Będzie blokada stron internetowych oferujących nielegalny hazard

Zbigniew Biskupski AIP
Andrzej Banaś
Kontrowersyjna ustawa o grach hazardowych podzieliła Sejm. Opozycja wnioskuje o odrzucenie rządowego projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek zostanie przegłosowany dziś w środę w ramach zaplanowanego bloku głosowań.

W trakcie odbywającego się właśnie posiedzenia Sejmu posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest zmniejszenie szarej strefy w obszarze gier hazardowych, zwłaszcza na automatach i w internecie. Nowe przepisy mają też przyczynić się do większej ochrony graczy, w tym nieletnich, przed negatywnymi skutkami hazardu i zwiększyć wpływy podatkowe z legalnego hazardu. Projekt m.in. rozszerza katalog gier, które mogą być oferowane w internecie – będą to praktycznie wszystkie gry hazardowe. Zgodnie z projektem podmiot wykonujący monopol państwa nad grami na automatach w salonach gier oraz w internecie będzie zobowiązany do wdrożenia polityki odpowiedzialnej gry, w ramach której m.in. sprawdzana będzie pełnoletność gracza. Obowiązkowe byłoby też przeprowadzanie transakcji wynikających z gier w internecie za pośrednictwem rachunków płatniczych. Podmioty urządzające gry hazardowe w internecie nie mogłyby umieszczać na stronach do tych gier reklam usług finansowych, a także samodzielnie ich oferować. Projekt zakłada również objęcie monopolem państwa gier na automatach organizowanych poza kasynami.

Blokowanie stron internetowych

Najważniejszym z założonych celów jest zmniejszenie skali występowania tzw. szarej strefy w zakresie gier na automatach do gier oraz gier w sieci Internet. Ponad sześcioletnia praktyka walki organów państwowych na gruncie ustawy o grach hazardowych w dotychczasowym brzmieniu z podmiotami naruszającymi jej postanowienia pozwoliła określić, które przepisy powinny zostać poddane rewizji i zmodyfikowane pod kątem zapewnienia jak najskuteczniejszych narzędzi do walki ze zjawiskiem nielegalnego hazardu. Realizacja niniejszego celu nastąpić ma poprzez wprowadzenie narzędzi prawnych umożliwiających blokowanie stron internetowych nielegalnych operatorów jak również utrudnianie dokonywania płatności na ich rzecz. W odniesieniu do automatów do gier realizacji celów ma służyć objęcie urządzania tych gier poza kasynami gry monopolem państwa. Zmieniony został także katalog kar pieniężnych, które mogą być nakładane na podmioty naruszające postanowienia przepisów ustawy o grach hazardowych.

Kolejnym z założonych celów jest zapewnienie najwyższego możliwego poziomu ochrony obywateli, w tym osób małoletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu związanymi z grą na automatach do gier i grą w sieci Internet. Projektodawca w swych działaniach dąży do stworzenia środowiska prawnego, które, umożliwiając obywatelom uczestniczenie w grach hazardowych, jednocześnie zawierać będzie elementy wpływające na ich ochronę przed uzależnieniem i zapewniające prawidłowy przebieg gier. W szczególności osoby poniżej 18 roku życia narażone są na uzależnienie od hazardu, zwłaszcza w świetle dynamicznego rozwoju usług hazardowych oferowanych za pośrednictwem sieci Internet oraz popularności nielegalnie oferowanych gier na automatach do gier. Podkreślić należy, że monopolem w sieci Internet objęte zostały gry kasynowe, posiadające o wiele wyższy współczynnik uzależnienia niż zakłady wzajemne i loterie promocyjne. Z tego też powodu ich urządzanie poza siecią Internet jest dalece reglamentowane i wymaga uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Wprowadzenie możliwości blokowania dostępu do nielegalnych domen spowoduje również, że gracze nie będą mieli wątpliwości co do tego, czy korzystają z usług legalnego operatora gier hazardowych. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że obecnie wiele osób uczestniczących w nielegalnych grach hazardowych nie ma świadomości naruszania przepisów ustawy. Wynika to z szerokiej dostępności nielegalnych stron internetowych oraz małej świadomości społecznej ograniczeń ustawowych odnoszących się do katalogu gier, które mogą być oferowane za pośrednictwem sieci Internet. Projektodawca ma nadzieję na upowszechnienie społecznej świadomości w tym zakresie.

Zwiększenie udziału w rynku podmiotów posiadających wymagane koncesje i zezwolenia oraz zmniejszenie szarej strefy ma również nastąpić w wyniku rozszerzenia zakresu dopuszczalnej działalności w zakresie gier hazardowych. W związku z tym przewiduje się, poza stosowaniem środków o charakterze represyjnym, takich jak blokowanie stron internetowych, utrudnianie płatności i rozszerzenie katalogu kar pieniężnych, umożliwienie legalnego uczestniczenia w dotychczas zakazanych grach urządzanych za pośrednictwem sieci Internet, grach na automatach w salonach gier na automatach i zmianę zasad organizacji gier w pokera. W opinii projektodawcy takie podejście skutkować będzie przeniesieniem się graczy z szarej strefy do operatorów legalnych.

Kwalifikacje krupiera

W ramach zmniejszania obciążeń biurokratycznych zrezygnowano także z konieczności uzyskiwania przez osoby pełniące funkcje lub zajmujące stanowisko związane z obowiązkiem nadzorowania lub bezpośredniego prowadzenia gier hazardowych świadectw zawodowych. Dotychczas każda z tych osób, nie rzadziej niż raz na 3 lata, musiała uzyskiwać świadectwo zawodowe, a przedsiębiorca zatrudniający tę osobę zmuszony był do uiszczania stosownej opłaty. Obowiązek ten zastąpiony został koniecznością odbycia przez te osoby szkolenia oraz posiadania nienagannej opinii.

W dalszej kolejności kierowano się koniecznością doprecyzowania przepisów. Celem projektu jest tworzenie rozwiązań prawnych o jak najwyższym poziomie przejrzystości, wychodząc z założenia, że proste i jednoznaczne przepisy stanowią ucieleśnienie zasady pewności prawa wynikającej z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa. Dotychczasowa praktyka stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych wskazała na możliwość występowania wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do warunków organizacji niektórych gier oraz określania ich charakteru.

Gry hazardowe w sieci Internet
Zgodnie z projektem katalog gier hazardowych, które mogą być oferowane polskim obywatelom, ulegnie rozszerzeniu poprzez umożliwienie organizacji większej liczby gier hazardowych za pośrednictwem sieci Internet. W chwili obecnej możliwość taka istnieje wyłącznie w odniesieniu do zakładów wzajemnych i wymaga uzyskania stosownego zezwolenia.

Zmiany proponowane w odniesieniu do urządzania gier hazardowych za pośrednictwem sieci Internet uzasadnione są względami nadrzędnego interesu publicznego, tj. walki z szarą strefą. Cel ten stanowił główny powód konieczności zmian przepisów w tym zakresie.

Proponuje się, aby przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu został zobowiązany do blokowania dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen znajdujących się w Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. W Rejestrze znajdować miałyby się nazwy domen internetowych wykorzystywanych do oferowania gier hazardowych w nielegalny sposób. Oznaczałoby to, że w przypadku stwierdzenia, że istnieje możliwość uczestniczenia w grach hazardowych urządzanych przez podmiot nieposiadający zezwolenia, po wpisaniu adresu internetowego domeny tej strony nie dochodziłoby do przekierowania na stronę oferującą takie gry.

Rejestr miałby być prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych. Lista nazw domen wpisanych do Rejestru byłaby zamieszczana na stronie internetowej prowadzonej przez Ministra Finansów, prowadzonej w sposób jawny i ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.

Projektowane rozwiązanie ma funkcjonować w ten sposób, że w przypadku wejścia na stronę internetową wykorzystującą nazwę domeny wpisanej do Rejestru powinien zostać wyświetlony komunikat z podstawą prawną dokonanej blokady oraz o możliwości zapoznania się z listą domen znajdujących się w Rejestrze. Można przyjąć, że dla części osób będzie to stanowić pierwszą informację o tym, że nie wszystkie gry hazardowe oferowane w sieci Internet, również w języku polskim, są legalne. Dodatkowo w wyświetlanej informacji zawarty będzie odnośnik do listy podmiotów posiadających zezwolenie Ministra Finansów na oferowanie gier hazardowych w sieci Internet. Lista tych podmiotów jest już zamieszczana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W związku z tym, że wpisowi do Rejestru podlegałyby same nazwy domen, nie zachodzi ryzyko zablokowania stron innych niż te oferujące nielegalnie gry hazardowe. Dokonywanie wpisu, jego zmiana i wykreślenie stanowiłyby czynności materialno-prawne, które mogłyby zostać dokonane wyłącznie po zatwierdzeniu ich osobiście przez Ministra Finansów bądź upoważnionego przez niego sekretarza lub podsekretarza stanu.

Projekt ustawy określa również techniczne wymagania odnoszące się do procesu blokowania dostępu do stron internetowych. Proponowane rozwiązanie nie będzie miało nadmiernie obciążającego charakteru dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Określenie wyżej wymienionych wymogów technicznych spowoduje także, że obowiązki zobowiązanych do blokowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do sieci Internet będą jasno i jednoznacznie określone.

Podkreślenia wymaga, że zmiana oraz wykreślenie mogą być dokonywane przez Ministra Finansów z urzędu, co stanowi zabezpieczenie interesu przedsiębiorców prowadzących działalność za pośrednictwem zablokowanych stron internetowych. Tym samym zapewniona zostanie efektywność proponowanego rozwiązania, zarówno w sferze walki z szarą strefą (dzięki możliwości szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się nielegalną ofertę w sieci Internet), jak i ochrony interesów podmiotów zainteresowanych (możliwość szybkiego usunięcia lub modyfikacji wpisu).

Poprawność dokonywanych w Rejestrze wpisów zapewniona zostanie poprzez wprowadzenie kontroli sądowo-administracyjnej. Sprzeciw od dokonania wpisu będzie mógł wnieść podmiot urządzający gry hazardowe na stronie internetowej wpisanej do Rejestru lub będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym lub posiadający tytuł prawny do domeny wpisanej do rejestru lub podmiot będący dostawcą usług płatniczych. O ile sam wpis stanowi czynność materialno-prawną, to już odpowiedź organu na sprzeciw przybiera formę decyzji administracyjnej. W związku z tym służy od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, do którego kompetencji należeć będzie ostateczne rozstrzygnięcie kwestii wpisu do Rejestru. Dzięki określeniu krótkiego (7 dni) terminu do rozpatrzenia sprzeciwu i dalszej kontroli przeprowadzanej przez niezawisły sąd zagwarantowana została ochrona podstawowych praw konstytucyjnych.

Proponowane rozwiązanie stanowi odpowiedź na istotny problem występowania szarej strefy w środowisku gier urządzanych za pośrednictwem sieci Internet. Ze względu na ogólnodostępność nielegalnych usług hazardowych oferowanych w Internecie niezgodnie z ustawą, zasadne było zastosowanie niniejszego środka. W opinii Ministra Finansów, obowiązek ten skierowany jest do ograniczonego kręgu podmiotów prowadzących regulowaną działalność gospodarczą i pozostaje w proporcji do celu, jakim jest wzrost poziomu ochrony konsumentów i zwalczanie szarej strefy.

Rozwiązanie to nie jest przesadnie uciążliwe dla zobowiązanych operatorów telekomunikacyjnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że służy realizacji ważnych z punktu widzenia państwa celów. Blokowanie dostępu do stron internetowych wykorzystywanych do oferowania gier hazardowych w nielegalny sposób stanowi środek proporcjonalny w stosunku do zagrożeń, jakie wiążą się ze swobodnym dostępem do gier hazardowych niepodlegających regulacjom krajowym. Strony internetowe nieposiadające zezwolenia na oferowanie tego typu usług nie gwarantują zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony społeczeństwa, w związku z czym nie można pozwolić na swobodne oferowanie przez nie usług.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 17

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

m
michał
Kolejny bubel. W 2010 PO stworzyło jeden bubel a PIS tylko dalej w to brnie. Co za problem ominąć blokadę. Aplikacje też będą blokowane? Partie powinny być zlikwidowane. Jeden człowiek pociąga za sznurki i wszyscy muszą mu przyklasnąć. Tak było za Tuska i tak jest za Kaczyńskiego. Oni nic od siebie się nie różnią. Różni się tylko elektorat. Powinniśmy wybierać ludzi nie partie. Niech każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Wybierają ludzie (nie przewodniczący) i ludzie rozliczają.
s
sdr
Nikt Ci nie karze oglądać. Dzieci, to trzeba wychowywać, a nie zostawiać samopas przed tv czy internetem.
o
opo
Gry(21.00 i koniec)--odciągnąć dzieci,młodzież i nie tylko od tego nocnego przesiadywania,
T
Technolog
"Wprowadzenie możliwości blokowania dostępu do nielegalnych domen spowoduje również, że gracze nie będą mieli wątpliwości co do tego, czy korzystają z usług legalnego operatora gier hazardowych." - Błędna logika. To, że dana strona nie została zablokowana może również oznaczać, że podmiot blokujący o niej nie wie, a jest nielegalna. Zresztą, co to za problem zastosować obejście takiej blokady. W Chinach dla chcącego też nic trudnego.
G
Gość

Niedługo będą dostępne tylko strony o smoleńsku

G
Gość

Dobra zmiana. 

G
Gość

Poziom rządzących w tym kraju sięgnął już dawno dna. PIS gorszy od PO.

G
Gość

Chiny nie dały rady ocenzurować internetu, Korea Północna nie dała rada, no ale Polska pewnie da rade: PolandStronk! Nie do końca rozumiem - płacę pensję Posłom, Senatorom, Sędziom, Prezydentom itd po to, żeby zajmowali się konkretem - robili mi dobrze a nie zajmowali głupotami. Co tym Sługom Narodu do łba znowu strzeliło?? Naćpali się znowu?

m
mops
...i co PiSiaczki? Zaraz wasz guru odłączy Polskę zupełnue od sieci. Będzie jak w Korei Pn. Pogratulowac głosowania...
x
xxx

Pis zaczyna już cenzurować internet. Kolejny skok na wolność Polaków.

s
sierra2ssn
widać że ludzie którzy próbują pisać ustawy nie mają pojęcia o technice komputerowej. przedstawione propozycje są śmiechu warte, ponadto firmy zarejestrowane w ue nie mogą być dyskryminowane - a takich kasyn i loterii jest co nie miara.
taki sam bubel jak zakaz handlu sklepom internetowym w niedziele...
L
Lolek

Jawny debilizm i kolejne martwe prawo, które nie przyniesie złamanego grosza dla budżetu, a jedynie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem rejestru, sztabem ludzi do tego zatrudnionych itd A nie oszukujmy się osoba grająca w kasynach online to na ogół osoba znająca się choć trochę na tematyce komputerów i internetu, ile będzie potrzebować czasu aby dojść do tego o ile już t o tym nie wie, że wystarczy wykupić kosztujący rocznie 30-40usd VPN, przez który będzie się od tej pory łączyć i będzie mógł zapomnieć o jakichkolwiek blokadach czy inwigilacji państwa i dostawcy internetu w to co robi w internecie.

J
Jakub Hubert
Czy rządzący wiedza co to jest? Katalog stron zakazanych bedzie REKLAMĄ dla ludzi gdzie wchodzic przy uzyciu TORa lub proxy. Co za glupota.
V
VPN
przecież wystarczy dowolny VPN, choćby ten darmowy w Operze, by mieć w nosie pisowską cenzurę netu.
T
TESLA

Chcą wprowadzic monopol panstwa. Kto nazywa PIS prawicą? Co ta ustawa ma wspólnego z wolnym rynkiem. Legalnie bedzie mozna grac tylko na stronach Lotto. Poziom swiadczonych usług bedzie tragiczny. Przecież porównując nielegalnego dostwce jakim bedzie zapewne PokerStars a lotto do bedzie żenada. Powołują sie na ochrone ludzi przed złym wpływem hazardu. Ale jak widac chodzi o pieniadze. Legalny hazard nie uzależnia i jest cacy, ale jezeli ktos nie placi haraczu dla panstwa to  hazard oferowany przez niego jest be. W ogóle z jakiej racji panstwo wtrąca sie i chce kontrolowac na co wydaja pieniadze dorośli ludzie. W koncu, czy jestesmy niewolnikami czy wolnymi ludzmi? Nie dość , że zabieraja nam w podatkach ponad polowe zarobionych przez nas pieniedzy. To jeszcze musimy je przegrywać w ich gre. Poziomem bedzie to przypominało  gre na bazarze w trzy karty z oszustami, na drewnianej skrzynce.

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu