reklama

Rewolucja w prawie pracy 2020. Nareszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej. Od kiedy? [13.12.2019 r.]

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Urzędnicy w końcu się doczekali. Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy. Andrzej Wiśniewski / Polska Press
Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Na ustawę tę niecierpliwie czekają zwłaszcza wieloletni pracownicy budżetówki, którzy tylko w niewielkim zakresie korzystają na dynamicznym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach. A wszystko przez to, że znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy. Ustawa przeszła szybką ścieżkę procedowania i po podpisie prezydenta jest już aktem prawnym powszechnie obowiązującym.

W praktyce wygląda to tak, że wielu specjalistów z ogromnych doświadczeniem, wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej od dawna, zarabia dziś tyle samo co stażyści, którzy dopiero rozpoczynają pracę; jedni i drudzy otrzymują stawkę minimalną, z tym, że w przypadku doświadczonych pracowników np. 20 proc. stanowi dodatek za wysługę lat, a u nowicjusza całe wynagrodzenia składa się z płacy podstawowej.

Tę ewidentną niesprawiedliwość rząd miał zniwelować już rok temu – wysokiej rangi urzędnicy ministerstwa pracy składali deklaracje, iż nowe prawo będzie obowiązywało już od 2019 roku. Tymczasem w 2018 roku, a dokładnie w połowie grudnia powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych – z założeniem, że przepisy wejdą w życie od 2020 r. i doświadczeni pracownicy budżetówki będą nareszcie beneficjentami podwyżki płacy minimalnej – przypomnijmy o 200 zł, z obecnych 2 250 do 2 450 zł – zaplanowanej od 1 stycznia 2020 r.

Konsultacje trwały, jak łatwo policzyć aż pół roku, zainteresowani już zaczęli się martwić czy przypadkiem znów się nie skończy na obietnicach, ale – jest! Jeśli rząd dziś zatwierdzi ustawę, trafi ona do Sejmu i powinna być procedowana szybko gdyż zgodnie z założeniami część przepisów – dotyczących waloryzacji płacy minimalnej w zamówieniach publicznych, co też jest problemem do pilnego rozwiązania – ma wejść w życie już 1 września. Oczywiście, te dotyczące wyłączenia dodatków stażowych – od 1 stycznia 2020 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy.

W praktyce powoduje to niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników posiadających dłuższy staż pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. Dotyczy to sytuacji, w których wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za staż pracy kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest corocznie podwyższane w związku ze wzrostem tego wynagrodzenia.

Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, wliczając w to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatek za staż pracy. W takich przypadkach przedmiotowy dodatek przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

W 2019 roku było dużo zmian w podatkach. A jak będzie w 2020 roku? Kliknij w ten tekst a poznasz odpowiedź.

Jak jest, jak będzie? - czytaj na str. 2

Jak jest jak będzie

Obecnie przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę brane są pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem składników wymienionych w ust. 5 tego artykułu, tj.: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Odesłanie do kategorii wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wynagrodzenia pracownika z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się także wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Wprowadzana regulacja zakłada wyłączenie z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku przysługującego pracownikowi z ww. tytułu, bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku.

Z uwagi na różnorodność stosowanego nazewnictwa oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy (obowiązujące u poszczególnych pracodawców), w celu usunięcia mogących się pojawić wątpliwości interpretacyjnych – projekt ustawy wprowadza definicję „dodatku za staż pracy” (zmienia art. 1 ustawy). Przedmiotowy dodatek definiowany jest jako dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Kto dostaje dodatek stażowy

Dodatek za staż pracy nie ma charakteru powszechnego. Z mocy prawa przysługuje on niektórym grupom zawodowym, w tym pracownikom jednostek sfery budżetowej. Przykładowo: pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.), członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1559), nauczycielom – dodatek za wysługę lat (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
– Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), sędziom – dodatek za długoletnią pracę (ustawa z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), żołnierzom zawodowym – dodatek za długoletnią służbę wojskową (ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – Dz. U. z 2018 r. poz. 173, z późn. zm.).

Zasady przyznawania i wypłacania dodatku za staż pracy różnym kategoriom pracowników sfery budżetowej określają stosowne ustawy i rozporządzenia. Najczęściej regulacje te przewidują, że ww. dodatek przysługuje pracownikowi po pięciu latach pracy, w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Rząd uznał, że pieniądze na emerytury powinny pochodzić nie tylko z ZUS, ale z wielu źródeł i dokończył reformę emerytalną. Teraz emerytura będzie pochodzić z czterech filarów. Sprawdź czy obejmą Cię wszystkie - wystarczy, że klikniesz w ten tekst.

Pracownicy spoza sfery budżetowej mogą otrzymywać dodatek za staż pracy. Pracodawcy prowadzący samodzielną gospodarkę finansową we własnym zakresie ustalają warunki wynagradzania pracowników (w tym wypłacania określonych składników wynagrodzenia), stosownie m.in. do rodzaju prowadzonej działalności i możliwości finansowych. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych u tych pracodawców regulują przede wszystkim przepisy zakładowe, tj. ponad zakładowe i zakładowe układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania, a w przypadku pracodawcy niezobowiązanego do wydania regulaminu wynagradzania – postanowienia umów o pracę (art. 771–772 i 29 k.p.). Jeżeli obowiązujące u danego pracodawcy regulacje płacowe przewidują taki składnik wynagrodzenia jak dodatek za staż pracy, określają jego wysokość i zasady przyznawania.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

Rząd uznał, że pieniądze na emerytury powinny pochodzić nie tylko z ZUS, ale z wielu źródeł i dokończył reformę emerytalną. Teraz emerytura będzie pochodzić z czterech filarów. Sprawdź czy obejmą Cię wszystkie - wystarczy, że klikniesz w ten tekst.

Renegocjacje wynagrodzenia minimalnego w zamówieniach publicznych

W przepisach przejściowych przedmiotowego projektu ustawy proponuje się uregulowanie kwestii związanej z umożliwieniem przeprowadzenia negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Regulacje te dotyczą zarówno umów zawieranych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), jak również realizowanych w trybie innym niż określony przepisami ww. ustawy.
W odniesieniu do umów zawartych przed dniem 1 września 2019 r. projekt ustawy wprowadza przepisy umożliwiające stronom przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy (art. 2–4 projektu ustawy).
Brak możliwości renegocjacji w związku ze zwiększonymi kosztami wynikającymi z wprowadzenia niniejszą ustawą zmiany, mogłoby skutkować utratą rentowności przedsiębiorstw oraz stanowić zagrożenie dla realizacji umów.
Projektowana regulacja uprawnia wykonawcę umowy do zwrócenia się do zamawiającego
z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany należnego wynagrodzenia (art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 projektu ustawy).

Wniosek składa się w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. W przypadku złożenia wniosku wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu sposobu i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany należnego mu wynagrodzenia (tj. sumy wzrostu kosztów), wynikającej z wyłączenia dodatku za staż pracy z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 2 ust. 4 projektu ustawy). Zamawiający może żądać udokumentowania sposobu lub podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
należnego wykonawcy w zakresie niezbędnym do jej potwierdzenia (art. 2 ust. 5 projektu ustawy). Przedmiotowe przepisy stosuje się odpowiednio do umów zawartych w trybie innym niż określony przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust. 1 projektu ustawy).

Projekt po konsultacjach

Celem wprowadzenia ww. zmiany jest zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawa sytuacji pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
Proponowana nowelizacja ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Na potrzebę wyłączenia dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę wskazują liczne wystąpienia kierowane przez obywateli, przedstawicieli związków zawodowych oraz parlamentarzystów. - czytamy w uzasadnieniu do projektu
Mając na uwadze postulowaną przez stronę społeczną konieczność modyfikacji obecnego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zarazem biorąc pod uwagę obligatoryjne dodatkowe skutki finansowe dla pracodawców, wpływ na finanse publiczne oraz na rynek pracy, ustawodawca zdecydował o etapowym wprowadzaniu zmian. Pierwszym etapem było wyłączenie z dniem 1 stycznia 2017 r. z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1265, z późn. zm.).

Jak bezpiecznie oszczędzać teraz by mieć największe odsetki? Czy w grudniu 2019 r. są lokaty oraz obligacje oszczędnościowe gwarantowane przez państwo, które dają zarobić mimo wysokiej inflacji? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej.

Projektowana zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez stronę pracodawców i stronę pracowników Rady Dialogu Społecznego (Uchwała Nr 68 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego). Zdaniem strony pracodawców i strony pracowników RDS wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę przyczyni się m.in. do zwiększenia motywacji pracowników i ich przywiązania do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy.

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które dotyczą możliwości przeprowadzenia przez strony umowy negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany należnego wynagrodzenia, mających wejść w życie z dniem 1 września 2019 r.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

W 2019 roku było dużo zmian w podatkach. A jak będzie w 2020 roku? Kliknij w ten tekst a poznasz odpowiedź.

60 sekund biznesu: W Polsce sięgajmy po rzeczy polskie

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 174

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

M
Mint

Kolejny wzrost wydatków budżetu. W sektorze prywatnym jeśli chcesz mieć "podwyżkę" trzeba zmienić pracę średnio co 2 lata.

A
Andrzej

I co ta ustawa zmienia u mnie pracodawca współwłaściciel ma 51 % udziałów w spółce z udziałem skarbu państwa Meprozet w Kościanie z dniem 30 września 2019r zmienił regulamin wynagrodzeń wypowiedział wszystkim pracownikom warunki płacy , zlikwidował dodatek za staż pracy i ma wszystkich gdzieś , mogłeś podpisać lub zostałeś zwolniony z pracy .

Państwo wogóle się nie interesuje swoją własnością jeszcze mu dopłaca do pracowników bo jest to zakład pracy chronionej , jak prywaciarzowi można dać więcej dotacji do pracownika z grupą inwalidzką niż samemu pracownikowi za pracę to jest dla mnie chore.

Płaci pracownikowi najniższą krajową 1630zł a bierze na nie go dotację 1750zł od państwa co miesiąc

G
Gość
10 listopada, 8:20, Gothk:

Czyli w tym kraju dalej są ludzie dzieleni na lepszych i gorszych , oby sie to kiedyś nie odbiło czkawką.

10 listopada, 10:54, Majs:

Zakończyłem czytanie artykułu po tym gdy przeczytałem że płacą minimalną w 2020 ma wynosić 2450.

a mialo byc 2600,banda zlodziei.

G
Gość

Właśnie dlatego, że wzrośnie płaca minimalna zaczynają się zwolnienia. Ja już dostałam propozycję - wymówienie warunków płacy i pracy, bo nie ma pieniędzy na podwyżki.

o
ormowiec
2 grudnia, 7:12, Homo Lenivius:

Dlaczego sedziowie dostają jakieś dodatki za długoletnie, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, pierdzenie w stołek? Idźcie sobie do dowolnego sądu, na dowolną rozprawę. Albo będzie odwołana, albo już skandalicznie przedłużona. O wyrokach nie ma co wspominać - bo to robota niskiej jakości. Stare komuchy lub ich potomkowie zrobili sobie kastę nietykalnych leni patentowanych. Przy nich i koala jest mistrzem sprintu...

to niejest tak do konca i uspokoj sie nie wszystkoch nalezy wsadzic do jednej kasty pozatem sedzia aby rozpatrzyc sprawe bierze nawet dokumenty do domu i kosztem rodziny analizuje i pisze uzasadnienia przynajmniet tak bylo dekady wstecz byli naprawde przepracowani a to odbijalo sie na zdrowiu wiec nie obrazaj ja znalem sedziow za dyktatury ale co ty mozez wiedziec o tamtych czasach

H
Homo Lenivius

Dlaczego sedziowie dostają jakieś dodatki za długoletnie, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, pierdzenie w stołek? Idźcie sobie do dowolnego sądu, na dowolną rozprawę. Albo będzie odwołana, albo już skandalicznie przedłużona. O wyrokach nie ma co wspominać - bo to robota niskiej jakości. Stare komuchy lub ich potomkowie zrobili sobie kastę nietykalnych leni patentowanych. Przy nich i koala jest mistrzem sprintu...

K
Krysia Le.

Jak najbardziej jestem za wszelkimi dodatkami stażowymi. Pamiętaj jak X lat temu zaczynałam być na rynku pracy i przez wiele lat robiłam na bezpłatnych stażach, licząc, że ktoś mnie zatrudni. Rozumiem intencje stażów i nikt tu nie mówi o milionach, ale za pracę należy się zapłata. Rozmawiałam o tym swojego czasu z Panią Edytą Cyburt, która jest od lat moją księgową i naprawdę polskie prawo ma ogromne luki w tej kwestii :(

a
anka

a jak to bedzie wygladac w korporacjach czy np rosmanach gdy ktos ma staz np 26lat pracy i ma mniej od nowoprzyjetej np konsultantki ktora ma zero doswiadczenia

U
Ula
18 listopada, 13:20, Takapatologiapolska:

Jasne,budżetòwka i inne biórokratyczne kasty a reszta to figa☹prywatny pracodawca 12lat bez podwyżki a jak Ci nie pasuje to się zwolnij po 25 latach i gdzie Cię przyjmą Stary dziadu,brawo rząd,brawo Dudy,brawo OPZZ,rzygam już tym prawem i sprawiedliwością-staż 42 lata

To się było zatrudnić w budżetówce i łoić tą niesamowitą kasę. No chyba że się wcześniej uczyć nie chciało bo główka bolała i wszystko było takie trudne.

U
Ula
25 listopada, 20:57, biedny emeryt budżetowy:

To teraz nam emerytom niech też dadzą bo żeśmy pracowali za ochłapy i dalej mamy ochłapy emerytury

Pomysł o swoich dzieciach i wnukach, bo to oni mają Ci dać, z ich składek chcesz podwyżki. Nie wiem czy wiesz że oni dostaną połowę tego co Ty. .

G
Gość
17 listopada, 20:48, Jupikajej:

Nazywać rewolucją normalność to trzeba być uposledzonym. Do tego

po co komu jakiś kodeks pracy potrzebny? Podobno komunizm się skończył;)

Tych co siedza na stolkach powinno sie wyslac do kamieniolomu bo niewiedza co to praca

b
biedny emeryt budżetowy

To teraz nam emerytom niech też dadzą bo żeśmy pracowali za ochłapy i dalej mamy ochłapy emerytury

B
Biedak PO

Wielu niema płacone stazowego i nieśmiało nigdy

G
Gość
20 listopada, 19:12, Gość:

No i nas załatwili zamiera dag 650 zł podwyżki to nam zabiorą wysługę wydadzą w podstawę i dopiero resztę dodadzą i zaś po D....

22 listopada, 11:21, Gość:

Stażowe już włączyli u nas do zasadniczej i od nowego roku będzie nadal dopłata do minimum dla tych co pracują ale dla obiboków będzie podwyżka

Obibokow, czyli kogo???

G
Gość
20 listopada, 19:12, Gość:

No i nas załatwili zamiera dag 650 zł podwyżki to nam zabiorą wysługę wydadzą w podstawę i dopiero resztę dodadzą i zaś po D....

Stażowe już włączyli u nas do zasadniczej i od nowego roku będzie nadal dopłata do minimum dla tych co pracują ale dla obiboków będzie podwyżka

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3