Nowe prawo 2019. Windykator pójdzie do więzienia za uporczywe nękanie dłużnika? [29.04.2019]

AIP
Wojciech Matusik / Polska Press
Resort sprawiedliwości pracuje nad zmianami kodeksu cywilnego i kodeksu karnego dotyczącymi windykowania należności. Zmiany dotyczą postępowania komorniczego, ale najbardziej kontrowersyjny jest nowy przepis art. 190a kodeksu karnego, z którego wynikało, że kroki podejmowane przez windykatorów w celu odzyskania długu na rzecz wierzyciela, które mogą być określane jako uporczywe nękanie, godzą w dobre imię i bezpieczeństwo osób zadłużonych, dlatego zasługują na miano stalkingu kwalifikowanego, za które grozi kara od pół roku do 8 lat więzienia dla stalkera-windykatora.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, w tym między innymi kwestia wprowadzenia nowych opłat sądowych, zmiana dotycząca doręczeń i projekt antylichwiarski, to jedne z najważniejszych planowanych zmian prawnych dotyczących rynku zarządzania wierzytelnościami, ale nie tylko. Nowe regulacje wpłyną także na sytuację osób zadłużonych. Eksperci z Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW) wyjaśniają, co w praktyce dla dłużników oznaczać będą szykowane przepisy i czy zgodnie z założeniami autorów – usprawnią one proces odzyskiwania należności?

Nowe regulacje w Kodeksie Postępowania Cywilnego i Kodeksie Karnym: co się zmieni dla podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, a co powinni wiedzieć dłużnicy?

Zatory płatnicze są coraz większym problemem polskiej gospodarki. Z powodu przeterminowanych płatności cierpi nie tylko biznes, ale całe społeczeństwo. Dlatego branża zarządzania wierzytelnościami, a także inne podmioty rynku finansowego popierają każdą zmianę prawa, której celem jest usprawnienie procesu odzyskiwania należności i zapewnienie, że będzie przebiegał on bezpiecznie. Na 2019 r. zaplanowano wiele zmian w tym obszarze. Niektóre z nich w istotny sposób zmieniają pewne aspekty działalności firm windykacyjnych i komorników. O czym się rzadziej mówi – mają znaczenie także dla osób zadłużonych.

Nowa odpowiedzialność ciążąca na komornikach i nowe opłaty

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która w oczach autorów ma usprawnić działanie sądów cywilnych
i skrócić czas toczących się postępowań, np. dotyczących odzyskiwania należności, przewiduje m.in. wprowadzenie nowej formy doręczenia pozwów (wraz z opłatą), jeżeli doręczenie pism przez Pocztę będzie nieskuteczne. O co dokładanie chodzi?

Nowe prawo przewiduje, że w przypadku bezskutecznego doręczenia osobie zadłużonej do rąk własnych pisma sądowego, (tzw. podwójne awizo), wierzyciel będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentu za pośrednictwem komornika. Według Piotra Badowskiego, Prezesa PZZW, ta zmiana zdecydowanie wydłuży proces odzyskiwania należności. – Ma ona znaczenie dla kredytodawców, telefonii komórkowych, ubezpieczycieli i innych podmiotów, które chcą odzyskać swoje pieniądze, ale także dla osób zadłużonych. Wydłuży czas trwania dochodzenia wierzytelności, co przekłada się na wzrost jego kosztów zarówno dla wierzycieli jak również bezpośrednio (odsetki) jak i pośrednio dla kredytobiorców – ponieważ kredytodawcy będą w przyszłości musieli uwzględniać te koszty przy udzielaniu kredytu. Ale nie rozwiązuje też najczęstszego problemu, jaki stoi za nieskutecznymi doręczeniami pocztowymi – braku wiedzy o aktualnym adresie do korespondencji – zaznacza Piotr Badowski.

Należy wspomnieć o tym, że problematyczną kwestią okazać się również może wysokość planowanej opłaty za „nowy” sposób dostarczania pism sądowych, która wyniesie każdorazowo 60 zł. Koszty doręczenia będzie ponosił powód.
– Można przypuszczać, że w rezultacie tej dodatkowej opłaty wielu wierzycielom po prostu nie będzie opłacało się kontynuować kontaktu z dłużnikiem, a w niektórych przypadkach w ogóle będą zniechęceni do wnoszenia spraw o odzyskanie swoich należności. Ta potencjalnie drobna opłata wynosząca 60 zł od pisma, w tym przypadku może być barierą nie do przejścia, szczególnie dla przedsiębiorców z sektora MŚP i mikroprzedsiębiorców – zaznacza Piotr Badowski, PZZW i dodaje, że nowelizacja k.p.c. oraz zmiana dotycząca opłat sądowych, może w negatywny sposób wpłynąć na skuteczność procesu odzyskiwania należności i wbrew pozorom, nie jest to problem tylko wierzycieli, ale pośrednio każdego z nas. Opóźnione płatności prowadzą do zatorów płatniczych, które hamują rozwój gospodarczy.
W rezultacie mniej pieniędzy wpływa do „wspólnej kasy” w postaci podatków, na czym tracimy wszyscy.

Nie wydaje się, żeby poprawić tę sytuację miała kolejna planowania zmiana. Dotyczy ona opłat za postępowanie nakazowe. Do tej pory powód, czyli w tym przypadku wierzyciel, mógł skorzystać z obniżenia opłaty o 75 proc. jej wartości. Po zmianach obniżka ta wynosić będzie 50 proc. Odpowiednio, obniżeniu 75 do 50 proc. ulegnie opłata dla pozwanego (dłużnika), w sytuacji, gdy wnosi on sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty. Jednocześnie zlikwidowana zostaje możliwość uzyskania darmowego uzasadnienia wydanego orzeczenia. Szkoda, że ustawodawca nie bierze pod uwagę, iż dalsze podnoszenie kosztów działalności w przypadku MSP coraz bardziej osłabia ich konkurencyjność, a przecież z naszej przedsiębiorczości jesteśmy tak dumni.

Dyskusja nad efektywnością proponowanych zmian na ACCD

Pojawia się zatem pytanie o to, czy zmiany proponowane przez ustawodawcę będą efektywne. Jeżeli dostarczenie pisma przez komornika, o którym była wcześniej mowa, przez okres dwóch miesięcy także nie odniesie skutku, sąd zawiesi postępowanie. W wielu przypadkach będzie to oznaczać dla wierzyciela zamknięcie drogi do odzyskania swoich pieniędzy. Aby tak się nie stało, należałoby ułatwić komornikom dostęp do bazy w celu weryfikacji adresów doręczeń, ponieważ w gruncie rzeczy w świetle proponowanych zmian, to na nich będzie spoczywał obowiązek dostarczania pism, jeżeli wcześniejsze sposoby (korespondencja listowna) nie będzie przynosić rezultatów. Kolejnym rozwiązaniem poprawiającym efektywność procesu odzyskiwania należności byłoby dostarczanie dłużnikom wezwania do zapłaty drogą elektroniczną. Wspomniane zmiany w k.p.c. oraz perspektywa digitalizacji postępowań sądowych, w tym także tych egzekucyjnych, będą także poruszane podczas April Credit Consumer Days 2019 (ACCD), czyli konferencji poświęconej aktualnym kwestiom dotyczącym zarządzania wierzytelnościami w instytucjach z sektora Business to Consumer, która będzie odbywać się w dniach 25-26 kwietnia w Serocku pod Warszawą.

– Elektroniczny obieg dokumentacji oraz korespondencji skutkowałby wzrostem efektywności działań związanych
z procesem odzyskiwania należności. Ta zmiana byłaby także ukłonem w stronę osób zadłużonych. Zmiana tempa życia oraz zwiększona mobilność naszego społeczeństwa sprawiają, że tradycyjna wymiana informacji między wierzycielem
i dłużnikiem w postaci korespondencji listownej jest obecnie niezwykle trudna. Tę sytuację mogłoby zmienić przesyłanie wezwań do zapłaty drogą elektroniczną, co dodatkowo obniżyłoby koszty działań prowadzonych przez firmy windykacyjne i komorników, co z pewnością w pozytywny sposób odczuliby także sami dłużnicy. Takie zmiany wymagają wsparcia nie tylko ze strony rządzących w postaci ustanowienia prawa, które sankcjonowałoby nowy sposób działania np. windykatorów, ale także pomocy firm IT, które dostarczałyby odpowiednich rozwiązań informatycznych. Temu, co nowoczesne technologie mogą zaoferować podmiotom z branży zarządzania wierzytelnościami, by zwiększyć skuteczność ich działania przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo danych dłużników, będzie poświęcony jeden z paneli podczas ACCD – komentuje Rafał Hermański, Członek Zarządu, PZZW.

Etyczne działane branży, zamiast penalizacji działań windykatorów

Resort sprawiedliwości pracuje także nad zmianami Kodeksu Karnego. Dla podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami kontrowersyjny był jeden z proponowanych zapisów: art. 190a, z którego wynikało, że kroki podejmowane przez windykatorów w celu odzyskania długu na rzecz wierzyciela, które mogą być określane jako uporczywe nękanie, godzą w dobre imię i bezpieczeństwo osób zadłużonych, dlatego zasługują na miano stalkingu kwalifikowanego, za które grozi kara od pół roku do 8 lat więzienia dla stalkera-windykatora.

Ostatecznie na zmianach w PIT zapowiedzianych w ramach piątki Kaczyńskiego skorzystają nie tylko młodzi pracownicy, ale wszyscy zarobkujący. Niższa stawka podatku, podwyższone koszty uzyskania przychodu. Kto, ile i kiedy zyska na niższym PIT - kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

– Cieszy nas fakt, że na początku kwietnia ustawodawca usunął z projektu zmian wspomniany zapis, który wzbudził wiele kontrowersji wśród podmiotów obecnych na rynku finansowym. W opinii PZZW, gdyby proponowane zmiany zaczęły obowiązywać w pierwotnie proponowanej postaci, wprowadzałyby nieuzasadnioną penalizację działalności firm windykacyjnych, co paradoksalnie także odbiłoby się negatywnie na sytuacji dłużników. Aby osoba zadłużona mogła spłacić zaległy dług, którego istnienia czasami nawet nie jest świadoma, w jej ręce musi trafić wezwanie do zapłaty. To nie zawsze jest możliwe z powodu częstej zmiany miejsca zamieszkania czy braku centralnej bazy danych o dłużnikach. Nie dziwi zatem więc, że firmy windykacyjne sięgają po kolejne sposoby nawiązania kontaktu z osobą zadłużoną, takie, jak np. wysyłanie komunikatów sms czy korespondencji mailowej, ale w żadnym przypadku one z góry nie mogą być utożsamiane z nękaniem dłużników. Istniała obawa, że korzystanie ze wspomnianych „dodatkowych” form kontaktu podpadałoby pod art. 190a. Obecne prawo już przewiduje kary za stalking. Poza tym, branża jest świadoma tego, że nie wszystkie firmy windykacyjne postępują etycznie, dlatego takie organizacje jak PZZW podejmują kroki w kierunku samoregulacji tego sektora – wyjaśnia Marcin Nakielski, Alektum.

Przykładem jest Kodeks Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami przygotowywany przez PZZW. Etyka zawodu windykatora jest niezwykle ważnym tematem dla współorganizatora ACCD, a ale także kluczową kwestią dla całej branży, dlatego temu wątkowi zostało poświęcone oddzielne miejsce w agendzie wydarzenia. – Podczas ACCD przedstawimy postępy Grupy Roboczej, która opracowuje Kodeks Etyki PZZW. Wprowadzenie takiego dokumentu, który wskazuje innym podmiotom z branży najlepsze praktyki, czyli postępowanie zgodne nie tylko z przepisami prawa, ale także z najwyższymi standardami etycznymi, jest czymś, czego oczekują od nas wierzyciele, ale co nie mniej istotne – konsumenci, dłużnicy. Dla nich kontakt z firmą windykacyjną, która stosuje się na co dzień do wytycznych takiego kodeksu, jest sygnałem, że ta działa z poszanowaniem praw dłużników – zauważa Krzysztof Sołkiewicz, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Kodeksu Etyki.

Chcesz być dobrze poinformowany w tematach budżetu domowego, prowadzenia biznesu i ważnych zmian w prawie? Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Naprawdę warto!

Menedżer sportowy - zbawienie czy zło konieczne?

Wideo

Komentarze 17

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kicia

Polecam program splacamswojedlugi.pl - windykacja przestanie nękać a do tego zmniejszy wysokość długów. W programie płaci się mniej i tak pozbywa zobowiązań

g
gosia
8 grudnia 2019, 18:26, wiesiek:

trochę to wrzucanie wszystkich do jednego worka, ja mam np doswiadczenie z eos ksi i to naprawdę w porzadku firma. dostalem dobra propozycję rozłożenia na raty, spłaciłem i po sprawie

23 lutego, 18:31, Gość:

ja jestem w trakcie spłacania i jestem pozytywnie zaskoczona tym, jak profesjonalnie zostałam potraktowana przez eos ksi. na pewno nikt mnie nie nękał

23 lutego, 19:49, krzysiek:

oo dobrze wiedziec, ostatnio sie ze mna skontaktowali i troche spanikowalem, ale skoro oni sa OK,to moze nie bedze tak tragicznie...

do mnie to samo.. zanrobilem troche dlugow I sie boje jak to bedzie, ale moze z nimi se jakos uda

J
Jankowski
8 grudnia 2019, 18:26, wiesiek:

trochę to wrzucanie wszystkich do jednego worka, ja mam np doswiadczenie z eos ksi i to naprawdę w porzadku firma. dostalem dobra propozycję rozłożenia na raty, spłaciłem i po sprawie

23 lutego, 18:31, Gość:

ja jestem w trakcie spłacania i jestem pozytywnie zaskoczona tym, jak profesjonalnie zostałam potraktowana przez eos ksi. na pewno nikt mnie nie nękał

23 lutego, 19:49, krzysiek:

oo dobrze wiedziec, ostatnio sie ze mna skontaktowali i troche spanikowalem, ale skoro oni sa OK,to moze nie bedze tak tragicznie...

Trzeba się tylko dogadać, oni niech też powiedzą co i jak i jak to będzie wyglądać. Zgłoś swoje wątpliwości etc. oni pewnie też je wezmą pod uwagę. No to nie jest przecież nieczułe bezprawie, to jest firma ze swoim standardem przecież

k
krzysiek
8 grudnia 2019, 18:26, wiesiek:

trochę to wrzucanie wszystkich do jednego worka, ja mam np doswiadczenie z eos ksi i to naprawdę w porzadku firma. dostalem dobra propozycję rozłożenia na raty, spłaciłem i po sprawie

23 lutego, 18:31, Gość:

ja jestem w trakcie spłacania i jestem pozytywnie zaskoczona tym, jak profesjonalnie zostałam potraktowana przez eos ksi. na pewno nikt mnie nie nękał

oo dobrze wiedziec, ostatnio sie ze mna skontaktowali i troche spanikowalem, ale skoro oni sa OK,to moze nie bedze tak tragicznie...

G
Gość
8 grudnia 2019, 18:26, wiesiek:

trochę to wrzucanie wszystkich do jednego worka, ja mam np doswiadczenie z eos ksi i to naprawdę w porzadku firma. dostalem dobra propozycję rozłożenia na raty, spłaciłem i po sprawie

ja jestem w trakcie spłacania i jestem pozytywnie zaskoczona tym, jak profesjonalnie zostałam potraktowana przez eos ksi. na pewno nikt mnie nie nękał

m
mikos
8 grudnia 2019, 18:26, wiesiek:

trochę to wrzucanie wszystkich do jednego worka, ja mam np doswiadczenie z eos ksi i to naprawdę w porzadku firma. dostalem dobra propozycję rozłożenia na raty, spłaciłem i po sprawie

to prawda, nie kazda firma windykacyjna jest zla i chce nas oszukac!!

w
wiesiek

trochę to wrzucanie wszystkich do jednego worka, ja mam np doswiadczenie z eos ksi i to naprawdę w porzadku firma. dostalem dobra propozycję rozłożenia na raty, spłaciłem i po sprawie

c
ciekawa

Jakich naleznosci ?nie ma zadnych naleznosci ,dlugi jezeli sa to przeterminowane ,wiec jakim cudem trwa Handel Danymi i produkcja dlugow

C
Czekoladowy

Najważniejsze to mieć sprawną firmę, która zajmuje się tematyką windykacji na oku. Temat zdecydowanie do łatwych nie należy, ale z drugiej strony nie ma co demonizować. Nie brakuje ludzi, którzy NAPRAWDĘ się na tym znają. Ot, takie MK-Finanse na przykład. Ja wiele słyszałem.

D
Dia

I to ja rozumiem. Też myślałam, że będę wariowała się z powodu nękania przez windykatora, ale tak naprawdę się okazało że np kruk ma spoko podejście. Kilka razy dzwonili do mnie w sprawie wyjaśnienia szczegółów i tyle.

E
Ero

Nie rozumieją że tylko w ten sposób można uratować im życie ? Naród zacznie polować na skorwysynow którzy doprowadzili ich bliskich i znajomych do samobójstw. Zresztą trochę szkoda.

K
Kris

Wystarczy zlikwidowac lichwe która daje kredyty na 1676% rrso i problem w połowie zniknie. Są ludzie nie odpowiedzialni i niestety nie powinni dostawać pożyczek bo ich historia bankowa jest zła. Jesli ktoś takim ludziom mimo to udziela pożyczki to niech się nie dziwi że nie oddają. To tak jakby brać udział w wyscigu samochodem bez hamulców i liczyć że może jednak uda się dojechać do mety.

K
Konrad

No nie mogę się zgodzić. Ja miałem do czynienia z windykacją, i kruk nie nękał mnie codziennie, tylko się dogadaliśmy na spokojnie i tyle. Nie ma sprawy

A
Anty PiS

Kto mial kiedys do czynienia z windykacja ten wie ze te smiecie potrafia dzwonic codziennie z roznych numerow i bezczelnie sie zwracac do klienta strasząc roznymi konsekwencjami..kto kumaty wysmieje ich ale wielu ludzi przystaje na ich propozycje i wyimaginowanego zadluzenia ciag dalszy..jedna rada:nie wplacajcie zadnych pieniedzy nawet zlotowki,negocjujcie,trzymajcie na dystans,wtedy z calej kwoty zrobi sie polowa lub mniej do splacenia

M
Maria

Zgadzam się całkiem z powyższą odpowiedzią na opis windykacji
Prawdą jest że ta instytucja e sąd bardzo często i gęsto nie posiada żadnych konkretnych informacji o dłużnik
Kierują się tylko tym co dany wi dyktator
Powie.
Dlaczego tak uwazam
Zapozyczylam się w firmie privident
OCzys8 splacona
Kwota 1500 złotych
Spłata wyrównana po trzech miesiącach
Dokumenty które potwierdzenie wplat
Jak się okazało pani z Provident oczywiście dokumenty wpłaty KP wystawiał podpis pieczrc
Lecz jak się okazuje po kejnych 2 miesiącach otrzymuje pismo Proszę w trybie natychmiastowym uregulować swój dlug
Nie powiem zrobiła wielkie o zy
Ponieważ splacilam
Udalan się do Provident
A na miejscu ku mojemu zdziwieniu
Pani mowi
Szanowni państwo niestety nasz pracownik nie dostarczył żadnych pieniędzy do biura
Tak wiec na moje pytanie
To oznaczać
Ma że mam pirsz kolejny spłacić dług?
"ku mojemu zdziwieniu odpowiedź była
No raczej wypadało by tak zrobic
Na pytanie c, emu nie potrafią wyegzekwować swoich pieniędzy od pani która pobierala spłatę
Wypisujac jednocześnie kp
Odpowiedź
Nie wiemy gdzie można by ją znaleźć
Nie posiadamy adresu stałego zameldowania
Tylko czasowy
Szanowni państwo jakie było moje zdziwienie odpowiedzi
Tak wiec pytam czy zdaje sobie sprawę z tego co robi
Co mowi
Tak oczywiście
Ktoś musi po raz drugi to splacic
Wysmialam ja i krótkim stwierdzeniem
Do pa i z prov4
Nowie
Czy da pani mi to na piśmie
Odp
Tak proszę zaczekać 10 min
Odp moja
Oczywiście
Po otrzymaniu dokumentow
Mówię
Dziekuje
A teraz szanowni państwo
Spotykamy się w sądzie
Odp pani
Proszę zaczekać proszę o ten dokument
Moja odpowiedź
Przykro mi
OSzustwo będzie ukarane wobec panstwa
Oczywiście sprawa została skierowana do sądu dokumenty oraz cała rozmowa nagrana trafiła do Sadu
Wyrok Sadu
Pani nie jest dluznikiem
A że ponioslam
Stresy dodatkowe problemy zdrowotne z uwagi stresu
Z tym że jestem po rozległym zawale oraz choruje
Na białaczkę Li. Faktyczną
Leczona od wielu lat
Sad biorąc pod uwagę fakt oraz sytuację próby wyłudzenia ponownie pieniędzy
Wydał wyrok dla tej pani kara
Dwa lata w zawieszeniu na trzy lata kodeks karny
Oraz zadość uczynienie z uwagi że próbowano mnie po raz kolejny jak to sąd ocenil
Sponiewierac
Pomimo że dokumenty wat wraz z pieczątką są
A próby wyłudzenia nauczy ta pania
Rezusu i uczciwosci
Zakończenie sprawy sadowej
Wyrok w zawieszeniu
Plus zadość uczynienie wysojlsc
5 tys złotych

Tak wiec jeżeli szanowni 6 macie podobne problemy ub też forma wpisała was do KRD info monitor krdt
Kredyty restruktuzacyjne acoaek poza bankowe
Windykator. RusprEdz swoje dane osobowe
Sad oczywsci wasz KRD wjednej sprWis6
Walczciez ta. Banda oszudtow
Nie dawajcie mumerowdow osob
Bo często ie jesteś dłużnikiem nie znasz tematu nie podawaj i nie zależy na niczym od kogo wezmą kasę
Czy jesteś czy nie jesteś dluzNA
ALE ICHZDANIEMZLAPI FRAJETA FRAJERKE ŻE SPLACI BO SIĘ BĘDZIE BALA
NIE DAJCIE DIE JAK UG IE NALEŻY DO WAS
DOSADU PISAĆ OFICJALNIE
PRÓBA OSZUSTWA
I OPISAĆ SYTUACJE
ZANIM POWIESZ DO PLcowki o sąd, ie mieć to najlepiej a Piśmie

Pozdrawiam wszystkich

Dodaj ogłoszenie