Dwucyfrowa podwyżka podatku od mieszkania. Większy podatek od nieruchomości to także cios w biznes. W górę opłaty lokalne [23.09.2022]

OPRAC.:
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Obwieszczenie określa najwyższe możliwe do zastosowania stawki. Ostatecznie mogą być niższe, ponieważ decyzję o ich wysokości podejmują samorządy. Jednak obciążenia związane z posiadaniem lokalu w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy też Gdańsk, w roku 2022 były ustalone na najwyższym możliwym poziomie.
Obwieszczenie określa najwyższe możliwe do zastosowania stawki. Ostatecznie mogą być niższe, ponieważ decyzję o ich wysokości podejmują samorządy. Jednak obciążenia związane z posiadaniem lokalu w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy też Gdańsk, w roku 2022 były ustalone na najwyższym możliwym poziomie. Adam Jankowski / Polska Press
Udostępnij:
Podatek od nieruchomości, podatek od psa, podatek od środków transportu, opłata targowa – te daniny dla fiskusa pobiera i ostatecznie ustala ich stawki każda gmina samodzielnie. Minister finansów jedynie ustala w rozporządzeniu maksymalne stawki, czyli limity, do których w konkretnej miejscowości obowiązujące tam podatki i opłaty lokalne mogą być stosowane. Gdy gmina jest bogata i ma inne wpływy do budżetu, stosuje niższe niż dopuszczalne stawki albo w ogóle z takich podatków i opłat zwalnia swoich mieszkańców i działające na ich terenie firmy. Jednak w kryzysie, jaki mamy, bardziej typową sytuacją będzie stosowanie wszędzie maksymalnych stawek – zwłaszcza podatku od nieruchomości, mającego najpowszechniejszy zasięg ze wszystkich, które ustalają gminy.

1 sierpnia 2022 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Zgodnie z przepisami są one co roku podnoszone o wskaźnik inflacji za I półrocze danego roku, a więc tym razem wzrosną o 11,8%.

Czeka nas podwyżka opłat i podatków lokalnych: ile wyniosą od stycznia 2023 roku?

Podniesienie opłat lokalnych to kolejny czynnik, który wpłynie na wzrost obciążeń finansowych. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy odczuwają wyższe opłaty eksploatacyjne lokali, np. za ogrzewanie czy energię. Dodatkowo jeszcze będą musieli udźwignąć rosnące podatki.

Przykładowo: w 2023 roku maksymalne stawki podatków od posiadania lokalu mieszkalnego wzrosną o 0,11 zł za 1 m2, a w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą o 3,04 zł za 1 m2. Nowe stawki wyniosą odpowiednio 1 zł i 28,78 zł za 1m2.

Ponad dwa lata temu, w marcu 2019 r. wydawało się, że w końcu jesteśmy bliżej ostatecznych rozstrzygnięć. We wtorek 26 marca 2019 r. na kilka dni przed kolejną operacją przestawiania wskazówek Parlament Europejski podjął decyzję ostatecznej rezygnacji w czas letni i zimowy. Jednak nie w marcu 2019 r., ale za dwa lata. Tyle bowiem czasu potrzeba by przygotować się we wszystkim krajach Unii Europejskiej na operację rezygnacji z czasu letniego i zimowego. Tymczasem minęły dwa lata z okładem i w październiku 2022 r. dalej musimy przestawiać zegarki z czasu zimowego na letni.

Pora na zmianę czasu z letniego na zimowy. Przestawiamy zega...

– Pamiętajmy, że obwieszczenie określa najwyższe możliwe do zastosowania stawki. Ostatecznie mogą być niższe, ponieważ decyzję o ich wysokości podejmują samorządy. Jednak obciążenia związane z posiadaniem lokalu w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy też Gdańsk, w roku 2022 były ustalone na najwyższym możliwym poziomie – komentuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

– Trudno spodziewać się, że w 2023 roku będzie inaczej, zwłaszcza w kontekście przepisów Polskiego Ładu, który spowodował, że wpływy samorządów pochodzące z podatku dochodowego będą niższe – dodaje Piotr Juszczyk.

- W 2022 roku maksymalne stawki na podatek od nieruchomości wzrosły średnio o 4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2023 roku wzrost wyniesie niemal 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są co roku ustalane przez Ministerstwo Finansów w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie. Porównuje się je do analogicznego okresu w roku poprzednim. Takie określanie górnych granic stawek wynika wprost z Ustawy o opłatach o podatkach i opłatach lokalnych, art. 20 - mówi Aleksandra Kania, Starszy konsultant w Dziale podatków i opłat lokalnych w Ayming Polska.

- Warto pamiętać, że są to górne progi stawek, ostatecznie to gminy decydują o ich wysokości. W praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosują maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. Wyższe maksymalne stawki to wyższe zobowiązania przedsiębiorców z tytułu podatków lokalnych, a w szczególności podatku od nieruchomości - dodaje Aleksandra Kania.

Gdzie w Polsce w 2022 r. podatek od nieruchomości jest niższy

Jak podkreśla ekspert, aktualnie jednak są i takie miasta, w których na rok 2022 nie zastosowano maksymalnych stawek. Jest to np. Olsztyn, gdzie podatek od lokali wynosi 0,80 zł za m2 w przypadku lokali mieszkalnych oraz 22,38 zł w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą. Jednak jeśli tamtejsza rada miasta postanowi przyjąć na 2023 r. maksymalne stawki, to podwyżka będzie bardziej odczuwalna niż w Krakowie czy Warszawie, bo wyniesie odpowiednio 0,20 zł i 6,40 zł.

- Dla firm zmagających się z dramatycznym wzrostem kosztów tak wysoki wzrost podatku od nieruchomości jest niepokojącą informacją. W takiej sytuacji warto zweryfikować podstawę opodatkowania w poszukiwaniu ewentualnych oszczędności w obszarze podatku od nieruchomości - mówi Aleksandra Kania.

- Przedsiębiorcy mają możliwość odzyskania ewentualnych nadpłat nawet do 5 lat wstecz. Z analiz Ayming wynika, że wśród dużych przedsiębiorstw – tj. płacących więcej niż 3 mln zł podatku rocznie – aż 71 proc. może zawyżać swoje zobowiązania do gminy. Dzieje się tak, gdyż spółki te dysponują zróżnicowanym majątkiem, gdzie niektóre jego elementy są zakwalifikowanie do niewłaściwej kategorii opodatkowania lub w ogóle nie powinny być opodatkowane. Dodatkowym utrudnieniem jest nieznajomość aktualnej linii orzeczniczej oraz brak przepływu informacji pomiędzy zespołem księgowym i technicznym -wyjaśnia ekspertka.

Podatek od psa: w nowym roku ponad 150 złotych

Kiepskie wiadomości czekają też na właścicieli psów. Podatek od posiadania czworonoga ma wzrosnąć o niemal 16 zł, ze 135 zł do 150,91 zł. Wyższe będą również opłaty uzdrowiskowe pobierane w kurortach. Ich maksymalna wysokość wyniesie 5,40 zł za dobę, podczas gdy obecnie jest to 4,83 zł.

Pełna lista podatków lokalnych na 2023 rok:

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach – 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Podatek od środków transportowych

 • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł, powyżej 9 ton – 2042,19 zł,
 • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł.
 • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2382,52 zł.
 • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – (do 36 ton włącznie – 3012,13 zł; powyżej 36 ton 3897,01 zł).
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł.
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie – 2382,52 zł; powyżej 36 ton – 3012,13 zł).
 • Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł; równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł).

Opłaty:

 • targowa, nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie,
 • miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie,
 • miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć – 3,94 zł dziennie,
 • uzdrowiskowa, nie może przekroczyć – 5,40 zł dziennie,
 • od posiadania psów – 150,93 zł
 • część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie
 • część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Diesel

Diesel Mega Chief DZ4329

1 416,00 zł424,25 zł-70%
miejsce #2

Casio

Casio Retro A168WEM-7EF

377,00 zł183,00 zł-51%
miejsce #3

Casio

Casio Casio Collection MWA-100HD-1AVEF

471,00 zł235,00 zł-50%
miejsce #4

Casio

Casio G-Shock Ga-2000-1A9

769,00 zł498,90 zł-35%
miejsce #5

Seiko

Seiko Srpc87K1

1 308,75 zł1 075,98 zł-18%
miejsce #6

Daniel Klein

DANIEL KLEIN EXCLUSIVE 12233-5 zl007a

219,00 zł184,83 zł-16%
Materiały promocyjne partnera

STREFA BIZNESU: USTAWA ANTYLICHWIARSKA

Komentarze 18

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
31 sierpnia, 13:57, Ewa Ewa:

To nie podatek tylko kradzez

Jak kto woli haracz od wlasnej wlasnosci ,SKANDAL I ZLODZIEJSTWO

8 września, 15:55, Gość:

To pisz do Truskolaskiego i jego doradcow, bo to oni podnosza ceny podatków. Az tak jestes durna i nie wiesz?

11 września, 12:07, Gość:

hahahaha . Jak mieli by nie podnosić , jak liliputin rozpędził inflację pisobolszewicka pisaktywistko . NIE przygotował kraju na agresję ruskich bladzi . Gdzie są , krwa , alternatywne źródła energii ? Gdzie zapasy ? Gdzie wywiad wojskowy działający w Putlerandii ? Gdzie sąd dla Maciarenki ? Gdzie wrak ? Gdzie włosko-francuscy faszyści ze spotkań Mataczeusza?

Puk, puk czubusiu. Czubuś ma brak rozumienia czegokolwiek.... Nie rozumie nawet tego, co sam napisze... Puk, puk czubie. Podatki podnoszą lokalne władze, już zapamietasz to?

G
Gość
11 września, 11:59, Gość:

PiS tak chciał

Głupek!!!! podatki podnosza lokalni rzadziciele, a tu rzadzi pan z PO Truskolaski i to on i jego ludzie podnosza podatki w Białymstoku, w Wawie Trzaskowski itd. Durnie zawsze pozostaną durniami jak ty

G
Gość
31 sierpnia, 13:57, Ewa Ewa:

To nie podatek tylko kradzez

Jak kto woli haracz od wlasnej wlasnosci ,SKANDAL I ZLODZIEJSTWO

8 września, 15:55, Gość:

To pisz do Truskolaskiego i jego doradcow, bo to oni podnosza ceny podatków. Az tak jestes durna i nie wiesz?

hahahaha . Jak mieli by nie podnosić , jak liliputin rozpędził inflację pisobolszewicka pisaktywistko . NIE przygotował kraju na agresję ruskich bladzi . Gdzie są , krwa , alternatywne źródła energii ? Gdzie zapasy ? Gdzie wywiad wojskowy działający w Putlerandii ? Gdzie sąd dla Maciarenki ? Gdzie wrak ? Gdzie włosko-francuscy faszyści ze spotkań Mataczeusza?

G
Gość
PiS tak chciał
G
Gość
Widzę że tępe pisowskie ch*uje wylazły że swoich nor i usiadły przed monitorami:)
S
Stanisław
"W góre opłaty lokalnie""", napisane jasno i przejrzyście, a więc dlaczego taki idiota Pele czy inny wyborca PO tego nie potrafi zrozumieć? Co jest z tymi wyborcami Braunów, Konfederacji, PO i Hołowni, że prostego zdania nie pojmują - 'w górę opłaty lokalne'''?
G
Gość
popatrzcie Polacy jacy tępi są wyborcy PO, Hołowni i Brauna, nie wiedza, że podnoszeniem podatków lokalnych zajmują sie ci co tu rzadzą, a rzadzi PO na czele z Truskolaskim, i to on podnosi czynsze, podatki od naszych własnych mieszkań a nie PiS
G
Gość
POczekajcie idioci jak niemiecka unia wprowadzi podatki Timmermana tzw. fitfor 55, ale tez bedziecie wykrzywiac juz krzywe mordy i nadawa na PiS. Stwierdaliscie, ze inflacja, że drogi gaz, paliwa to wina PiSu to o czym z wami moża gadać idioci. Całe szczęście, ze teraz to PiS rzadzi w Polsce, bo gdyby rzadziła PO to juz byście nie mieli własnych domówi, a moze nawet kraju
G
Gość
31 sierpnia, 13:57, Ewa Ewa:

To nie podatek tylko kradzez

Jak kto woli haracz od wlasnej wlasnosci ,SKANDAL I ZLODZIEJSTWO

To pisz do Truskolaskiego i jego doradcow, bo to oni podnosza ceny podatków. Az tak jestes durna i nie wiesz?

G
Gość
10 sierpnia, 8:09, Gość:

Odetchnałem z ulgą,nie ma jeszcze podatka od oddychania.

28 sierpnia, 20:57, Mieszko Kowalczyk:

podziękuj lewackim i platwormerskim samorządom

30 sierpnia, 18:23, Michał Kielecki:

nie, podziękuj PISdzielcom

kolejny duren, znany z tapetowania stron na forum, dureń który nie wie, że podatki podnosi w Białymstoku Truskolaski a nie rzad P{iSu

G
Gość
7 września, 19:51, Pele 10:

Ludzie łączmy się i rozwalamy ten Bandycki złodziejski Niepolski Pisowski rząd który doprowadza Polskę i Polaków do ruiny a Ukraińcom wszystko za darmo i oczywiście rozliczyć ich za przymus szczepień i za głupie maski i za cały ten cyrk z covidem.Niech Żyje eGrzegorz Braun i Konfederacja Korony Polskiej

ale z ciebie cymbał hahahahaha, skąd wy sie bierzecie? podatki od nieruchomosci itd. ustanawia pan rzadzący Białymstokiem, rownież ten pan podnosi czynsze.....I co pajacu nie wstyd ci, że takiej podstawowej rzeczy nire wiesz? co nalezysz do partii Brauna, i chce dostac sie do Sejmu? a wała

P
Pele 10
Ludzie łączmy się i rozwalamy ten Bandycki złodziejski Niepolski Pisowski rząd który doprowadza Polskę i Polaków do ruiny a Ukraińcom wszystko za darmo i oczywiście rozliczyć ich za przymus szczepień i za głupie maski i za cały ten cyrk z covidem.Niech Żyje eGrzegorz Braun i Konfederacja Korony Polskiej
P
Pele 10
Ludzie trzeba się jednoczyć i wywalić ten bandycki złodziejski Pisowski Niepolski rząd który doprowadza Polskę i Polaków do ruiny a Ukraińcom wszystko za darmo dawaj z Naszych pieniędzy no i oczywiście rozliczyć ich z przymusu do szczepień z tych głupich masek i z cyrku covidowego pod Trybunał Stanu z nimi.Niech żyje Konfederacja Korony Polskiej i Grzegorz Braun
G
Gość
10 sierpnia, 8:09, Gość:

Odetchnałem z ulgą,nie ma jeszcze podatka od oddychania.

28 sierpnia, 20:57, Mieszko Kowalczyk:

podziękuj lewackim i platwormerskim samorządom

30 sierpnia, 18:23, Michał Kielecki:

nie, podziękuj PISdzielcom

podlaski zajobek , podpisujacy się wydumanym nazwiskiem Kielecki, durniem się urodził i durniem pozostał

E
Ewa Ewa
To nie podatek tylko kradzez

Jak kto woli haracz od wlasnej wlasnosci ,SKANDAL I ZLODZIEJSTWO
Więcej informacji na stronie głównej Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie