicieli związków zawodowych oraz parlamentarzystów. - czytamy w uzasadnieniu do projektu
Mając na uwadze postulowaną przez stronę społeczną konieczność modyfikacji obecnego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zarazem biorąc pod uwagę obligatoryjne dodatkowe skutki finansowe dla pracodawców, wpływ na finanse publiczne oraz na rynek pracy, ustawodawca zdecydował o etapowym wprowadzaniu zmian. Pierwszym etapem było wyłączenie z dniem 1 stycznia 2017 r. z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1265, z późn. zm.).

Złóż papierowy wniosek o 300 zł na ucznia - już od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Kliknij po prostu w ten tekst, dowiesz się wszystkiego.

Projektowana zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez stronę pracodawców i stronę pracowników Rady Dialogu Społecznego (Uchwała Nr 68 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego). Zdaniem strony pracodawców i strony pracowników RDS wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę przyczyni się m.in. do zwiększenia motywacji pracowników i ich przywiązania do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy.

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które dotyczą możliwości przeprowadzenia przez strony umowy negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany należnego wynagrodzenia, mających wejść w życie z dniem 1 września 2019 r.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

Szkolne zakupy mogą być tańsze nie tylko dla rodziców trójki dzieci. Od 2019 r. KDR mogą posiadać dziadkowie, którzy wychowali trójkę pociech. Ich karta może posłużyć do zakupów szkolnych nawet dla jedynaków! Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

polecane: FLESZ: Smartfony zamiast kas fiskalnych.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 46

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

A moze by tak wprowdzic wieksze pieniadze za prace w godzinach nocnych.

G
Gość
2019-07-12T11:53:50 02:00, Adam:

I tak to niewiele zmieni.Teraz mam 2100 brutto na pasku,choć najniższa jest 2250. Bo mam 20 % premi ,którą wliczają do tego 2100. Od 2020 r.bedzie 2450,choć mam dodatek stażowy 20%, którego nie wliczą , ale wliczą te 20 procent premi ,i dalej zostawią mi te 2100 brutto bo łącznie z premią będe miał te 2450. I to jest zgodne z przepisami.

Ja mam podobnie. Mam 63 lata, 42 lata pracy i 12.50 na godzinę. Na pasku netto wychodzi co prawda 1630, ale aby wyszła ta najniższa, pracodawca dolicza jakiś dodatek wyrównawczy do najnizszej krajowej. Kiedy pytam pracodawcę o ten stan rzeczy, odpowiada : jak ci nie pasuje to się zwolnij" A gdzie ja w tym wieku znajdę pracę?

Z
Zxn
2019-07-17T11:45:22 02:00, Gość:

Na jakim świecie żyją Ci ludzie ,w budżetówce nie ma stażowego od lat ,pracuję 30 lat i powinienem mieć 30proc do tej najnizszej ktora nam placa -to wstyd -inne grupy maja zagwarantowany staly wzrost ,dodatki itp -to jest gwalt na konstytucyjnej rownosci bysmy dokladali do systemu jako jedyni.Rzucono na rynek kupe pieniedzy przez co zarabiamy jeszcze gorzej -bo nikt nam tego nie wyrownuje -kolejny rzad zerujacy na pracownikach sluzby zdrowia ,a mieli nam urealnic place,...Ziemia do rzadu.....halo tam na orbicie...

Chrzanisz. Jest w budżetówce dodatek stażowy, 1% za każdy przepracowany rok, ale nie większy niż 20%.

Z
Zadowolony z życia
2019-07-07T12:17:37 02:00, Gość:

Dodatek stażowy winni dostawać wszyscy pracownicy bez względu gdzie jest zatrudniony. Niestety rzeczywistość jest inna... Więc taki dodatek winien być zlikwidowany... Była by to jedyna słuszna decyzja... Ja po 45 latach pracy nie otrzymuje ani grosza... Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do płacenia dodatku stażowego...

2019-07-16T19:36:03 02:00, Gość:

oczywiście, jestem za , pod warunkiem, że zaczniemy godziwie zarabiać , bo kierownik adm-gospod. odpowiadający za pracę 12 osób, z 4 fakultetami, 22 letnim stażem pracy zarabiający ok 2700 to tak dużo?. Do tego "obibok i leń" , proszę się zamienić i przekonać co to za praca. Oczywiście pracę można zmienić,tylko należy wziąć pod uwagę, że mówimy o Kielcach, nie każdy może szukać pracy w całej Polsce, choćby z uwagi na sytuację rodzinną.

,,z 4 fakultetami, 22 letnim stażem pracy zarabiający ok 2700 to tak dużo?''

Czyli jesteś życiową, życiowym, nieudacznikiem. Znam ludzi po dwóch fakultetach i siedzą w OBI na kasie. Mój syn pracuje w HR, odpowiada za ludzi w Holandii, Belgii, Rumunii i Rosji. Biegle włada trzema językami i skończył jeden fakultet, oraz studia podyplomowe. Zarabia 9000€ miesięcznie-netto. Ja nie mam żadnego fakultetu, Technikum Mechaniczne i zarabiałem 3500€ miesięcznie netto. Tak więc oprócz fakultetów trzeba mieć klej w głowie.

S
Stanley
2019-07-17T11:45:22 02:00, Gość:

Na jakim świecie żyją Ci ludzie ,w budżetówce nie ma stażowego od lat ,pracuję 30 lat i powinienem mieć 30proc do tej najnizszej ktora nam placa -to wstyd -inne grupy maja zagwarantowany staly wzrost ,dodatki itp -to jest gwalt na konstytucyjnej rownosci bysmy dokladali do systemu jako jedyni.Rzucono na rynek kupe pieniedzy przez co zarabiamy jeszcze gorzej -bo nikt nam tego nie wyrownuje -kolejny rzad zerujacy na pracownikach sluzby zdrowia ,a mieli nam urealnic place,...Ziemia do rzadu.....halo tam na orbicie...

No właśnie! Takie tłumoki pracują u nas w budżetówce i dlatego jest taki syf w w tym kraju. Najwyższy dodatek stażowy jest 20%. (Pracując) ponad 20 lat i tak dodatek będzie tylko 20%. Nie pracujesz w budżetówce, co najwyżej rowy kopiesz, to wynika z twojego rozumowania i znajomości przepisów.

p
pracownik

Doidatki staz -wysluga lat pracuje 15 lat kolezanki po 30 lat Zadna nie dostaje za wysluge nie ma jubileuszowek itd--dlaczego to nie jest obligatoryjne dla wszystkich Gdzie sprawiedliwosc NIE ma oszukuja jak moga potem mamy zdechle emerytury za 30-40 lat pracy

b
basik

dlaczego stazowe maja dostac budzetowki a nie wszyscy pracujacy??????kasta ma sie dobrze II sort nam sie nie nalezy JAK mozna----po co sa zwiazki zawodowe- zeby duda bral tylko kase chamstwo sie szerzy

b
budrys

tempo jak na pisiorow tragiczne,ale mafia pelowsko-zlodziejska nie dala by ani grosza takie sa fakty , tusk to najwiekszy szkodnik tego kraju po balcerowiczu i walesie

H
Harry

Jestem prywatnym pożyczkodawcą znajdującym się tutaj w USA. Mogę ci pomóc w pożyczce, której szukasz @ 3% oprocentowanie, W przypadku pilnej reakcji bardzo dostępny e-mail: harryben5177@gmail.com

G
Gość

Na jakim świecie żyją Ci ludzie ,w budżetówce nie ma stażowego od lat ,pracuję 30 lat i powinienem mieć 30proc do tej najnizszej ktora nam placa -to wstyd -inne grupy maja zagwarantowany staly wzrost ,dodatki itp -to jest gwalt na konstytucyjnej rownosci bysmy dokladali do systemu jako jedyni.Rzucono na rynek kupe pieniedzy przez co zarabiamy jeszcze gorzej -bo nikt nam tego nie wyrownuje -kolejny rzad zerujacy na pracownikach sluzby zdrowia ,a mieli nam urealnic place,...Ziemia do rzadu.....halo tam na orbicie...

G
Gość
2019-07-07T10:54:45 02:00, Gość:

Dlaczego stażowe dotyczy tylko pracowników budżetu miliony ludzi pracuje w przedsiębiorstwach po kilkadziesiąt lat i też są dyskryminowani finansowo

Swierzaki zarabiają tyle co doświadczeni pracownicy to skandal i tyle

2019-07-08T22:27:26 02:00, Gość:

Doświadczeni pracownicy od lat nie mieli podwyżek, "świezaki" ich doganiają z płacami i się śmieją w twarz, że jak ich nauczą to pójdą do korporacji a "starzy" niech sobie tu siedzą na tych głodówkach

Korpo są w dużych miastach - na prowincji zazwyczaj młodzi nawet nie mają szans się wcisnąć do budżetówki, bo stołki są obsadzone do 90 roku życia dla wnuków.

G
Gość
2019-07-13T16:13:37 02:00, Gość:

W większości. firm takiego dodatku jak stażowe po prostu nie ma.

Dokładnie. Budżetówka to w większości "rozpuszczone 50 ", bo im się zawsze "należało". Miałam przyjemność pracować w budżetówce i nieprzyjemność u prywaciarza. Polecam wszystkim pracownikom budżetówek załatwić 3 miesiące stażu u prywaciarza - będą z pocałowaniem ręki wracać na swoje ciepłe posadki nawet za minimalną bez dodatków.

G
Gość
2019-07-12T11:53:50 02:00, Adam:

I tak to niewiele zmieni.Teraz mam 2100 brutto na pasku,choć najniższa jest 2250. Bo mam 20 % premi ,którą wliczają do tego 2100. Od 2020 r.bedzie 2450,choć mam dodatek stażowy 20%, którego nie wliczą , ale wliczą te 20 procent premi ,i dalej zostawią mi te 2100 brutto bo łącznie z premią będe miał te 2450. I to jest zgodne z przepisami.

Trochę Pan mydli oczy osobom, które się na tym nie znają. Nie będzie Pan miał 2.450zł brutto, bo dojdzie dodatkowo właśnie wyłączony spod brutta dodatek stażowy. Przy 20% dodatkowych Pana brutto wyniesie zgodnie z przepisami co najmniej 2.940zł brutto. To w porównaniu do obecnej kwoty 2.520zł brutto (2.100zł 20% premii) lub mniej (w zależności jaka podstawa premii) podwyżka o minimum 420zł brutto, gdzie u zakładach pracy bez takich dodatków podwyżka wyniesie pewnie 200zł brutto, bo tyle wymaga prawo. Także będzie Pan miał podwyżkę ponad dwukrotnie większą niż "niektórzy".

G
Gość
2019-07-07T08:16:51 02:00, Jacek:

Ha ha ha. Polacy pracują z pominięciem Kodeksu Pracy, na umowch śmieciowych, tam żadne prawa nie obowiązują. Przetargi w zamówieniach publicznych nadal wygrywają firmy zatrudniające na umowy zlecenia, czy o dzieło. Ludzie ci nawet nie mają prawa do płacy minimalnej i jakiejkolwiek emerytury, a wy gadacie o stażu pracy. Zapraszam do państwowych firm, które zatrudniają ludzi przez firmy zewnętrzne, to zabaczycie, jak respektowane jest Prawo Pracy.

2019-07-07T09:56:01 02:00, Gość:

Mają prawo do stawki minimalnej ,jeżeli są chętni na prace zlecenie to nadal beda smieciówki

2019-07-11T18:32:52 02:00, Arek:

Nie są chętni na umowy o dzieło, czy zlecenie, są do tego przymuszani przez pracodawców, którzy łamią prawo i do tej pory czuli się bezkarnie. Ale teraz ich złodziejstwo powoli się kończy. Żeby było jasne, nie głosowałem na PIS, jednak uważam, że w tym punkcie, mają rację, moja żona wreszcie będzie mieć urlop.

2019-07-16T19:46:50 02:00, Lola:

JA MAM50 MIESZKAM NA PROWINCJI 65KM OD WARSZAWY I NIGDY NIE PRACOWAŁAM W TYM KRAJU NA UMOWIE O PRACE ZE WSZYSTKIMI PRZYWILEJAMI KODEKSU PRACY. !!!TYLKO W HANDLU ALBO NA CZARNO (ZA TFUSKA)SZARO LATA 90' A TERAZ NA SMIECIOWYCH ZLECENIACH BEZ URLOPU,CHOROBOWEGO,WYSŁUGI LAT,PREMII,NADGODZIN,ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, UBRAŃ ROBOCZYCH,BADAŃ OKRESOWYCH,WODY W UPAŁY, URLOPU NA ZYCZENIE,ODBIORU DNI WOLNYCH ZA ŚWIĘTA,MACIERZYNISKIEGO,NAGROD SWIATECZNYCH . CAŁY SWOJ OKRES PRACY TO DWA SYSTEMY-KOMUNA I PSEUDO KAPITALIZM JESTEM SMIECIOWYM NAJEMNIKIEM DRUGIEGO SORTU U PASOZYTA-AGENCJI PRACY (KTÓRYCH JEST W POLSCE PONAD MILION)LUB TANIM" POCIERAKIEM" U PRYWACIARZA.CHOĆ URODZIŁAM I WYCHOWAŁAM DWÓCH SYNÓW. TO PAŃSTWO NIE DAŁO MI NIGDY GODNEJ PŁACY I PRACY.

Nie ma czym się chwalić :-( 65km od Warszawy to prowincja? Ludzie mają po 80km i więcej do mniejszych od Warszawy miast typu Wrocław, Kraków, Lublin, itd. i jakoś sobie radzą. Niestety w Polsce jest mentalność, że lepiej zarabiać 3000zł na czarno i narzekać, że się nie ma żadnych przywilejów, niż 1500zł na umowę o pracę z zasadami Kodeksu Pracy. Dlatego większość ma "śmieciówki" lub w ogóle pracuje bez jakiejkolwiek umowy. Poza tym nikt Pani nie trzymał u tych "okrutnych" pracodawców i o ile w okresie kryzysu rozumiem, że o zmianę pracy było ciężko to akurat w przytoczonej przez Panią "komunie" było jej pod dostatkiem nawet na prowincjach. I żeby nie było - komunę też przeżyłam i mieszkam na przysłowiowym "zadupiu" ;-)

L
Lola
2019-07-07T08:16:51 02:00, Jacek:

Ha ha ha. Polacy pracują z pominięciem Kodeksu Pracy, na umowch śmieciowych, tam żadne prawa nie obowiązują. Przetargi w zamówieniach publicznych nadal wygrywają firmy zatrudniające na umowy zlecenia, czy o dzieło. Ludzie ci nawet nie mają prawa do płacy minimalnej i jakiejkolwiek emerytury, a wy gadacie o stażu pracy. Zapraszam do państwowych firm, które zatrudniają ludzi przez firmy zewnętrzne, to zabaczycie, jak respektowane jest Prawo Pracy.

2019-07-07T09:56:01 02:00, Gość:

Mają prawo do stawki minimalnej ,jeżeli są chętni na prace zlecenie to nadal beda smieciówki

2019-07-11T18:32:52 02:00, Arek:

Nie są chętni na umowy o dzieło, czy zlecenie, są do tego przymuszani przez pracodawców, którzy łamią prawo i do tej pory czuli się bezkarnie. Ale teraz ich złodziejstwo powoli się kończy. Żeby było jasne, nie głosowałem na PIS, jednak uważam, że w tym punkcie, mają rację, moja żona wreszcie będzie mieć urlop.

JA MAM50 MIESZKAM NA PROWINCJI 65KM OD WARSZAWY I NIGDY NIE PRACOWAŁAM W TYM KRAJU NA UMOWIE O PRACE ZE WSZYSTKIMI PRZYWILEJAMI KODEKSU PRACY. !!!TYLKO W HANDLU ALBO NA CZARNO (ZA TFUSKA)SZARO LATA 90' A TERAZ NA SMIECIOWYCH ZLECENIACH BEZ URLOPU,CHOROBOWEGO,WYSŁUGI LAT,PREMII,NADGODZIN,ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, UBRAŃ ROBOCZYCH,BADAŃ OKRESOWYCH,WODY W UPAŁY, URLOPU NA ZYCZENIE,ODBIORU DNI WOLNYCH ZA ŚWIĘTA,MACIERZYNISKIEGO,NAGROD SWIATECZNYCH . CAŁY SWOJ OKRES PRACY TO DWA SYSTEMY-KOMUNA I PSEUDO KAPITALIZM JESTEM SMIECIOWYM NAJEMNIKIEM DRUGIEGO SORTU U PASOZYTA-AGENCJI PRACY (KTÓRYCH JEST W POLSCE PONAD MILION)LUB TANIM" POCIERAKIEM" U PRYWACIARZA.CHOĆ URODZIŁAM I WYCHOWAŁAM DWÓCH SYNÓW. TO PAŃSTWO NIE DAŁO MI NIGDY GODNEJ PŁACY I PRACY.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3