Wyniki Orlenu za trzeci kwartał pod wpływem niestabilnego makro i spowolnienia gospodarczego, wzmocnione pierwszymi efektami fuzji z Lotosem

OPRAC.: red.
Wyniki Orlenu pod wpływem niestabilnego makro i spowolnienia gospodarczego, wzmocnione pierwszymi efektami fuzji z Lotosem
Wyniki Orlenu pod wpływem niestabilnego makro i spowolnienia gospodarczego, wzmocnione pierwszymi efektami fuzji z Lotosem Andrzej Banas / Polska Press
Grupa Orlen opublikowała raport finansowy za trzeci kwartał 2022 roku. Jak informuje spółka energetyczna w swoim komunikacie, osiągnęła w trzecim kwartale 2022 roku 11,7 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO, w tym 3,1 mld zł ze zdarzeń jednorazowych. Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o (-) 2,1 mld zł, czyli o (-) 20% w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. Przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 73 mld zł, z czego blisko połowa pochodziła ze sprzedaży za granicą.

Wyniki Grupy Orlen w III kwartale br. pod wpływem niestabilnego makro i spowolnienia gospodarczego, wzmocnione pierwszymi efektami fuzji z Grupą Lotos

Pozytywnie na wynik koncernu wpłynął segment energetyki, który zwiększył produkcję energii elektrycznej i wypracował wyższy zysk operacyjny w porównaniu z poprzednim kwartałem. Bardzo dobry wynik ponownie osiągnął obszar wydobycia ropy i gazu, gdzie średnie wydobycie węglowodorów w porównaniu do zeszłego kwartału wzrosło o 62%.

Sprzedaż na stacjach ORLEN w Polsce odpowiadała za 4% zysku operacyjnego EBITDA LIFO Grupy - czytamy w komunikacie spółki. Z kolei wynik stacji paliw Orlen w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 139 mln zł, przede wszystkim ze względu na spadek marż paliwowych. Grupa Orlen, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem na Ukrainie. Mimo to, od początku roku zrealizowała inwestycje na rekordowym poziomie prawie 11 mld zł, które istotnie wpływają na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i niezależności surowcowej Polski.

- Wyniki za trzeci kwartał pokazują już pierwsze efekty budowy silnego koncernu multienergetycznego - mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. - Zwiększyliśmy skalę działania i sukcesywnie uwalniamy synergie wynikające z połączenia potencjałów PKN Orlen i Grupy Lotos. Nasza strategia biznesowa ukierunkowana na dywersyfikację działalności procentuje. Mimo wyjątkowo niestabilnej sytuacji makroekonomicznej i pogarszającej się koniunktury, spowodowanej konfliktem w Ukrainie, osiągnęliśmy w minionym kwartale wyniki, które dają nam bezpieczeństwo finansowe i możliwość inwestowania w obszary o kluczowym znaczeniu dla zwiększania wartości zintegrowanej Grupy. Jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania, z których najważniejszym jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii dla Polaków. Temu służy także zrealizowana z sukcesem fuzja z PGNiG. Wspólnie, już jako największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, napędzamy polską gospodarkę w tym nadzwyczajnym czasie, a przyszłe wyniki będą odzwierciedleniem naszych dobrze przemyślanych działań.

W trzecim kwartale 2022 r. Grupa Orlen osiągnęła:

  • EBITDA LIFO na poziomie: 11,7 mld zł po eliminacji tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS w wysokości 5,9 mld zł
  • EBITDA LIFO oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych na poziomie: 8,6 mld zł
  • Przychody na poziomie: 73 mld zł
  • Sprzedaż w wysokości: 12,8 mt
  • Zysk netto w wysokości: 6,8 mld zł

Jak informuje spółka w komunikacie, w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Grupa Orlen przeznaczyła na realizację inwestycji 10,8 mld zł. Wśród nich są strategiczne projekty rozwojowe, które długofalowo zwiększą konkurencyjność koncernu i jego odporność na wahania rynkowe, a także znacząco przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. To przede wszystkim inwestycje w morskie farmy wiatrowe, ale też największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, projekty wodorowe, czy nowoczesne biometanownie, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii.

Grupa ORLEN obniżyła zadłużenie o 6,8 mld zł (kw/kw) i utrzymała bezpieczny stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA na poziomie 0,09

Jednocześnie Grupa ORLEN obniżyła zadłużenie o 6,8 mld zł (kw/kw) i utrzymała bezpieczny stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA na poziomie 0,09. W efekcie skutecznie zrealizowanych fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos i PGNiG oraz stabilnej sytuacji finansowej koncern otrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe. Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła ocenę do poziomu A3, a Agencja Fitch Ratings podniosła aż o dwa poziomy długoterminowy rating koncernu do „BBB+”.

Z wynków finansowych spółki zadowoleni mogą być także akcjonariusze Grupy Orlen. Solidne fundamenty finansowe i konsekwentna realizacja celów biznesowych we wszystkich obszarach działalności umożliwiły 3 października br. wypłatę dywidendy za 2021 rok na przyjętym w strategii koncernu poziomie 3,5 zł na akcję.

Segment rafinerii wypracował w trzecim kwartale br. EBITDA LIFO na poziomie 8 mld zł. Jednak po oczyszczeniu wyniku ze zdarzeń jednorazowych, w tym m.in. o 1,7 mld zł wyniku przejętej Grupy Lotos, EBITDA LIFO jest niższa o (-) 1,4 mld zł, czyli o 20% (kw/kw). Na rezultat osiągnięty przez segment wpłynęło przede wszystkim otoczenie makroekonomiczne i oderwanie się światowych notowań ropy od notowań produktów paliwowych. Było to spowodowane globalnym wzrostem popytu na paliwa oraz ograniczoną z powodu wojny podażą w Europie i na całym świecie. Przerób ropy w rafineriach Grupy Orlen wyniósł 10,5 mt. To wzrost o 3,3 mt (kw/kw), w tym o 1,8 mt w efekcie ujęcia przerobu rafinerii w Gdańsku. Wykorzystanie mocy w rafineriach koncernu wyniosło 98%, w tym płockiej rafinerii 102% i było na zbliżonym poziomie (r/r).

Miało to związek głównie z rosnącą konsumpcją paliw w Polsce, która od początku roku wzrosła o 0,3 mt. W trzecim kwartale (kw/kw) koncern odnotował wzrost sprzedaży o 51%, w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 57%, oleju napędowego o 54%, LPG o 59%, paliwa lotniczego JET o 46%, a COO o 9%. W Polsce sprzedaż była wyższa o 62%, w Czechach o 22%, a na Litwie o 47%.

W efekcie spowolnienia gospodarczego oraz niższych marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PCW i nawozach, a także osłabienia euro wobec dolara segment petrochemii wypracował zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 698 mln rlenzł, który był niższy o blisko 60% (kw/kw). Sprzedaż zmniejszyła się o (-) 18% (kw/kw) do poziomu 1,1 mt. W Polsce sprzedaż była niższa o (-) 21%, głównie nawozów w rezultacie wysokich notowań gazu wpływających na koszty produkcji i ceny sprzedaży oraz olefin i PTA, w Czechach o (-) 12% w efekcie niższej sprzedaży nawozów, przy wyższej sprzedaży na Litwie o 40%.

W trzecim kwartale br. segment energetyki osiągnął EBITDA w wysokości 1,6 mld zł, o 36% więcej niż we wcześniejszym kwartale. Do tego rezultatu zalicza się wynik Grupy Energa na poziomie 1088 mln zł, wyższy o 13% (kw/kw). W tym czasie łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 2,8 TWh energii elektrycznej, z czego 55% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 4% (kw/kw) produkcja energii elektrycznej spowodowana była m.in. wzrostem zapotrzebowania Orlen Lietuva. Moc zainstalowana Grupy ORLEN wyniosła 3,4 GWe oraz 6,8 GWt. W trzecim kwartale br. koncern kontynuował strategiczne inwestycje związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Segment detaliczny w minionym kwartale odnotował EBITDA na poziomie 856 mln zł. Wzrost o ponad 20% (kw/kw) był spowodowany wyższą sprzedażą sezonową i organizowanymi akcjami promocyjnymi. W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku wypracowany wynik jest jednak niższy o 8%, na co wpływ miał spadek o (-) 23% (r/r) marży paliwowej w Polsce, przy jednoczesnym jej wzroście w Niemczech o 29% i Czechach o 5%. W trzecim kwartale br. sprzedaż wyniosła ponad 2,5 mt. To wzrost o 9% (kw/kw), w tym: w Polsce o 11%, w Czechach o 4%, Niemczech o 4% i na Litwie o 5%. Wyższa była sprzedaż: benzyny o 11%, oleju napędowego o 7% i LPG o 5%.

Wyniki Orlenu za trzeci kwartał pod wpływem niestabilnego makro i spowolnienia gospodarczego, wzmocnione pierwszymi efektami fuzji z Lotosem
materiały prasowe

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2898 stacji paliw, co oznacza wzrost o 13 obiektów (kw/kw), w tym: w Polsce o 6, na Słowacji o 4, w Czechach o 3, przy porównywalnej liczbie stacji w Niemczech i na Litwie. Już 2323 stacje paliw, czyli ponad 80%, wyposażone są w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1775 w Polsce, 332 w Czechach, 171 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. PKN Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 33 punkty (kw/kw). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów jest już 600 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 552 punkty ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 46 stacji CNG.

Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu wzrósł o ok. 150% (kw/kw) do 842 mln zł. To głównie efekt konsolidacji wyniku spółek Grupy Lotos na poziomie 0,5 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 26% (kw/kw), w tym: wyższa była sprzedaż ropy o 81% i gazu ziemnego o 27%, przy niższej sprzedaży kondensatu gazowego o (-) 8%. Wzrosło także średnie wydobycie o 11,6 tys. boe/d (kw/kw), czyli o 62%, w tym: w Polsce o 3,8 tys. boe/d, Norwegii o 9,3 tys. boe/d i na Litwie o 0,5 tys. boe/d, przy spadku wydobycia w Kanadzie o (-) 1,9 tys. boe/d.

Inwestycje i akwizycje. W trzecim kwartale br. PKN ORLEN finalizował największe w swojej historii procesy akwizycyjne, które umożliwiły powstanie silnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego, o wiodącej roli w branży paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. 1 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Łodzi zarejestrował połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos. Wcześniej zgodę na fuzję wyrazili także zdecydowaną większością głosów Akcjonariusze obu spółek. W kolejnych miesiącach zatwierdzone przez Akcjonariuszy zostało połączenie PKN Orlen i PGNiG. 2 listopada br. nastąpiła rejestracja połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów. Koncern w efekcie fuzji posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski i całego regionu, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których jest obecny.

Kontynuowane były prace związane z budową farmy wiatrowej na morzu. Spółka Baltic Power z Grupy Orlen jako pierwsza w Polsce zabezpieczyła wszystkie kluczowe umowy, w tym na budowę, transport i instalację fundamentów, morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych oraz kabli i turbin wiatrowych. Koncern podjął także strategiczną decyzję o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Terminal zostanie zlokalizowany w Porcie Świnoujście i będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power wykorzysta 76 nowoczesnych turbin o mocy 15 MW firmy Vestas, których elementy będą produkowane w nowej fabryce w Szczecinie. Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny Grupy Orlen w Porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 roku. W minionym kwartale koncern podpisał także list intencyjny z Klaipėdos Nafta AB dotyczący inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Litwie.

Realizowane były także strategiczne inwestycje w rozwój segmentu petrochemii. Koncern przejął w lipcu br. od Basell Orlen Polyolefins aktywa, obejmujące moce wytwórcze polietylenu LDPE na poziomie ok. 100 tys. ton rocznie, a także jego sprzedaż i obsługę klientów na polskim rynku. PKN Orlen planuje sfinalizować transakcję do końca tego roku, uzyskując w tym czasie wszelkie zgody urzędów antymonopolowych w Polsce i Holandii. Jednocześnie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, PKN ORLEN analizuje możliwość budowy Instalacji Polietylenu niskiej gęstości (LDPE) w Zakładzie w Płocku.

W trzecim kwartale br. koncern podpisał umowę na licencję i projekt bazowy ze światowym liderem technologii polimerowych i w przypadku realizacji inwestycji poszerzy swój portfel o nowy produkt petrochemiczny – żywice polietylenu niskiej gęstości. Ponadto PKN Orlen kontynuował rozmowy z Saudi Aramco i SABIC na temat możliwości współpracy w ramach inwestycji w różne obszary działalności petrochemicznej. Wspólna realizacja projektów pozwoliłaby Grupie Orlen w pełni zintegrować segment rafineryjny i petrochemiczny oraz wykorzystać możliwości rafinerii w Gdańsku.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Wyniki Orlenu za trzeci kwartał pod wpływem niestabilnego makro i spowolnienia gospodarczego, wzmocnione pierwszymi efektami fuzji z Lotosem - Dziennik Bałtycki

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu