Wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy złożyć do sądu lub komornika (stosownie do właściwości). Egzekucja może zostać wszczęta na wniosek wierzyciela, a także w niektórych przypadkach z urzędu (np. na wniosek prokuratora). We wniosku należy przede wszystkim wskazać świadczenie, jakie ma zostać spełnione. Poza tym, we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien znaleźć się również tytuł wykonawczy. Warto pamiętać, że wierzyciel może żądać zarówno całego świadczenia, jak również jego części.