Magazyn
Explorer

Pismo dla ciekawych świata, którzy nie boją się marzyć. Poznaj Magazyn Explorer.

start.up.press. Regulamin konkursu. Zapoznaj się z zasadami konkursu!

Czytaj dalej
Fot. start.up.press.
start.up.press

start.up.press. Regulamin konkursu. Zapoznaj się z zasadami konkursu!

start.up.press

Regulamin konkursu start.up.press

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu start.up.press, zwanego dalej konkursem, jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Strefa Biznesu prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.strefabiznesu.pl/startup-press, zwanego dalej „Serwisem” w dniach od 30.04.2018 roku do 04.06.2018 roku z podziałem na etapy opisane w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne oraz osoby fizyczne zrzeszone w zespołach od dwóch do czterech osób oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym odrębne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, reprezentowane przez zespoły złożone z max. czterech osób. Członkiem zespołów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Prawa i obowiązki odnoszące się w treści niniejszego Regulaminu do Uczestnika, odnoszą się do każdego zespołu jako całości, w szczególności prawo do nagrody. Członkowie każdego zespołu odpowiadają solidarnie za swoje działania i zaniechania w ramach Konkursu. Każdy zespół zobowiązany jest wskazać jeden adres poczty e-mail do korespondencji we wszelkich sprawach związanych z Konkursem. Złożenie oświadczenia na ten adres e-mail będzie skuteczne wobec wszystkich członków zespołu; oświadczenia otrzymane z tego adresu e-mail traktowane będą jako złożone w imieniu całego zespołu.
2. Konkurs jest przeznaczony zarówno dla osób posiadających pomysł na startup jak i dla przedsiębiorców istniejących na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz prowadzących działalność B2C i B2B w co najmniej jednym z obszarów:
a)Media,
b)Technologie Mobilne,
c)Ogłoszenia,
d)E-commerce,
e)Wiadomości,
f)Rozrywka.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora lub członków Komisji Konkursowej Organizatora oraz podmioty reprezentowane przez takie osoby.
4. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5.Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie każdego Uczestnika, który nie spełnia wymogów udziału w Konkursie, narusza niniejszy Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Konkurs podzielony jest na 3 etapy:
• etap I – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu i ich weryfikacja (trwa od 30.04.2018 r. do 23.05.2018 r.),
• etap II – wybór finałowych 10 zgłoszeń Uczestników przez Komisję Konkursową (do 28.05.2018 r.),
• etap III – wybór zwycięzców Konkursu spośród finałowych 10 zgłoszeń Uczestników przez Komisję Konkursową i ogłoszenie wyników Konkursu (do 04.06.2018 r.).
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy zarejestrować swoje uczestnictwo w Konkursie za pomocą formularza udostępnionego na stronach Serwisu, poprzez jego poprawne, kompletne i rzetelne wypełnienie i wysłanie do Organizatora za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu w terminie od 30.04.2018 r. od godz. 00:00 do 23.05.2018 r. do godziny 23:59 czasu CET. Treść wypełnionego formularza zwana będzie dalej „Materiałem Konkursowym”.
3. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden Materiał Konkursowy.
4. Po wysłaniu Materiału Konkursowego, Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
5. Poprzez zgłoszenie Materiału Konkursowego do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie Uczestnik oświadcza, że Materiał Konkursowy nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału Konkursowego do Konkursu. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora w związku z Materiałem Konkursowym, przyjmuje na siebie Uczestnik w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
6. Uczestnik w momencie przekazania Organizatorowi Materiału Konkursowego udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z treści Materiału Konkursowego w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez, bez ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
b) w zakresie udostępnienia publicznego lub prywatnego w dowolnej formie i z dowolnymi modyfikacjami, w całości lub w części, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
7. Uczestnicy Konkursu wyłonieni w II etapie są zobligowani do przesłania prezentacji konkursowej zawierającej opis zgłaszanego startupu lub pomysłu na biznes w terminie do 1 czerwca 2018 r. do godziny 23:59 na adres mailowy startup.press@polskapress.pl. Prezentacja konkursowa powinna być przygotowana w jednym z trzech formatów: ppt, pptx, pdf i może zawierać materiały multimedialne. Do prezentacji konkursowej opisanej w zdaniu poprzedzającym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące Materiału Konkursowego.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Materiały Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora, przy czym skład Komisji Konkursowej oceniającej Materiały Konkursowe w poszczególnych etapach Konkursu może być różny.
2. Komisja Konkursowa ocenia przesłane Materiały Konkursowe biorąc pod uwagę poniżej wskazane kryteria oceny z tym zastrzeżeniem, że ocena Materiału Konkursowego należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
3. Komisja Konkursowa oceniać będzie zgłoszenia wg następujących kryteriów przyznając każdemu z nich ocenę od 1 do 5 punktów (1 – ocena najniższa):
a) Model biznesowy
b) Zespół
c) Rynek
d) Potencjał globalny
e) Synergia z Polska Press Grupą (kryterium brane pod uwagę tylko podczas etapu II)
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
5. Spośród Materiałów Konkursowych zgłoszonych przez Uczestników, spełniających warunki określone w ust. 3 powyżej Komisja Konkursowa wyłoni w pierwszej kolejności 10 najlepszych Materiałów Konkursowych pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w ust. 3, o czym zawiadomi Uczestników, którzy przesłali te Materiały Konkursowe, prosząc ich o przesłanie prezentacji konkursowej, o której mowa § 3 ust. 7 Regulaminu w terminie do 1 czerwca 2018 r. do godziny 23:59. Brak przesłania prezentacji konkursowej do 1 czerwca 2018 r. lub przesłanie prezentacji konkursowej niespełniającej warunków Regulaminu upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. W takim przypadku Organizator może przyznać prawo do kontynuowania udziału w Konkursie poprzez przesłanie prezentacji konkursowej innemu Uczestnikowi (Uczestnikom)
6. Spośród 10 Materiałów Konkursowych wyłonionych w sposób opisany w ustępie powyżej wybrane zostaną przez Komisję Konkursową 3 najlepsze Materiały Konkursowe pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w ust. 3, przyznając miejsca od pierwszego do trzeciego. Organizator zastrzega możliwość nie przyznania niektórych miejsc w Konkursie, a także przyznania miejsc ex aequo.
7. Organizator do 04.06.2018 r. do godz. 23:59 zamieści na stronie Serwisu wyniki Konkursu. Organizator zawiadomi Uczestników, którzy przesłali zwycięskie Materiały Konkursowe („Laureaci Konkursu”) o fakcie uzyskania prawa do nagrody poprzez pocztę email. Wyniki Konkursu zostaną również ogłoszone publicznie podczas finału Konkursu.

§ 5. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla Laureata Konkursu, którego Materiał Konkursowy zajmie I miejsce w Konkursie, nagroda rzeczowa o wartości 70 000 zł netto oraz nagroda pieniężna w wysokości 7 778 zł; w skład nagrody rzeczowej wchodzą: kampania medialna w mediach Organizatora, 3-miesięczne wsparcie mentorskie – min. 12 godzin konsultacji oraz usługa doradztwa w zakresie finansowania startupów.
b) dla Laureata Konkursu, którego Materiał Konkursowy zajmie II miejsce w Konkursie, nagroda rzeczowa o wartości 50 000 zł netto oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 556 zł; w skład nagrody rzeczowej wchodzą: kampania medialna w mediach Organizatora, 2-miesięczne wsparcie mentorskie – min. 8 godzin konsultacji oraz usługa doradztwa w zakresie finansowania startupów.
c) dla Laureata Konkursu, którego Materiał Konkursowy zajmie III miejsce w Konkursie, nagroda rzeczowa o wartości 30 000 zł netto oraz nagroda pieniężna w wysokości 3 333 zł; w skład nagrody rzeczowej wchodzą: kampania medialna w mediach Organizatora, miesięczne wsparcie mentorskie – min. 4 godziny konsultacji oraz usługa doradztwa w zakresie finansowania startupów.
2. Przez Kampanię Medialną rozumiany jest pakiet usług o charakterze promocyjnym, reklamowym i informacyjnym dotyczący Laureata Konkursu i prowadzonej przez niego działalności w oparciu o odrębne ustalenia z Działem Marketingu Organizatora, świadczonych za pośrednictwem wybranych przez Organizatora mediów. Wszystkie materiały konieczne do realizacji Kampanii Medialnej zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt Laureat Konkursu. Laureat Konkursu ponosić będzie pełną odpowiedzialność za dostarczone Organizatorowi lub partnerom Organizatora materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. W sytuacji gdy zwycięzcą zostanie osoba fizyczna, z przyznanej nagrody pieniężnej Organizator potrąci kwotę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
5. Termin realizacji nagród zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy Laureatem Konkursu a Organizatorem.
6. Uczestnika obciążają wszystkie zobowiązania podatkowe, które nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w związku z przyznaniem i realizacją nagrody w Konkursie.
7. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia odnośnie realizacji nagrody w Konkursie lub braku obioru nagrody, w terminie 21 dni od daty poinformowania Uczestnika o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przepada.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać do Organizatora na adres email: startup.press@polskapress.pl. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy Laureatów Konkursu.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres, z którego wysłano mail zawierający reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w Konkursie jest Organizator, tj. Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w pierwszej kolejności w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i realizacji nagrody, rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania jest tutaj umowa, zawierana poprzez zgłoszenie Uczestnika do Konkursu.
3. W dalszej kolejności dane Uczestników będą wykorzystywane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników będą przepisy prawa, które nakazują Organizatorowi przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zebrane dane Organizator będzie także przetwarzać w celu dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych osobowych.
4. Przetwarzanie danych obejmuje wszelkie dane podane przez Uczestnika w toku przeprowadzania Konkursu, w tym w szczególności dane podane przy rejestracji uczestnictwa w Konkursie oraz dane podane przy prezentacji konkursowej..
5. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Dane osobowe zostaną ujawnione upoważnionym pracownikom Organizatora oraz partnerów, w tym członkom komisji konkursowej w celach związanych z realizacją Konkursu. Ponadto odbiorcami danych mogą być organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, izby celne, a także sponsorzy i fundatorzy nagród, doradcy prawni i podatkowi.
6. Uczestnik ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez prawo lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Od dnia 25 maja 2018 r. stosuje się uprawnienia opisane w punkcie 10 poniżej.
7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie następujące postanowienia:

9. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem mailowym: iod@polskapress.pl
10. Od dnia 25 maja 2018 r. Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
•prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
•prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże Organizator będzie dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po jego stronie będzie istniał uzasadniony powód;
•prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody Uczestnika;

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

start.up.press

Organizatorzy

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2019 Polska Press Sp. z o.o.