Koronawirus. Zamknięte wszystkie restauracje i część sklepów. Które, gdzie, na jak długo? [31.03.2020 r.]

AIP
W galeriach i centrach handlowych zaś otwarte będą wszystkie:sklepy spożywcze, apteki, drogerie, pralnie.
W galeriach i centrach handlowych zaś otwarte będą wszystkie:sklepy spożywcze, apteki, drogerie, pralnie. Karolina Misztal / Polska Press
W najbliższym czasie ubrania ani butów, mebli a nawet telewizora czy telefonu komórkowego - na razie tylko w dużych obiektach powyżej 2 tys. mkw, a więc generalnie galeriach handlowych. W nocy z piątku na sobotę zamknięte zostały sklepy sprzedające takie artykuł w największych obiektach handlowych. Zamknięto też wszystkie bary i restauracje i placówki rozrywkowe, niezależnie od lokalizacji.

Jak poinformował premier, rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. „Zgodnie z ustawą, jest to stan pozwalający nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa” – wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

 • Najważniejsze decyzje
 • Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia.
 • Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
 • Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.
 • Zawieszamy międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe.
 • Transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
 • Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.
 • Sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte.
 • Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.
 • Banki i placówki finansowe działają.
 • Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.

Przed nami czas społecznej próby, czas solidarności międzypokoleniowej – zaznaczył premier. Jestem pewien, że zdamy ten egzamin, a naszym największym atutem będzie spokój. Dlatego wprowadzamy ograniczenia. Proszę wszystkich o stosowanie się do tych zaleceń – dodał.

Po raz pierwszy od pięciu lat RPP obniżyła stopy procentowe dla złotego. teraz są one najniższe w historii. Sprawdź ile zaoszczędzisz teraz na spłacie kredytu, w tym w karcie kredytowej. Czy w ogóle warto jeszcze trzymać pieniądze na lokacie? Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Galerie handlowe od 21 marca

"Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju – w odpowiedzi na głos przedsiębiorców – wprowadziło zmiany w rozporządzeniu dotyczącym handlu w galeriach handlowych. Rozporządzenie jasno wskazuje, które branże mogą prowadzić handel w takich obiektach. Ma to ułatwić przedsiębiorcom interpretację przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa."
Aktualizacja przepisów zawiera katalog branż dopuszczonych do prowadzenia działalności w obiektach handlowych powyżej 2000 m2.

 • Obecnie rozporządzenie wprowadzające stan epidemii na terytorium RP zawiera katalog branż, które mogą prowadzić działalność w galeriach handlowych:
 • spożywcza,
 • kosmetyczna, z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania,
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw.

Dodatkowo w galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne, ale tylko w zakresie dowozu, bez usług "na wynos" w samej galerii.

Na terenie galerii z handlu wyłączone będą natomiast tzw. wyspy handlowe.
W efekcie w galeriach dopuszczona będzie nadal działalność podmiotów oferujących jedynie niezbędne w bieżącym okresie produkty i usługi.
Zmiany w zakresie handlu w galeriach, które doprecyzowują dotychczasowe przepisy, wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym zarówno przez organizacje zrzeszające galerie handlowe, jak i organizacje przedsiębiorców z różnych branż, m.in. branży kosmetycznej i jubilerskiej.
Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Banki i placówki finansowe działają normalnie

Jak działa gastronomia

Restauracje tylko z jedzeniem na wynos lub z dowozem.
Restauracje, kawiarnie czy bary nadal będą mogły sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega jedynie spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia będzie można brać na wynos lub też z dostawą do drzwi.

Po raz pierwszy od pięciu lat RPP obniżyła stopy procentowe dla złotego. teraz są one najniższe w historii. Sprawdź ile zaoszczędzisz teraz na spłacie kredytu, w tym w karcie kredytowej. Czy w ogóle warto jeszcze trzymać pieniądze na lokacie? Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Inne ograniczenia na najbliższy czas

"Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy prewencyjnie. Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zdecydowaliśmy się: zamknąć siłownie, baseny, klub taneczne, kluby fitness, muzea, biblioteki, kina.
Wcześniej zawiesiliśmy już zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także na uczelniach. Wszystkie powyższe działania są możliwe dzięki tzw. specustawie – ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa".
Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

Rozporządzenie o zakazach

W nocy z piątku na sobotę ukazało się też ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Reguluje ono m.in. zakazy w handlu i usługach, oto wybrane przepisy:

Podstawa prawna ograniczeń

§ 5. 1. W okresie, o którym mowa w § 1 [czyli od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania], ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
oraz przez inne podmioty działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej
prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje,
spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów
i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0),
w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych
oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach
oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),
h) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284);
4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.
2. W okresie, o którym mowa w § 1, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia
się czasowe ograniczenie:
1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:
a) wyrobami tekstylnymi,
b) wyrobami odzieżowymi,
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
§ 6. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1:
1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności;
2) pkt 3, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej;
3) pkt 4, polegają na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.
2. Ograniczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2, polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tym przepisie rodzajów działalności.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.
Poz. 433
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Rozdział 2
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się
§ 2. 1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie
kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca
zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała, pozyskanymi w ramach
kontroli, Straż Graniczna udostępnia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 433
5. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.
Rozdział 3
Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów
§ 3. W okresie, o którym mowa w § 1, zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
respiratorów oraz kardiomonitorów.
§ 4. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:
1) gogli ochronnych,
2) kombinezonów typu TYVEK,
3) masek typu FFP2/FFP3,
4) maseczek chirurgicznych,
5) ochraniaczy na buty (obuwie),
6) rękawiczek lateksowych,
7) rękawiczek nitrylowych,
8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń
– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania tego przedsiębiorcy.
2. Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oraz ilość produktów. Informację tę wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Rozdział 4
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy
§ 5. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
oraz przez inne podmioty działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej
prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje,
spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów
i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0),
w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych
oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach
oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 433
h) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284);
4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.
2. W okresie, o którym mowa w § 1, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia
się czasowe ograniczenie:
1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:
a) wyrobami tekstylnymi,
b) wyrobami odzieżowymi,
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
§ 6. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1:
1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności;
2) pkt 3, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej;
3) pkt 4, polegają na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.
2. Ograniczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2, polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tym przepisie rodzajów działalności.
§ 7. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa
w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)), na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za
pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.
2. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony
w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za
pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się.
3. W okresie, o którym mowa w § 1, wymóg, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dostarczenia oryginału skierowania nie później
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania.
4. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia
zakończenia okresu, o którym mowa w § 1, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
§ 8. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020
i 2473.

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 433
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając
o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.
Rozdział 5
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
§ 9. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).
2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie
więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 10. 1. Podmioty inne niż podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane, w terminie do dnia 17 marca
2020 r., przekazać wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu, informację
o rodzaju i liczbie posiadanego sprzętu medycznego, o którym mowa w § 3.
2. Ograniczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Zdrowia: Ł. Szumowski

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Praca sezonowa. Jaką umowę podpisać?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 65

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Trochę jestem zły, na ta cała sytuację, bo cały plan treningowy poszedł się walić. Myślałem początkowo, że to będzie na tydzień max dwa ale zapowiada się może jeszcze na miesiąc lub dwa. Co jeszcze bardziej mnie wkurza to postawa multisportu, bo karnet opłacony ale siłownie zamknięte a kasy nie zwrócą. W zamian oferują jakieś durne filmiki do ćwiczeń w domu. Oni chyba się urwali z choinki, bo takich filmów jest pełno na internecie i to za darmo. Nie chcą po prostu zwrócić kasy i tyle.

z
zozol

no pozamykane to wszystko, to fakt, ale sa restauracje, ktore działaja na dowóz, u nas w Warszawie pizzeria Zlota65 tak funkcjonuje nadal, bezpieczna dostawa bez kontaktu z kierowca, do tego smaczne i gorace jedzenie zawsze na czas, od poniedzialku do piatku maja w ofercie tez obiady, zupa i drugie danie, w okolicy centrum dostawa za free

M
Mała
1 kwietnia, 18:26, luiz:

Polećcie jakieś fajne miejsce skąd można zamówić do domu jedzenie. Jak wiadomo restauracje zamknięte ale dowóz działa gdzieniegdzie, a już powoli trzeba szukać alternatywy dla domowych obiadów ;) Ja ostatnio zamawiałem fajne dania z Pańskiej 85, (kuchnia chińska) :)

Mogę polecić Folk Gospodę, mają dobre jedzenie, polskie smaki, ale naprawdę smaczne, dowożą do klienta, ale jak sama odbierasz to dają rabat :)

l
luiz

Polećcie jakieś fajne miejsce skąd można zamówić do domu jedzenie. Jak wiadomo restauracje zamknięte ale dowóz działa gdzieniegdzie, a już powoli trzeba szukać alternatywy dla domowych obiadów ;) Ja ostatnio zamawiałem fajne dania z Pańskiej 85, (kuchnia chińska) :)

O
Ola

Sytuacja niestety wymagała tego, że trzeba było wiele miejsc zamknąć wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Dobrze, że dużo restauracji dowozi jedzenie na wynos, przez roomservice nawet 2 razy w tyg jedzenie na wynos zamawiam. Nie głoduje i to najważniejsze. Miejmy nadzieję, że restauracje szybko się otworzą i wszystko będzie jak dawniej.

G
Gość
16 marca, 10:24, Gość:

Brawo do państwa zaczęłam pracę w galerii jestem na okresie próbnym na 3 miesiące zlecenie z tą informacją że sklepy zamknięte zostawiacie mnie bez pracy i środków do zycia.. dziękuję bardzo bo przez wasz nie będę miała jak spłacić swoich kredytów ani opłacić mieszkania.. tylko wziasć i sobie kulkę szczelić w tym kraju bo zabieracie ludzia parce gdzie oni tego potrzebują.. i przesto zrobiliście większą panike...

24 marca, 17:11, Gość:

Git! Idź do pracy jak się zarazisz i przekręcisz to problemy z kredytami bedziesz miała z głowy! :D

25 marca, 06:10, jędza:

To może ucz się języka polskiego, po epidemii będzie jak znalazł - pierwsza lekcja: szczelić - pała, powinno być strzelić

Tak jak większość Polaków-zaciągasz kredyt nie mając pracy na etat. Brawo ty!

G
Gość
25 marca, 6:56, Gość:

ok super, dobrze, że wprowadzają ograniczenia, nakazy, zakazy itd., super i nawet jeszcze szybciej można by było wszystko wprowadzić, ale dlaczego większość traci pracę, dlaczego lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny nie ma porządnych premii skoro nauczyciele mają za siedzenie w domach płacone!!!! Tak wiem nauczanie zdalne, które tak naprawdę trwa 30min raz w tygodniu z każdą klasą, to niech będzie 16h w tygodniu (to i tak z nadwyżką) i niech im płacą za przepracowany czas a nie całość NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

Zamknięte szkoły, ale płacimy nauczycielom. Zamknięte restauracje, galerie itd., ale im nie płacimy. Pytam dlaczego? Są równi i równiejsi?!!!!!

G
Gość
21 marca, 15:28, Gość:

Swoj komentarz kieruje do autora wpisu. W artykule jest mowa o zamknietych sklepach odziezowych w miejscach, gdzie powierzchnia handlowa przekracza 2000m2. Prosze wziac pod uwage, ze miejscami handlowymi wielkopowierzchniowymi procz galerii sa rowniez targowice skupiajace dziesiatki, a nie zadko, setki najemcow, bezposrednio prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. Dlaczego, poprzez wszechobecne zakazy, rzad chce doprowadzic do ich bankructwa? Wezmy, prosze, pod uwage, ze ci mali przedsiebiorcy przygotowali sie do sezonu wiosennego, wydajac na towar duze pieniadze, a w zwiazku z obecnym zakazem co maja z tym wszystkim zrobic? To kolejny krok do upadku polskich firm. Wspomne rowniez o branzy ogrodniczej, o ktorej rowniez zapomniano. Kwiaty, drzewa i krzewy oraz nasiona. Nie jest to towar, ktory mozna odstawic do magazynu. Ludzie, chylimy sie ku upadkowi. Lancuszek bedzie wiekszy niz sie "Kowalskiemu" wydaje (handel, produkcja, dystrybucja, transport), a wladza opowiada bajki. Odroczone skladki zus, pozyczki? KPINA!!!!!

Wiecie co ? Zepsuł mi się czajnik elektryczny.Jest tylko do wyrzucenia,a kupić nowego nie mogę bo sklepy ktoś pozamykał. I co mam zrobić ???

G
Gość

Ja nie mam pojęcia dlaczego są nadal otwarte pralnie.

G
Gość

Na terenie marketów spożywczych w całym kraju funkcjonują saloniki prasowe. Właściciel nawet nie pokwapił się o zabezpieczenie swoich pracowników. Nie wprowadził ekranów ochronnych na lady i nie zabezpieczył środków dezynfekcyjnych załodze i klientom. Nie wiem jak jest we wszystkich punktach ale w moim mieście wszelkich zabezpieczeń brak. Ludzie wypracowują dochody a pracodawca pozostawia ich samym sobie. Skandal.

G
Gość

ok super, dobrze, że wprowadzają ograniczenia, nakazy, zakazy itd., super i nawet jeszcze szybciej można by było wszystko wprowadzić, ale dlaczego większość traci pracę, dlaczego lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny nie ma porządnych premii skoro nauczyciele mają za siedzenie w domach płacone!!!! Tak wiem nauczanie zdalne, które tak naprawdę trwa 30min raz w tygodniu z każdą klasą, to niech będzie 16h w tygodniu (to i tak z nadwyżką) i niech im płacą za przepracowany czas a nie całość NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

j
jędza
16 marca, 10:24, Gość:

Brawo do państwa zaczęłam pracę w galerii jestem na okresie próbnym na 3 miesiące zlecenie z tą informacją że sklepy zamknięte zostawiacie mnie bez pracy i środków do zycia.. dziękuję bardzo bo przez wasz nie będę miała jak spłacić swoich kredytów ani opłacić mieszkania.. tylko wziasć i sobie kulkę szczelić w tym kraju bo zabieracie ludzia parce gdzie oni tego potrzebują.. i przesto zrobiliście większą panike...

24 marca, 17:11, Gość:

Git! Idź do pracy jak się zarazisz i przekręcisz to problemy z kredytami bedziesz miała z głowy! :D

To może ucz się języka polskiego, po epidemii będzie jak znalazł - pierwsza lekcja: szczelić - pała, powinno być strzelić

G
Gość
16 marca, 10:24, Gość:

Brawo do państwa zaczęłam pracę w galerii jestem na okresie próbnym na 3 miesiące zlecenie z tą informacją że sklepy zamknięte zostawiacie mnie bez pracy i środków do zycia.. dziękuję bardzo bo przez wasz nie będę miała jak spłacić swoich kredytów ani opłacić mieszkania.. tylko wziasć i sobie kulkę szczelić w tym kraju bo zabieracie ludzia parce gdzie oni tego potrzebują.. i przesto zrobiliście większą panike...

Git! Idź do pracy jak się zarazisz i przekręcisz to problemy z kredytami bedziesz miała z głowy! :D

G
Gość
16 marca, 10:24, Gość:

Brawo do państwa zaczęłam pracę w galerii jestem na okresie próbnym na 3 miesiące zlecenie z tą informacją że sklepy zamknięte zostawiacie mnie bez pracy i środków do zycia.. dziękuję bardzo bo przez wasz nie będę miała jak spłacić swoich kredytów ani opłacić mieszkania.. tylko wziasć i sobie kulkę szczelić w tym kraju bo zabieracie ludzia parce gdzie oni tego potrzebują.. i przesto zrobiliście większą panike...

Nie zostaniesz bez środków do życia spłaty kredytu będą wstrzymane i do tego dostaniesz dodatek z państwa więc głowa do góry

G
Gość
16 marca, 20:51, Gość:

A czy pracodawca może nakazać siedzieć pracownikom w zamknietym sklepie w galerii ?

Może i tak właśnie jest

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu