Podwyżka emerytur 2019 i "Emerytura Plus". Dla kogo, ile wynosi waloryzacja, ile wynosi renta socjalna i emerytura rolnicza [10.04.2019]

AIP
Jacek Babicz / Polska Press
Od 1 marca 2019 r. świadczenia emerytalne i rentowe wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. Jednocześnie podwyższone zostały najniższe świadczenia. Dodatkowo w maju wszyscy emeryci mają dostać tzw. trzynastą emeryturę. Od 1 lipca zaś ruszają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które mają za cel skłonić wszystkich Polaków do zgromadzenia dodatkowych środków na czas po aktywności zawodowej. A na początku kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę "Emerytura Plus".

Uchwalona przez Izbę ustawa dotycząca świadczenia „Emerytura Plus” zakłada, że w tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkową emeryturę w wysokości 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. Trzynasta emerytura trafi do przeszło 9,8 mln seniorów, w tym blisko 7 mln emerytów i ponad 2,5 mln rencistów. Ze świadczenia skorzystają osoby w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy w KRUS, służby mundurowe, inwalidzi i renciści wojenni oraz osoby pobierające kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, czy renty socjalne.

Na konferencji prasowej 26 marca minister polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że terminy wypłat dodatkowego świadczenia będą tożsame z tymi świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc. - W związku z tym, że 1 maja mamy święto, część z tych osób może otrzymać to świadczenie w ostatnich dniach kwietnia. Ale będą również te świadczenia, które będą wypłacone na początku czerwca. Dotyczy to np. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, bo wtedy one są wypłacane, czy jeżeli są wypłacane kwartalnie, to na początku lipca - tłumaczyła, dodając, że świadczenie nie będzie wliczane do dochodu.

Część pieniędzy dla emerytów i innych świadczeniobiorców już stała się faktem, inne - jak tzw. trzynastka czy obniżka PIT - są dopiero na etapie projektów. Ale po kolei.

Od 1 marca 2019 r. wraz z waloryzację reny i emerytur automatycznie rośnie renta socjalna. Wynosić będzie 1 100 zł. Od 1 czerwca 2018 r. renta socjalna wzrosła do 100 proc.kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 2015 roku renta socjalna wzrosła aż o 48,7 proc. (360 zł).

- W tym roku zdecydowaliśmy się na modyfikację dotychczas obowiązujących zasad waloryzacji. Chociaż wskaźnik waloryzacji wynosi 102,86 proc., to najniższa emerytura musi wzrosnąć przynajmniej o 70 zł. To ukłon w stronę tych emerytów, którym przysługują najniższe świadczenia. I tak, od 1 marca, najniższa emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej wzrosły o 70,20 zł – z 1 029,80 zł w 2018 do 1 100 zł w 2019 r. – podkreśliła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak wzrosły świadczenia?

•przeciętna emerytura z FUS wzrosła o ok. 64,94 zł, z kwoty 2270,74 zł do kwoty 2335,68
•przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrosła o ok. 49,54 zł, z kwoty 1732,21 zł do kwoty 1781,75 zł;
•przeciętna renta rodzinna z FUS wzrosła o ok. 57,14 zł, z kwoty 1997,85 zł do kwoty 2054,99 zł.

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

- Dzięki modyfikacji zasad waloryzacji, tzn. gwarantowanej podwyżce świadczeń o co najmniej 70 zł, świadczenia emerytalno-rentowe do kwoty 2447,55 zł zostaną podwyższone w stopniu wyższym, niż wynikałoby to z ustawowego stałego mechanizmu waloryzacji. To realna korzyść dla wielu Polaków – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Sam wskaźnik waloryzacji jest niższy

Ostatecznie wskaźnik waloryzacji emerytur oraz rent wynosi 102,86 proc. w 2019 r. To mniej niż wcześniej zapowiadano a to dlatego, że Główny Urząd Statystyczny wyliczył niższą niż prognozowano średnią płacę w całym 2018 r, - jej wysokość zaś jedną z dwóch ważnych zmiennych decydujących o ostatecznej wysokości waloryzacji emerytur, rent i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych mającej co roku miejsce od 1 marca.
W założeniach budżetowych wskaźnik waloryzacji planowano na 103,26 proc. Zgodnie z przepisami jest to suma dwóch zmiennych: tzw. inflacji emeryckiej i odsetka wzrostu płac w poprzednim roku. W styczniu US podał, że inflacja emerycka czyli wzrost cen najczęściej przez emerytów kupowanych produktów w 2018 r. wyniósł 1,8 proc.
Natomiast teraz w lutym US podał, że przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. wzrosło o 5,3 proc. - mniej niż się spodziewano. Do wskaźnika waloryzacji bierze się 20 proc. czyli 1,06 proc. Suma 1,8 proc. i 1,06 proc. daje właśnie 2,86 proc. czyli ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca 2019 r.

Wszystko o nowym 500 plus - na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Kiedy i gdzie składać wnioski - rodziny z jednym dzieckiem bez świadczenia i rodziny które już otrzymują 500 plus na inne dzieci. Kliknij a dowiesz się wszystkiego.

Oczywiście wskaźnik ten jest ważny dla osób, które dostaną waloryzację na starych zasadach, a nie kwotową. Waloryzacja dla osób, dla których w marcu 2019 r. ma być waloryzacja kwotowa, zostanie przeprowadzona na uchwalonych w grudniu 2018 r. nowych zasadach.

Trzynasta emerytura

13. emeryturę dla każdego emeryta zapowiedziano na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się 23 lutego 2019 r. Podobne świadczenie mają dostać renciści. Wypłaty "trzynastki" dla emerytów mają się rozpocząć w maju.
13. emerytura, tzw. trzynastka ma być wypłacona jeszcze w 2019 roku. Zgodnie z zapowiedzią, jej wysokość będzie równa wysokości minimalnej emerytury, a ona w tym roku wynosi 1100 zł brutto.
"Trzynastka" będzie przysługiwała każdej osobie pobierającej emeryturę lub rentę, bez względu na jej wysokość. 13. emerytura ma wejść w życie jeszcze w tym roku, a pierwsze wypłaty mają ruszyć już w maju.

Niższy PIT

Do kompletu trzeba dodać projekt obniżki PIT z 18 proc. do 17 proc. Ta zmiana ma wejść w życie w październiku 2019 r. W praktyce oznacza to kolejną "podwyżkę" emerytury o 1 proc. otrzymywanego świadczenia, np. przy emeryturze w wysokości 1500 zł podatek do zapłacenia także przez emeryta będzie wynosił 17 proc. zamiast 18 proc., a więc kwota netto emerytury będzie o 15 zł wyższa.

Jak wygląda nowelizacja zasad według ustawy

Rada Ministrów przyjęła 11 grudnia br. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rząd zdecydował, że od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione.

Oto szczegóły ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 30 listopada 2019 r.)

Waloryzacja procentowa (stara)

Ekonomiczna funkcja waloryzacji świadczeń polega na przeciwdziałaniu deprecjacji świadczeń i tym samym na zapobieganiu obniżania poziomu materialnego życia emerytów i rencistów w warunkach inflacji. Wszystkie wypłacane świadczenia są podwyższane o ten sam procent, w związku z tym im niższe świadczenie, tym niższa kwota podwyżki. Również minimalne emerytury i renty wzrastają w tym samym tempie.
Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania.

Obowiązkiem Rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy. Stąd też w 2019 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:

Waloryzacja kwotowo-procentowa (nowa)

Po pierwsze podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

Po drugie - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł. Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,26 proc.

Jednocześnie proponuje się, by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł.

Stąd też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,26 proc., nie mniej jednak niż o 70 zł.
W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od minimalnej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji, w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, wyniesie 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty, tj. 52,50 zł.W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł.

Natomiast w przypadku kobiet pobierających okresowe emerytury kapitałowe, regulacje projektowanej ustawy przewidują proporcjonalny podział minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia w stosunku do wysokości emerytury z FUS i wysokości okresowej emerytury kapitałowej w łącznej kwocie tych emerytur.

Waloryzacja emerytur rolniczych

Proponowana modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana analogicznie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Unormowania art. 2 określają nową wysokość podstawy wymiaru renty inwalidzkiej określonej w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, podwyższoną w wyniku waloryzacji przeprowadzonej od dnia 1 marca 2019 r.

Waloryzacja świadczeń przedemerytalnych
Regulacje projektowanej ustawy obejmują waloryzację świadczeń przedemerytalnych. Podwyższenie tych świadczeń polegać będzie na dodaniu do kwoty świadczenia przedemerytalnego kwoty 70 zł. Kwota świadczenia przedemerytalnego gwarantowana do wypłaty, w przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, została podwyższona do kwoty 570,50 zł.

Wskaźnik 103,26 proc. będzie miał również zastosowanie do obliczenia maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń.

W ocenie ministra pracy wnioskującego o nowelizację, zastosowanie w 2019 r. zmodyfikowanych zasad waloryzacji procentowej, z gwarantowaną minimalną podwyżką, zapewni nie tylko ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, lecz wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wyższych podwyżek przez większość emerytów i rencistów.

Chcesz być dobrze poinformowany w tematach budżetu domowego, prowadzenia biznesu i ważnych zmian w prawie? Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Naprawdę warto!

od 16 lat
Wideo

Rekordowa liczba rekrutów w Człuchowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 92

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

B
Bożena
A ja sobie sama dzieci wychowywalam i nie oglądałam się na szkole . Szkoła kształci a rodzice mają wychowywać. Wszystko byście chcieli od siebie odsunąć tylko 500 plus przygarnąć
B
Bożena
A ja sobie sama dzieci wychowywalam i nie oglądałam się na szkole . Szkoła kształci a rodzice mają wychowywać. Wszystko byście chcieli od siebie odsunąć tylko 500 plus przygarnąć
R
Rychu
NORMALNIE NAUCZYCIELOOM NIE DAŁ BYM PODWYŻEK ŻADNYCH. ZA MAŁO GODZIN DZIENNIE . EFEKTY ICH PRACY WIDZIMY NA CODZIEŃ- MŁODZIEŻ JEST NIEGRZECZNA I ROSZCZENIOWA. IDACY CHODNIKIEM EMERYT JEST JAK ŚMIEĆ, PRZEZ MŁODZIEŻ ,KTORA IDZIE W GRUPIE. MA ZERO SZACUNKU DLA STARSZYCH LUDZI .
m
magazynier
kiedy rolnicy zaczną płacić ZUS?
b
beny
kto jest odpowiedzialny za nowe ustawy których nie ma ,mowa za pracę w warunkach szkodliwych ,lata 1949 to już 10 lat po fakcie .jak się ma 45 lat pracy 20 w szkodliwym ? mowa o roczniku 1959 - gdzie ustawy ? celowo przespane? albo : ustawa - urodzeni po 1948 jeśli do 2008 ukończą 60 lat mogą składać wnioski .śmieszne, żałosne .

;
H
H
PIS przegra za oszustwo na emerytach
p
polak
Niby tak ladnie ale nie do konca. Moja emerytura (waloryzacja) po obecnym systemie wyliczania kwotowo jest nizsza od poprzedniego systemu. Wynika to z tego ze tyralem na nia ciezko cale zycie a ze mam ja troche wyzsza to u mnie wzrost kwoty jest uciety o jakies 30 zl miesiecznie.... niby nic ale co ja jestem temu winny...
Z
Złość
Wysłał bym do roboty emerytów górniczych do roboty do 65 roku życia tek jak wszyscy a nie 45 lat i emeryt i dalej idzie pracować czyli się nie narobił same nieroby górnicze masakra hamulce pracy
J
Jurek
Składki wszyscy płacą od aktualnych płac. A w tzw waloryzacji nie uwzględnia się obecnie 80% przyrostu średnich płac, to znaczy że się je kradnie. Wystarczy nie kraść a żadnych narzekań emerytów nie będzie. Aktualnie wszystkich emerytów się zubaża. Paradoksem jest fakt że im lepiej rozwija się kraj to tym szybciej następuje deprecjacja emerytur.
////????
Przez 6 miesięcy piszą że najwyższa rekordowa procentowa będzie emerytura a ja w stosunku zeszłoorocznej dostałem 12 zł MNIEJ.
J
Jurek
Do roku w ramach tzw. waloryzacji następuje deprecjacja wszystkich emerytur o te nie uwzględniane 80% przyrostu średnich płac, czyli po prostu kradzione jest 80%. Składki płacimy są od aktualnych płac. W rezultacie wszystkie emerytury oddalają się od średnich płac. Zjawisko to nasila się w przypadku szybkiego wzrostu gospodarczego. Powstaje swoisty paradoks, im lepiej w gospodarce tym gorzej dla emerytów, tym szybsze zubożenie emerytów i powstawanie tzw starego portfela. Wystarczy więc nie kraść cwanie tych 80% a wszystko będzie w porządku.
A
Anonim
Niema tyle 825zl jest 878zl co wy to piszecie.
K
Krzysztof
Jak mozna dac podwyszki tym Co maja duzo i tym Co malo maja takie same ci Co maja duzo nic ci Co malo duzo i to by bylo sprawiedliwosc.
M
Marek
Moim zdaniem bardzo dobry pomysł dotyczący pomocy emerytom i rencistom w naszym kraju , ponieważ te środowiska z reguły żyją bardzo skromnie i taka pomoc im się należy w przeciwieństwie do "patologii"500+ której większość z nich nic nie robi tylko leży i narzeka.
A
Aska
Taka jest kwota 70zl=39 zł
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu