Zasiłek przedemerytalny. Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny. Ile wynosi i jak otrzymać zasiłek przedemerytalny? [12.03.2020 r.]

Małgorzata Stempinska
Małgorzata Stempinska
Jeżeli pracownik samemu zrezygnuje z pracy albo zostanie z niej zwolniony dyscyplinarnie, nie otrzyma świadczenia.
Jeżeli pracownik samemu zrezygnuje z pracy albo zostanie z niej zwolniony dyscyplinarnie, nie otrzyma świadczenia.
Bywa tak, że firma w której przepracowaliśmy wiele lat, stała się niewypłacalna i zostaje zlikwidowana. Zdarzają się również sytuacje, w której pracodawca likwiduje nasze stanowisko pracy, a do emerytury zostało nam jeszcze kilka lat. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy możemy skorzystać z zasiłku przedemerytalnego.

Przepisy regulujące wypłatę zasiłków przedemerytalnych zawiera Ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Przed nowelizacją zasiłek przedemerytalny regulowały przepisy Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Obecnie świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która straciła pracę z winy zakładu pracy. Chodzi najczęściej o sytuacje, gdy zakład pracy upadnie, przeprowadza zwolnienia grupowe albo po prostu likwiduje konkretne stanowiska.

Warto przeczytać:

Oznacza to, że jeżeli sami zrezygnujemy z pracy albo zostaniemy z niej zwolnieni dyscyplinarnie, nie otrzymamy świadczenia. Rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Kolejna grupa uprawniona do świadczenia to przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przez co najmniej dwa lata aż do ogłoszenia upadłości przez sąd.

- Co ważne, za cały okres prowadzonej działalności muszą mieć opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. O świadczenie mogą się starać także osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat i ich prawo do renty ustało - zaznacza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać zasiłek przedemerytalny

Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny należy spełnić dwa rodzaje warunków. Po pierwsze warunki, które są wspólne dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne. Po drugie: warunki indywidualne, uzależnione m. in. od stażu pracy, wieku, przyczyn ustania stosunku pracy.

Warunki wspólne do przyznania zasiłku przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne przysługuje, jeśli ubezpieczony:

 • przez okres co najmniej 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych (okres ten potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem), jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem), w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • złożył wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • złożył wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywał inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia albo był zatrudniony w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Powszechny wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Są jednak zawody, w których nie trzeba czekać tyle lat, aby otrzymać emeryturę.Przejdź na kolejne strony, by poznać przedstawicieli zawodów w których można przejść na wcześniejszą emeryturę

Emerytura dla niecierpliwych. W tych zawodach można pracować...

Warunki indywidualne do przyznania zasiłku przedemerytalnego

Starając się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego należy jednocześnie spełnić warunki, które są uzależnione od przyczyn rozwiązania stosunku pracy, wieku oraz stażu pracy. Zgodnie z nimi prawo do świadczenia przysługuje osobie, która:

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek, co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna), nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy wyniósł 6 miesięcy albo
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 30 lat (kobieta) i 35 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek, co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy wyniósł 6 miesięcy albo
 • do dnia ogłoszenia upadłości udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek, co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna), ogłoszono upadłość działalności pozarolniczej oraz minimalny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 24 miesiące albo
 • do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat albo
 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka, udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobieranego nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, do którego prawo ustało na skutek śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka albo
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 35 lat (kobieta) i 40 lat (mężczyzna) bez względu na wiek, nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy wyniósł 6 miesięcy albo
 • do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 34 lat (kobieta) i 39 lat (mężczyzna) bez względu na wiek, a okres zatrudnienia u tego pracodawcy wyniósł co najmniej6 miesięcy albo
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), w tym co najmniej 10 lat była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcji wyrobów zawierających azbest bez względu na wiek, nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz w dniu 28 września 1997 roku pozostawała w zatrudnieniu w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcji wyrobów zawierających azbest.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny wynosi obecnie 1140,99 zł brutto. Jego wartość jest waloryzowana każdego roku i od 1 marca 2020 roku będzie wynosić 1210,99 zł brutto.

Warto przeczytać:

Jak otrzymać zasiłek przedemerytalny

Po spełnieniu wszystkich wymienionych warunków, by otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy złożyć niezbędne dokumenty. Najważniejszy jest wniosek. Można go pobrać go ze strony www.zus.pl lub zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.

Kolejne wymagane dokumenty to: informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej (jeżeli wcześniej nie zostały przedłożone do ustalenia kapitału początkowego w ZUS), świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego albo inny dokument pozwalający na ustalenie przyczyny rozwiązania stosunku pracy oraz postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości (w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność).

Wymagane są także:

 • dokument wydany przez powiatowy urząd pracy poświadczający co najmniej 180 dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca bez uzasadnionej przyczyny nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, do której został skierowany przez powiatowy urząd pracy,
 • świadectwo pracy potwierdzające fakt zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zaświadczenie właściwego organu potwierdzające nieprzerwane pobieranie przez okres co najmniej 365 dni świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, utratę prawa do nich z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana, a także datę ustania tego prawa,
 • decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

kup teraz

ONLYBIO

Kalendarz Adwentowy 12 elementów

Poprzednia najniższa cena: 49,99 zł119,99 zł49,99 zł

kup teraz

ONLYBIO

Kalendarz Adwentowy 7 elementów

Poprzednia najniższa cena: 29,99 zł69,99 zł29,99 zł

kup teraz

ONLYBIO

Odżywka emolientowa 50ml

Poprzednia najniższa cena: 8,00 zł8,00 zł

kup teraz

ONLYBIO

Odżywka humektantowa 50ml

Poprzednia najniższa cena: 8,00 zł8,00 zł

kup teraz

ONLYBIO

Szampon balansujący 50ml

Szampon balansujący Hair in Balance by Onlybio w m…

Poprzednia najniższa cena: 8,00 zł8,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Protesty przeciwko reformie emerytalnej we Francji. Komentarz

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie