Składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców z wysoką podwyżką. Ile więcej na PIT liniowym, ryczałcie na zasadach ogólnych: 31.08.2021

Zbigniew Biskupski
Opracowanie:
"Zarówno pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%, w wskutek czego wypychanie pracowników na umowy śmieciowe i oferowanie im umów cywilno-prawnych będzie mniej korzystne", napisano w uzasadnieniu do projektu.
"Zarówno pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%, w wskutek czego wypychanie pracowników na umowy śmieciowe i oferowanie im umów cywilno-prawnych będzie mniej korzystne", napisano w uzasadnieniu do projektu. Lucyna Nenow / Polska Press
Projekt nowelizacji ustawy o PIT w ramach programu Nowy Ład wprowadza zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Projekt zakłada, że podstawą wymiaru tej daniny będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Wysokość składki - 9 proc. od podstawy wymiaru pozostanie bez zmian. Dla wszystkich przedsiębiorców oznacza to wzrost obowiązkowych kwot płaconych na Narodowy Fundusz Zdrowia z dwóch powodów. Po pierwsze - jak u wszystkich innych podatników, w związku z likwidacją możliwości odliczenia znacznej części obowiązkowej składki (7,75 proc.) od podatku. Po drugie - w związku ze zmianą sposobu ustalania podstawy wymiaru tej składki. Dla niektórych grup: podatek liniowy czy karta podatkowa może to oznaczać, że od 2022 r. płacić będą składkę dwukrotnie wyższą niż obecnie.

Konsultowany właśnie w terminie do końca sierpnia projekt zmian podatkowych w ramach programu Nowy Ład przewiduje prawdziwą rewolucję w zasadach opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a jej skutki w szczególności dotyczą przedsiębiorców opłacających PIT.

Przez ustalenie, że podstawą wymiaru ma być rzeczywisty dochód, według generalnej zasady ujednolicona zostanie wysokość składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania.
"Zarówno pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%, w wskutek czego wypychanie pracowników na umowy śmieciowe i oferowanie im umów cywilno-prawnych będzie mniej korzystne", napisano w uzasadnieniu do projektu.

]Największy spadek cen koszyka odnotowano w sieci Makro, w której średnia cena w lipcu 2021 r. była niższa o 23,88zł niż przed rokiem. To o 9,83% mniej.

Teraz zakupy podstawowych produktów droższe. O 2,25 proc. ni...

Rzeczywiste dochody: PIT na zasadach ogólnych

Projekt zakłada, że podstawą wymiaru będą rzeczywiste dochody osiągane z prowadzonej działalności w miejsce stałej opłaty ryczałtowej.
Dochód będzie podstawą wymiary składki dla:

  • osób opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych według skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),
  • według 19% stawki podatku (art. 30c ustawy PIT)
  • i opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ustawy PIT).

WARTO WIEDZIEĆ. Kliknij i przeczytaj!

WARTO WIEDZIEĆ. Kliknij i przeczytaj!

Dochód ten za rok kalendarzowy, będzie ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy PIT, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu tej ustawy, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie mogła być niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

Przykład: podatnik korzysta z podatku liniowego
Przedsiębiorca, opodatkowany podatkiem liniowym, który dzisiaj od 100 tys. zł rocznej podstawy opodatkowania płaci 19 tys. zł podatku plus 636,24 zł (53,02 zł razy 12) składki na ubezpieczenie zdrowotne (reszta z 4 581,73 zł rocznej składki odliczana jest od podatku). Po zmianie będzie musiał zapłacić 19 tys, zł podatku i 9 tys, składki zdrowotnej czyli 27 tys. zł. To aż o 7 363 zł więcej niż obecnie. Teraz płaci bowiem składkę zdrowotną od podstawy wymiaru czyli 381,81 zł miesięcznie, a 4 581,72 zł rocznie. Jednak 7,75 proc. odlicza od podatku więc faktyczne obciążenie to 53,02 zł miesięcznie (636,24 zł rocznie). Od 2022 r. podstawa wymiaru wyniesie dla niego 100 000 zł, roczna składka 9 000 zł. Obecnie roczna podstawa wymiaru to 50 896,56 zł (12 razy 4 241,38 zł).
Skoro teraz rocznie łączne obciążenia PIT plus składka zdrowotna wyniosą 19 636,24 zł, a po zmianie w takich samych warunkach 27 000 zł, oznacza to wzrost obciążeń fiskalnych o prawie 37 procent!

Tryb opłacania składki

W trakcie roku składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wpłacana od dochodu ustalonego narastająco jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodów. Tak ustalony dochód będzie pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Dochód nie będzie pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Co przy braku dochodu?

Podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpi po zakończeniu roku. W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu będzie przysługiwał zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy. Zwrot będzie następował na wniosek ubezpieczonego.
Zakładając, że płaca minimalna wyniesie od 2022 r. 3 tys. zł, roczna podstawa nie będzie mogła być niższa niż 36 tys. zł.
Co to oznacza w praktyce? W rzeczywistości przedsiębiorca o dochodzie do 36 tys. zł rocznie (bez dochodu, ze stratą) zapłaci po zmianie o 216,98 zł w skali roku więcej niż teraz.

Skala korzystniejsza od PIT 19 procent?

Przy czym przy niezbyt dużych dochodach wzrost składki zdrowotnej zrekompensuje albo i da w ogólnym bilansie zysk z korzystnych zmian w tabeli podatkowej. Policzmy.
Podatek od dochodu do 120 tys. zł wynosi 17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek = 5 100 zł.
Przy rocznym dochodzie do opodatkowania 100 tys. zł podatek wyniesie 15 300 zł czyli o prawie 4 tys. mniej niż obecnie.
Po zbilansowaniu, obciążenie fiskalnej tego przedsiębiorcy rośnie o ok. 23 proc. czyli o kwotę 4 492,96 zł rocznie.
A jak będzie w przypadku rocznego dochodu 60 tys. zł?

Składka zdrowotna od ryczałtu

Osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą opłacać miesięcznie składkę od przychodu. W tym przypadku składka będzie obliczana w wysokości 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

Karta podatkowa, osoby współpracujące

Dla pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą, w tym dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Projekt zakłada również likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

TU ZNAJDZIESZ DOKUMENTY

Jak składka na ubezpieczenie zdrowotne płacona jest teraz

Od 1998 r. obowiązuje w Polsce obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jest to system powszechny obejmujący większość Polaków. Jego zasady określają przepisy ustawy o NFZ. Zgodnie z art. 79 tej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki (co do zasady). Składka jest miesięczna i niepodzielna.
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. dla:

  • (1) osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • (2) osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnegozawodu w rozumieniu przepisów ustawy o ryczałcie, a także osób prowadzących działalność,
  • (3) w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • (4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • (5) osób, które korzystają z ulg w składkach na ubezpieczenia społeczne (ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS plus),
  • (6) osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub korzystającymi z ulg,

stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4 242,38 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5 656,51 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. nie może być zatem niższa od kwoty 381,81 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

O innych zmianach w podatkach regulowanych przez projekt ustawy przygotowanej w ramach Nowego Ładu przeczytasz, klikając po prostu w ten tekst, który jest bezpiecznym aktywnym linkiem.

Odliczanie od podatku.
Kwota składki opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami ustawy o NFZ, lub pobrana w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z tymi przepisami, podlega odliczeniu od podatku na zasadach określonych w art. 27b ustawy PIT. Odliczenie realizowane jest już na etapie obliczania zaliczek na podatek. Dotyczy to zarówno zaliczek obliczanych samodzielnie przez podatników, jak i pobieranych przez płatników, np. zakłady pracy, organy rentowe.
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 ustawy o NFZ, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 ustawy o NFZ, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy PIT, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

WARTO WIEDZIEĆ. Kliknij i przeczytaj!

WARTO WIEDZIEĆ. Kliknij i przeczytaj!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Ceny złota na nowym, historycznym poziomie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu