Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) mogą składać pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Korzystanie z takiej pomocy wiąże się jednak z koniecznością składania dokumentów na koniec każdego miesiąca. Wypełniony wniosek Wn-D należy złożyć do PFRON w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego on dotyczy.