Polska Rada Przedsiębiorczości jest głęboko zaniepokojona rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego, w którym wprowadza się rozwiązania dotyczące przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa (tzw. konfiskata rozszerzona).

Uważamy, iż kluczowe z punktu widzenia projektodawcy normy prawne zawarte w projekcie mogą naruszać Konstytucję RP oraz prawo UE - pisze PRP, po przeanalizowaniu przesłanych do konsultacji społecznych dokumentów. Dodaje, że zmiany prawne w zakresie gospodarki proponowane przez rząd powinny być przygotowywane w sposób systematyczny i przemyślany, ze względu na ogromny wpływ, jaki będą miały na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce.

Nieprecyzyjne sformułowania, brak rzetelnej oceny skutków regulacji, nadmierna restrykcyjność i niemożliwe do ocenienia skutki proponowanych rozwiązań nadwyrężają zaufanie do państwa prawnego i grożą nadużyciami, w tym działaniem na szkodę firm poprzez nieuczciwą konkurencję.

Skutkiem realizacji pomysłów Ministerstwa Sprawiedliwości będzie brak i tak już niskiego zaufania społecznego w Polsce, ograniczenie inwestycji i brak szans na realizację celów Planu Odpowiedzialnego Rozwoju.

Minister sprawiedliwości zaproponował włączenie do kodeksu karnego nowego artykułu (art. 44a §1), który zakłada możliwość orzeczenia, w przypadku skazania sprawcy przestępstwa, przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiło własności sprawcy. Analogiczną normę prawną projektodawca proponuje w kodeksie karnym skarbowym (art. 31a §1).

W obu ww. przypadkach możliwość przepadku przedsiębiorstwa mogłaby nastąpić, gdy właściciel przedsiębiorstwa lub inna osoba uprawniona nie zachowała ostrożności wymaganej w danych okolicznościach i w konsekwencji przewidywała albo mogła przewidzieć, że jego przedsiębiorstwo mogło służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

Źródło: Polska Rada Przedsiębiorczości