Urlop tacierzyński 2020. Kto i kiedy może złożyć wniosek o urlop tacierzyński. Jak napisać wniosek o urlop tacierzyński. Ile dni przysługuje

Małgorzata Stempinska
Małgorzata Stempinska
Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, matka dziecka może wcześniej wrócić do pracy. W takiej sytuacji z pozostałej części urlopu może skorzystać ojciec dziecka.
Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, matka dziecka może wcześniej wrócić do pracy. W takiej sytuacji z pozostałej części urlopu może skorzystać ojciec dziecka. unsplash
Gdy rodzi się dziecko, to zazwyczaj opiekę nad nim przejmuje mama. Warto jednak pamięta ojcowie również mają taką możliwość w postaci urlopu tacierzyńskiego. Za ten czas należy im się zasiłek.

Jeżeli ojciec dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu, to może skorzystać z trzech typów urlopów związanych z narodzinami dziecka. Są to:

 • urlop macierzyński (zwany tacierzyńskim),
 • urlop rodzicielski
 • urlop ojcowski.

Za okres przebywania w domu z dzieckiem należy się zasiłek macierzyński. W przypadku taty, który prowadzi własną działalność gospodarczą, warunkiem uzyskania zasiłku jest terminowe i w pełnej wysokości opłacanie dobrowolnej składki chorobowej.

Natomiast ubezpieczony ojciec pracujący na umowę o pracę, umowę zlecenia czy prowadzący własną działalność gospodarczą ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres: urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński to część urlopu macierzyńskiego niewykorzystana przez matkę dziecka, którą przejmuje ojciec. Tak więc tata może być na tym urlopie zarówno dwa tygodnie, jak i miesiąc czy półtora. Wszystko zależy od tego, ile tygodni urlopu macierzyńskiego weźmie mama malucha.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka w okresie przypadającym bezpośrednio po terminie rezygnacji z części zasiłku przez matkę dziecka - wyjaśnia Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak napisać wniosek o urlop tacierzyński

Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego kobieta (matka dziecka) powinna złożyć najpóźniej 14 dni przed planowanym powrotem do pracy. Musi do niego dołączyć oświadczenie od kiedy ubezpieczony ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

Najbardziej oblegani pracownicy nie muszą na własną rękę poszukiwać zatrudnienia, pracodawcy sami przychodzą do nich z propozycjami. Eksperci firmy Antal przeprowadzili analizę najbardziej pożądanych zawodów w 2019 roku w Polsce. Pracodawcy poszukują przede wszystkim osób z umiejętnościami informatycznymi, znającymi nowe technologie, biegle posługującymi się językami obcymi, zwłaszcza takimi jak włoski, francuski czy niemiecki. Coraz większą popularność zyskują również zawody w sektorze inżynieryjnym. Sprawdź, które zawody dają 100% gwarancje zatrudnienia.

9 najbardziej pożądanych zawodów w 2019 roku. Oni nie muszą ...

Ojciec dziecka, który będzie wnioskował o pozostały okres urlopu macierzyńskiego musi złożyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę albo ZUS. Musi również przedłożyć zaświadczenie pracodawcy matki dziecka o okresie za jaki został jej wypłacony zasiłek macierzyński i o okresie przysługującego jej zasiłku oraz stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał ubezpieczonej matce dziecka.

Zaświadczenie musi zawierać imię, nazwisko i numer PESEL ubezpieczonej matki dziecka albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL.

- Ojcu dziecka przysługuje również zasiłek macierzyński w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym - zaznacza Krystyna Michałek.

Ile dni przysługuje na urlopie tacierzyńskim

Urlop tacierzyński tak naprawdę nie ma uregulowanego wymiaru. Jego długość zależy od tego jaki urlop macierzyński przysługuje matce dziecka i jaką część tego urlopu mama już wykorzystała.

Wymiar urlopu macierzyńskiego to:

 • 20 tygodni (140 dni) - w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 31 tygodni (217 dni) - w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
 • 33 tygodni (231 dni) - w przypadku urodzenia trojga dzieci,
 • 35 tygodni (245 dni) - w przypadku urodzenia czworga dzieci,
 • 37 tygodni (259 dni) - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Np. mama wykorzystała 16 tygodni urlopu macierzyńskiego, więc ojciec dziecka może iść na maksymalnie 4 tygodnie urlopu tacierzyńskiego. Łącznie mają bowiem 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Gdyby rodzicom urodziły się bliźniaki i matka wykorzystałaby 16 tygodni urlopu macierzyńskiego, to ojciec maluchów mógłby wziąć maksymalnie 15 tygodni tacierzyńskiego, bo razem przysługuje im 31 tygodni.

Warto przeczytać:

Jeśli matka dziecka wykorzystałaby urlop w pełnym wymiarze, to ojciec dziecka nie dostałby go w ogóle. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku adopcji dziecka.

Urlop tacierzyński gdy mama dziecka jest w szpitalu

Może się zdarzyć, że mama malucha będzie wymagać opieki szpitalnej. Wówczas może ona przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią zasiłku w wymiarze 8 tygodni po porodzie, jeżeli o zasiłek wystąpi ojciec dziecka. Ma on prawo do części zasiłku macierzyńskiego odpowiadającej okresowi pobytu ubezpieczonej w szpitalu.

Łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez ubezpieczoną matkę dziecka i ubezpieczonego ojca dziecka nie może jednak przekraczać wymiaru określonego przepisami kodeksu pracy, czyli np. 20 tygodni w przypadku jednego dziecka czy 31 tygodni w przypadku dwojga dzieci.

Urlop tacierzyński, gdy mama dziecka umrze lub je porzuci

Od 14 sierpnia 2015 roku obowiązują nowe przepisy korzystniejsze dla ojca dziecka. Tak więc w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę, która nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny.

Ubezpieczony ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres przypadający po dniu śmierci matki dziecka lub po dniu porzucenia dziecka do końca okresu, w którym matka podlegająca ubezpieczeniu byłaby uprawniona do zasiłku.

Co ważne, prawo do zasiłku przysługuje pod warunkiem przerwania zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski

Urlop tacierzyński często jest utożsamiany z urlopem ojcowskim. Niesłusznie, bo to dwa różne urlopy przysługujące pracownikowi, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem.

Warto przeczytać:

Urlop ojcowski zawsze wynosi 2 tygodnie. Może być on wykorzystany do ukończenia przez dziecko 2. roku życia, maksymalnie w dwóch częściach po tydzień każda. W tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka na urlopie ojcowskim.

Z roku na rok rośnie liczba tatusiów, którzy decydują się na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. W całym kraju w 2016 roku liczba panów pobierających zasiłek z tytułu urlopu ojcowskiego wyniosła 146,4 tys., rok później 174,2 tys. W 2018 roku z tego urlopu skorzystało 196 tys. ojców.

Wniosek pracownika o urlop ojcowski

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika. Musi go złożyć pracodawcy najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego urlopu. W przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, czyli prowadzących działalność gospodarczą, wniosek musi być złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika
 • wskazanie okresu na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część
 • oświadczenie czy zasiłek za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.

Urlop rodzicielski dla ojca dziecka

Po urlopie macierzyńskim zarówno mama jak i ojciec dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, a w przypadku porodu wielorakiego - do 34 tygodni. Urlop ten przysługuje również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia (do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia). Urlop może zostać udzielony w nie więcej niż 4 częściach stanowiących wielokrotność tygodnia przypadających bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego. Ten urlop oboje rodzice mogą wykorzystać wspólnie lub podzielić między siebie.

Czy sądzisz, że w ciągu 5 lat automatyzacja może pozbawić Cię pracy? - takie pytanie zadała Polakom firma Devire. Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, pracownicy nie dostrzegają większych obaw związanych z robotami. Eksperci podkreślają jednak, że świadomość na ten temat jest zbyt niska. Zawody jakie dziś znamy mogą znikać lub przesuwać się w stronę innych kompetencji. Sprawdź w jakich sektorach pracownicy najbardziej obawiają się automatyzacja i jakie perspektywy stoją przed polskim rynkiem pracy.

Roboty pozbawią nas pracy? W tych branżach pracownicy boją s...

Część urlopu nie może być krótsza niż 8 tygodni z wyjątkiem:

 • pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku urodzenia jednego dziecka nie może być krótsza niż 6 tygodni,
 • przyjęcia dziecka na wy-chowanie - w tym przypadku pierwsza cześć urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 3 tygodnie,
 • sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni) można zostawić na później i wykorzystać go do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Tę część można podzielić maksymalnie na 2 części po 8 tygodni. Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli w ciągu 21 dni po porodzie albo odpowiednio po przyjęciu dziecka/dzieci na wychowanie złożony został wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, tj. 32, 34 lub 29 tygodni.

Ile wynosi zasiłek macierzyński dla ojca dziecka

Zasiłek macierzyński może wynieść 100, 80 lub 60 proc. podstawy wymiaru (taką podstawą jest np. wynagrodzenie). 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku należy się za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz za okres:

 • pierwszych 3 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku przyjęcia dziecka, gdzie minimalny okres zasiłku macierzyńskiego wynosi 9 tygodni,
 • pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
 • pierwszych 8 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia lub równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
 • urlopu ojcowskiego.

60 proc. podstawy wymiaru zasiłku należy się za pozostały okres urlopu rodzicielskiego. Natomiast 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku przysługuje za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, jeśli wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okresy tych urlopów ubezpieczona mama dziecka złoży w ciągu 21 dni po porodzie czy przyjęciu dziecka na wychowanie.

od 7 lat
Wideo

Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

S
Spakowany

Ten kraj to jakiś dramat

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu