Deklaracja do weksla in blanco to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy wystawcą weksla, a reminentem. W deklaracji tej określony jest sposób i okoliczności, które uprawniają odbiorcę weksla do jego wypełnienia. Choć nie jest to ujęte w przepisach prawa, to deklaracja ta najczęściej ma formę pisemną. Powinny się w niej znaleźć informacje dotyczące np. do jakiej kwoty może zostać uzupełniony weksel, termin jego płatności, a także warunki które upoważniają do jego uzupełnienia.

Warto również zapisać w deklaracji do weksla in blanco notę określającą stosunek prawny, na zabezpieczenie którego został wręczony ten weksel. Co ważne, deklaracja ta jest podpisywana wyłącznie przez wystawcę weksla.