Ostatecznie wskaźnik waloryzacji emerytur oraz rent będzie wynosił 102,86 proc. w 2019 r. Informacja została potwierdzona przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską. To mniej niż wcześniej zapowiadano. 11 grudnia rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy całkowicie zmieniającej system waloryzacji emerytur. Tylko dla lepiej sytuowanych emerytów pozostanie on na dotychczasowych zasadach - waloryzacji procentowej. Najniższe emerytury będą waloryzowane kwotowo, czyli będą podwyższane. Minimalna emerytura od 1 marca 2019 wyniesie 1 100 złotych. Oto inne szczegóły.

Ostatecznie wskaźnik waloryzacji emerytur oraz rent będzie wynosił 102,86 proc. w 2019 r. Informacja została potwierdzona przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską. To mniej niż wcześniej zapowiadano a to dlatego, że Główny Urząd Statystyczny wyliczył niższą niż prognozowano średnią płacę w całym 2018 r, - jej wysokość zaś jedną z dwóch ważnych zmiennych decydujących o ostatecznej wysokości waloryzacji emerytur, rent i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych mającej co roku miejsce od 1 marca.
W założeniach budżetowych wskaźnik waloryzacji planowano na 103,26 proc.

Zgodnie z przepisami jest to suma dwóch zmiennych: tzw. inflacji emeryckiej i odsetka wzrostu płac w poprzednim roku. W styczniu US podał, że inflacja emerycka czyli wzrost cen najczęściej przez emerytów kupowanych produktów w 2018 r. wyniósł 1,8 proc.
Natomiast teraz w lutym US podał, że przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. wzrosło o 5,3 proc. - mniej niż się spodziewano. Do wskaźnika waloryzacji bierze się 20 proc. czyli 1,06 proc. Suma 1,8 proc. i 1,06 proc. daje właśnie 2,86 proc. czyli ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca 2019 r.

Oczywiście wskaźnik ten jest ważny dla osób, które dostaną waloryzację na starych zasadach, a nie kwotową. Waloryzacja dla osób, dla których w marcu 2019 r. ma być waloryzacja kwotowa, zostanie przeprowadzona na uchwalonych w grudniu 2018 r. nowych zasadach.

Rada Ministrów przyjęła 11 grudnia br. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rząd zdecydował, że od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione.

Oto szczegóły ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 30 listopada 2019 r.)

Waloryzacja procentowa (stara)

Ekonomiczna funkcja waloryzacji świadczeń polega na przeciwdziałaniu deprecjacji świadczeń i tym samym na zapobieganiu obniżania poziomu materialnego życia emerytów i rencistów w warunkach inflacji. Wszystkie wypłacane świadczenia są podwyższane o ten sam procent, w związku z tym im niższe świadczenie, tym niższa kwota podwyżki. Również minimalne emerytury i renty wzrastają w tym samym tempie.
Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania.

Obowiązkiem Rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy. Stąd też w 2019 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:

Waloryzacja kwotowo-procentowa (nowa)

Po pierwsze podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

Po drugie - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł. Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,26 proc.

Jednocześnie proponuje się, by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł.

Stąd też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,26 proc., nie mniej jednak niż o 70 zł.

W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od minimalnej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji, w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, wyniesie 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty, tj. 52,50 zł.
W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł.

Natomiast w przypadku kobiet pobierających okresowe emerytury kapitałowe, regulacje projektowanej ustawy przewidują proporcjonalny podział minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia w stosunku do wysokości emerytury z FUS i wysokości okresowej emerytury kapitałowej w łącznej kwocie tych emerytur.

Waloryzacja emerytur rolniczych

Proponowana modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana analogicznie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Unormowania art. 2 określają nową wysokość podstawy wymiaru renty inwalidzkiej określonej w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, podwyższoną w wyniku waloryzacji przeprowadzonej od dnia 1 marca 2019 r.

Waloryzacja świadczeń przedemerytalnych
Regulacje projektowanej ustawy obejmują waloryzację świadczeń przedemerytalnych. Podwyższenie tych świadczeń polegać będzie na dodaniu do kwoty świadczenia przedemerytalnego kwoty 70 zł. Kwota świadczenia przedemerytalnego gwarantowana do wypłaty, w przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, została podwyższona do kwoty 570,50 zł.

Wskaźnik 103,26 proc. będzie miał również zastosowanie do obliczenia maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń.

Wiadomo już jak wzrasta minimalne wynagrodzenie i najniższa stawka godzinowa od stycznia. Wraz z nim wzrastają różne dodatki i świadczenia. Skorzystasz i ty, choć zarabiasz dużo powyżej płacy minimalnej? Kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

W ocenie ministra pracy wnioskującego o nowelizację, zastosowanie w 2019 r. zmodyfikowanych zasad waloryzacji procentowej, z gwarantowaną minimalną podwyżką, zapewni nie tylko ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, lecz wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wyższych podwyżek przez większość emerytów i rencistów.

Chcesz być dobrze poinformowany w tematach budżetu domowego, prowadzenia biznesu i ważnych zmian w prawie? Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Naprawdę warto!