Żłobki i kluby dziecięce od 6 maja wznawiają pracę. Zobacz, jakich zasad muszą przestrzegać ich pracownicy

Anna Bartosiewicz
Anna Bartosiewicz
Sven Brandsma/ Unsplash.com
Od 6 maja żłobki i kluby dziecięce mogą wznowić swoją pracę. Otwarcie placówek nie jest obowiązkowe. Zobacz, jakie wymagania powinni spełnić opiekunowie, dyrektorzy i osoby przygotowujące posiłki, żeby wznowić swoją działalność. Przypominamy, co należy zapewnić pracownikom i podopiecznym.

Opiekunowie dzieci do 3 lat od 6 maja mogą wrócić do pracy w żłobkach i przedszkolach. Rodzice, którzy poślą dziecko do takiej placówki, muszą zakończyć pobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka lub klubu dziecięcego, ani nie zostanie mu przydzielony dzienny opiekun, mimo że rodzice wyrażą taką chęć, w dalszym ciągu rodzinie będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie wolno pobierać do 24 maja 2020 r. (stan wiedzy z 4 maja).

Jakie zasady obowiązują w żłobku lub klubie dziecięcym?

 1. Do każdej grupy dzieci powinna być przypisana oddzielna sala, w której będą przebywać maluchy.
 2. Do każdej grupy dzieci powinien być przypisany stały opiekun.
 3. Do jednej grupy może należeć maksymalnie 12 dzieci.
 4. W sali dziecięcej na jedno dziecko i każdego opiekuna muszą przypadać min. 4 m.kw. przestrzeni do zabaw i zajęć z dziećmi.

Sprzęt i powierzchnię, z którymi mają styczność dzieci, należy dezynfekować płynami do dezynfekcji. Dotyczy to w szczególności:

 • poręczy
 • klamek
 • włączników światła
 • uchwytów
 • ram łóżeczek
 • leżaczków
 • poręczy krzeseł
 • powierzchni płaskich, np. blatów w salach i pomieszczeniach, gdzie są spożywane posiłki

Pracownik żłobka lub klubu dziecięcego może przyjść do pracy tylko w sytuacji, gdy nie występują u niego objawy, które mogą świadczyć o chorobie zakaźnej. Ponadto w każdej placówce opieki należy przygotować oddzielne pomieszczenie lub obszar, który pozwoli odizolować pracownika od dzieci i reszty personelu, jeżeli w trakcie pracy wystąpią u niego objawy choroby. Miejsce to musi być wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn do dezynfekcji.

Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby w takiej sytuacji sporządzić listę osób, które przebywały w placówce. Żłobek czy klub dziecięcy powinien także mieć możliwość szybkiej zmiany opiekuna podejrzanego o COVID-19. Z dalszymi zasadami postępowania można zapoznać się na stronie GIS.

Przed wejściem do budynku należy udostępnić płyn do dezynfekcji rąk dla rodziców i opiekunów. Dezynfekcja rąk u osób dorosłych wchodzących do żłobka czy klubu dziecięcego powinna być obowiązkowa. Przed budynkiem należy umieścić stosowną informację.

O czym powinni wiedzieć opiekunowie?
Aby zapewnić podopiecznym bezpieczeństwo, należy ograniczyć liczbę dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaleca pracownikom żłobków i klubów dziecięcych zachowanie wszelkich środków ostrożności. Zarówno opiekunowie, jak i rodzice obawiają się, czy wydawanie posiłków maluchom oraz opieka nad dziećmi do 3 lat są bezpieczne. Niestety nikt nie może dać 100-procentowej gwarancji, że dziecko przebywające z opiekunem nie zarazi się COVID-19.

Warto pamiętać, że sale, w których przebywają dzieci, muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę. Okna należy otwierać w czasie przerw, a jeżeli zajdzie taka konieczność, również w trakcie zajęć z najmłodszymi. Dziecko przyprowadzone do żłobka lub innej placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 lat nie będzie musiało mieć założonej maseczki. (Obowiązek ich noszenia mają dzieci od 4. roku życia.)

Rodzic, który przyprowadzi dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna bez wcześniejszej konsultacji z dyrektorem placówki, powinien zostać odesłany do takiej osoby. To właśnie szef żłobka czy klubu dziecięcego dopełnia formalności związanych z otwarciem placówki, m.in. ustala z organem prowadzącym limit dzieci, jakie można przyjąć. Dyrektor powinien także opracować wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie instytucji.

Otarcie placówki warto poprzedzić spotkaniem z pracownikami. W razie wątpliwości właściciele żłobków i przedszkoli, a także sami pracownicy, mogą korzystać z dedykowanej im infolinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerem tel. 22 461 60 68. Konsultanci udzielają porad od godz. 9.00 do godz. 15.00. Stawka za minutę połączenia jest naliczana według stawki obowiązującej u danego operatora.

Główny Inspektor Sanitarny przygotował listę zaleceń dla dyrektorów placówek oferujących opiekę nad dziećmi do 3 lat. Szczegółowe wytyczne dla żłobków i klubów dziecięcych można znaleźć na oficjalnej stronie GIS.

Jakie zabawki mogą mieć dzieci?
W instytucjach opieki nad dziećmi do 3 lat będą obowiązywać ścisłe zasady bezpieczeństwa. Każda placówka musi dysponować środkami ochrony osobistej. Przy wejściu należy zamontować płyn do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach, w których będą przebywać dzieci, nie można trzymać przedmiotów, ani sprzętu, którego nie da się w łatwy sposób zdezynfekować. Dotyczy to m.in. pluszowych zabawek. Dzieci mogą natomiast mieć do swojej dyspozycji takie sprzęty, jak piłki, skakanki czy obręcze.

Zabawki i sprzęt do zabawy powinny być regularnie dezynfekowane. Dezynfekcję należy przeprowadzić, zanim zabawki dotknie kolejny maluch, po każdorazowym użyciu przez dziecko. Pracownicy powinni także wiedzieć, że dzieci nie mogą przynosić do żłobka czy klubu dziecięcego własnych zabawek, ani innych, zbędnych przedmiotów. Nie wolno im także myć zębów na terenie placówki.

Jak należy podawać dzieciom posiłki?
Resort pracy przypomina o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa w trakcie żywienia dzieci. Sugeruje, aby podawać im posiłki w małych grupach oraz w trybie zmianowym. Gdy grupa zakończy spożywanie jedzenia, należy wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Ponadto dzieciom należy myć ręce:

 • przed jedzeniem
 • po skorzystaniu z toalety
 • po powrocie ze świeżego powietrza

Starsze dzieci mogą myć ręce samodzielnie.

Jak przygotowywać jedzenie dla dzieci?
Firmy cateringowe zaopatrujące żłobki i kluby dziecięce w żywność powinny dostarczać posiłki w oddzielnych, jednorazowych pojemnikach z jednorazowymi sztućcami. GIS zaleca korzystanie z usług wiarygodnych dostawców żywności. Ponadto placówce opieki nie mogą być włączone źródełka i fontanny wody pitnej. Z innych dystrybutorów wody mogą korzystać wyłącznie pracownicy. Dzieci powinny pić pod nadzorem opiekuna; to on podaje im wodę do picia. Listę dopuszczalnych dystrybutorów wody można znaleźć na stronie GIS.

Jeżeli na terenie placówki funkcjonuje kuchnia lub stołówka, w miarę możliwości pracujący w niej personel powinien zachować bezpieczną, zalecaną odległość między poszczególnymi stanowiskami pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, pracownicy powinni korzystać ze środków ochrony osobistej. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub wyparzać. Pracownicy mają także myć i dezynfekować:
stanowiska pracy
opakowania produktów

Jak dbać o czystość w żłobku lub klubie dziecięcym?
Główny Inspektor Sanitarny zaleca stałe monitorowanie prac związanych z zachowaniem zasad higieny w żłobku czy klubie dziecięcym, a zwłaszcza w odniesieniu do:

 • czystości w ciągach komunikacyjnych
 • dezynfekcji dotykanych powierzchni

Jak dbać o zdrowie dzieci?
W razie potrzeby personel oraz opiekunowie powinni zostać wyposażeni w rękawiczki i maseczki na usta i nos, ewentualnie przyłbice, a także w nieprzemakalne fartuchy z długimi rękawami, których będzie można użyć w razie konieczności. Wskazane jest, aby personel ograniczył do minimum kontakt z osobami z zewnątrz, np. z dostawcami jedzenia.

Pracownik, który podejrzewa, że dziecko przebywające w instytucji jest chore, powinien poprosić rodziców o zabranie go do domu oraz musi skontaktować się z lekarzem. Nie należy wpuszczać do budynku dzieci z objawami choroby. Rodzicom zaleca się, aby mierzyli dzieciom temperaturę przed posłaniem ich do żłobka bądź klubu dziecięcego. Maluchy powinny zostać w domu, jeżeli mają gorączkę (powyżej 37 st. Celsjusza) lub gdy domownik przebywa w izolacji bądź kwarantannie domowej.

Czy dzieci mogą bawić się na placu zabaw?
Zgodnie z wytycznymi opiekun może wychodzić z dziećmi na place zabaw i boiska na terenie żłobka lub klubu dziecięcego, ale dzieci nie powinny mieć ze sobą bezpośredniej styczności. Znajdujący się w tych miejscach sprzęt należy codziennie dezynfekować. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien od zostać wyłączony z użytkowania i oznaczony taśmą zabezpieczającą. Opiekunowie nie powinni natomiast zabierać dzieci na spacery poza terenem instytucji, np. do parku.

Jak przygotować żłobek lub klub dziecięcy na przyjęcie dzieci?
Przed otwarciem żłobka lub przedszkola należy:

 • zapoznać się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
 • zapoznać się z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • wyposażyć placówkę w środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji
 • wywiesić tablice informacyjne dla pracowników i rodziców
 • skontaktować się z powiatowym inspektorem sanitarnym
 • zostawić pracownikom w widocznym miejscu namiary na organ prowadzący, stację sanitarno-epidemiologiczną i służby medyczne
 • ustalić, którzy rodzice chcą posłać dziecko do żłobka kub klubu dziecięcego
 • opracować szybki system komunikacji z rodzicami

Z rodzicami należy kontaktować się zdalnie, np. telefonicznie lub mailowo. Osoby zainteresowane powinny zostać poinformowane o ryzyku, jakie niesie ze sobą posłanie malucha do placówki opieki. Przed wejściem do budynku należy zamieścić komunikat o konieczności dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny wisieć plakaty z instrukcjami dotyczącymi mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – wskazówki, jak dezynfekować ręce.

FAQ - Koronawirus u dzieci

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa u dzieci: objawy, przebieg, leczenie.

Czym jest PIMS-TS i jakie są jego objawy?

PIMS-TS to pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny związany z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (ang. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome – Temporally Associated with SARS-CoV-2). Inną nazwą stosowaną w odniesieniu do tej jednostki chorobowej jest MIS-C, czyli wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (ang. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children).
Choroba ujawnia się u dzieci i młodzieży w każdym wieku po przebytym COVID-19, również bezobjawowo. Symptomy PIMS-TS to:

 • trwająca trzy dni wysoka gorączka, której nie da się zbić ogólnodostępnymi lekami, 
 • wybroczyny w jamie ustnej,
 • zaczerwione oczy,
 • wysypka na dłoniach i stopach, potem na reszcie ciała,
 • osłabienie i odwonienie,
 • objawy ze strony układu pokarmowego,
 • odwodnienie.

Pierwsze objawy przypominają chorobę bostońską (bostonkę). W przebiegu PIMS-TS dochodzi do zaburzeń kardiologicznych, niewydolności serca i zmian w naczyniach wieńcowych. Ponieważ choroba atakuje wiele układów w organizmie dziecka, pacjent wymaga jednoczesnej pomocy wielu specjalistów.

Czy dzieci muszą nosić maseczki?

Dzieci do lat 4 są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Powyżej tego wieku należy zasłaniać usta i nos maseczką lub zasłonić twarz szalikiem, chustką lub innym elementem ubioru.

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?

Rozmowa z dzieckiem o koronawirusie będzie wyglądała u każdego zupełnie inaczej. Po pierwsze dlatego, że dzieci w zupełnie inny sposób reagują na zaistniałe zmiany, po drugie zależy to od wieku dziecka i jego dotychczasowej wiedzy o świecie.
Podczas rozmowy należy być pewnym siebie, rzeczowym i szczerym. Nie można składać dzieciom obietnic, co do których spełnienia sami nie mamy pewności (np. to wszystko się zaraz skończy. Zaraz, czyli kiedy? Tego nie wiemy.). Będąc kłębkiem nerwów, rozmowa może odnieść odwrotny skutek niż zamierzony. Dziecko może wtedy przejąć lęk, który odczuwa mama lub tata i przestać czuć się bezpiecznie. Jeśli rodzic nie zna odpowiedzi na pytanie, lepiej przyznać to dziecku podkreślając, że bez względu na okoliczności, zadba o jego bezpieczeństwo najlepiej jak potrafi.

Czy można zarazić dziecko, karmiąc je piersią?

Do chwili obecnej nie potwierdzono obecności wirusa w mleku ciężarnej karmiącej piersią, co oznacza, że karmienie prawdopodobnie nie stanowi zagrożenia dla niemowląt. Dotąd żaden noworodek nie został zarażony w ten sposób.

Jestem w ciąży i mam covid. Czy moje dziecko po porodzie też będzie miało?

Barierę między płodem a matką stanowi łożysko, które chroni matkę przed antygenami płodu, a płód przed czynnikami zakaźnymi, które mogłyby przedostać się z organizmu matki. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, przedostanie się wirusa SARS-CoV-2 przez łożysko jest uznawane za bardzo mało prawdopodobne.

Kwarantanna dziecka a zasiłek opiekuńczy

W przypadku izolacji lub kwarantanny dziecka rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Taka sytuacja jest traktowana jak choroba. W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola klubu dziecięcego czy szkoły, do których uczęszcza dziecko w wieku do 8 lat, rodzicom również przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Wówczas należy uzyskać zaświadczenie od dyrektora placówki.

Jak wygląda test na koronawirusa u dzieci?

Test na koronawirusa u dzieci wygląda tak samo jak u dorosłego. Warto jednak przygotować malucha do takiego badania i powiedzieć krok po kroku jak będzie wyglądało. Do wykonania zalecanego przez WHO genetycznego testu na koronawirusa pobierany jest wymaz z jamy ustnej oraz nosa, czyli górnych dróg oddechowych.
Na 2 godziny przed badaniem należy powstrzymać się od: spożywania jakiejkolwiek żywności – również cukierków, lizaków, landrynek, żucia gumy, picia – dotyczy to także wody, ssania tabletek odświeżających oddech lub na ból gardła, stosowania aerozoli i kropli do nosa lub gardła, niewskazane są także inhalacje i płukanie zatok, mycia zębów i płukania ust np. płynem odświeżającym lub zwykłą wodą, przyjmowania leków, ponieważ z reguły wiąże się to z popiciem ich płynem,

Czy dzieci przenoszą COVID-19?

Małe dzieci mogą przenosić wirusa SARS-CoV-2 na inne osoby w takim samym stopniu, co inne grupy wiekowe – nawet w sytuacji, gdy przechodzą zakażenie asymptomatycznie.

Dzieci poniżej 5. roku życia mogą mieć od 10 do nawet 100 razy więcej cząstek koronawirusa w materiale pobranym z gardła i nosa, co oznacza większy ładunek wirusa niż w przypadku starszych maluchów i dorosłych. Odkrycie to sugeruje większe ryzyko zarażenia się COVID-19 od najmłodszych, co zaobserwowano m.in. w przypadku wirusa RSV, inaczej syncytialnego wirusa oddechowego. Wirus ten, który podobnie jak SARS-CoV-2 ma geny (kwasy nukleinowe) w postaci RNA, występuje powszechnie wśród najmłodszych, w tym u niemal u wszystkich maluchów w wieku 2-3 lat.

Koronawirus u dzieci a leczenie

Dzieci z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19, które mają łagodne objawy, powinny być leczone w domu według zaleceń lekarza pediatry. Natomiast te z ciężkim przebiegiem choroby wymagają pobytu w szpitalu, na oddziale intensywnej terapii.

Jakie są objawy koronawirusa u dzieci?

U dzieci częsty jest bezobjawowy przebieg choroby. Zazwyczaj pojawiają się stany zapalne gardła, uszu i nosa oraz tzw. „truskawkowy” lub „malinowy”, czyli zaczerwieniony język. Po 2-3 tygodniach nawet niezauważonej infekcji u niektórych dzieci może wystąpić utrzymująca się ponad 5 dni gorączka, wysypka na tułowiu, obrzęk szyjnych węzłów chłonnych, dłoni i stóp, suchość ust oraz zaczerwienienie spojówek. Objawy te wskazują na wielonarządowy stan zapalny, który wymaga jak najszybszego leczenia, ponieważ zagraża życiu dziecka i może pozostawiać po sobie uszkodzenia mięśnia sercowego.

Symptomy COVID-19 u dzieci mogą przyjmować postać podobną do przeziębienia lub przejawiać się głównie w postaci zmian skórnych. Występują przede wszystkim na stopach, ew. na nogach lub rękach. Zmiany są zazwyczaj niewielkie, mają kolor purpurowo-fioletowy i często pojawiają się na palcach, również wokół paznokci. Są to tzw. „covidowe palce”, które mogą nie goić się nawet przez kilkadziesiąt dni. Oprócz sinych przebarwień na skórze mogą pojawiać się wysypki, obrzęki oraz oznaki niedokrwienia z zakrzepicą naczyń włosowatych w postaci czarnych plam.

Czy dzieci łagodniej znoszą koronawirusa?

Przebieg choroby koronawirusowej u dzieci często jest bezobjawowy lub po prostu wygląda jak zwykłe przeziębienie. Jest wiele hipotez, które nie są udowodnione naukowo, dlaczego dzieci łagodnie znoszą zakażenie koronawirusem. Wśród wysuwanych teorii pojawiają się te, że dzieci mają lepszą odporność i mniej chorób przewlekłych. Jednak nie możemy zapominać, że COVID-19 jest bardzo groźny i niebezpieczny.

Strefa Biznesu: Jak sztuczna inteligencja zmieni handel i usługi?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie