Nowa płaca minimalna od 2020 r. Nowe najniższe wynagrodzenie: 2 450 złotych czy więcej. A minimalna stawka godzinowa? Sprawdź [18.07.2019]

Zbigniew BiskupskiZaktualizowano 
Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Marek Szawdyn / Polska Press
Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem, do połowy czerwca rząd musi zdecydować o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w kolejnym roku.

W konsekwencji w środę 13 czerwca rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł. Dzisiaj jest to 2 250 zł, co oznacza wzrost o 8,9 proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na przyszły rok. Zaproponowano także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (dzisiaj 14,70 zł).

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę propozycja rządu podlega konsultacji w Komisji Trójstronnej, której rolę odgrywa obecnie Rada Dialogu Społecznego. Tam w ciągu miesiąca: 15 czerwca-15 lipca powinno być wypracowane wspólne stanowisko.

„Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września".

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).

Co z budżetówką?

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów.

Od nowego roku WSZYSCY zapłacimy niższy PIT. Najbardziej skorzystają osoby na etatach. Znamy szczegóły ustawy, którą zaakceptuje rząd i skieruje do Sejmu. Kliknij w ten tekst a dowiesz się ile zyskasz na niższym podatku!

Na razie jednak wiadomo tylko tyle, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).
Rząd do 15 czerwca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r.

Zwolnienie z podatku dla osób przed 26. rokiem życia zacznie obowiązywać już za kilkanaście dni. Czy podatku nie zapłacą wszyscy młodzi? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy-płatniku? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz praktyczne wskazówki eksperta.

Minimalne wynagrodzenie za pracę. Nareszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej!

2 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Na ustawę tę niecierpliwie czekają zwłaszcza wieloletni pracownicy budżetówki, którzy tylko w niewielkim zakresie korzystają na dynamicznym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach. A wszystko przez to, że znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy.
W praktyce wygląda to tak, że wielu specjalistów z ogromnych doświadczeniem, wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej od dawna, zarabia dziś tyle samo co stażyści, którzy dopiero rozpoczynają pracę; jedni i drudzy otrzymują stawkę minimalną, z tym, że w przypadku doświadczonych pracowników np. 30 proc. stanowi dodatek za wysługę lat, a u nowicjusza całe wynagrodzenia składa się z płacy podstawowej.

Tę ewidentną niesprawiedliwość rząd miał zniwelować już rok temu – wysokiej rangi urzędnicy ministerstwa pracy składali deklaracje, iż nowe prawo będzie obowiązywało już od 2019 roku. Tymczasem w 2018 roku, a dokładnie w połowie grudnia powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych – z założeniem, że przepisy wejdą w życie od 2020 r. i doświadczeni pracownicy budżetówki będą nareszcie beneficjentami podwyżki płacy minimalnej – przypomnijmy o 200 zł, z obecnych 2 250 do 2 450 zł – zaplanowanej od 1 stycznia 2020 r.

Konsultacje trwały, jak łatwo policzyć aż pół roku, zainteresowani już zaczęli się martwić czy przypadkiem znów się nie skończy na obietnicach, ale – jest! Jeśli projekt ustawy trafi do Sejmu, to powinien być procedowany szybko gdyż zgodnie z założeniami część przepisów – dotyczących waloryzacji płacy minimalnej w zamówieniach publicznych, co też jest problemem do pilnego rozwiązania – ma wejść w życie już 1 września. Oczywiście, te dotyczące wyłączenia dodatków stażowych – od 1 stycznia 2020 r.

Będzie podwyżka płacy minimalnej wyższa niż o 200 złotych

Wiadomo już, że jeszcze wyższej podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku domagają się związki zawodowe. Natomiast pracodawcy tradycyjnie obstają za waloryzacją płacy minimalnej dokładnie z literą prawa, a nie podwyżką arbitralnie ustalaną przez rząd.
Prawie pewne jest więc, że w toku konsultacji strony dialogu społecznego nie dogadają się, podobnie jak to było przed rokiem.
Na szczęście ustawa przewiduje rozwiązanie na wypadek braku zgody wypracowanej na forum Komisji Trójstronnej (Rady Dialogu Społecznego).

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed dwiema kolejnymi firmami obiecującymi duże zyski z lokat i spekulowaniu na kursach walut czyli tzw. forex. Nie powierzaj swoich pieniędzy tym firmom, wkrótce zajmie się nimi prokuratura. Kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się wszystkiego spod pióra eksperta-adwokata.

„W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji”.

Wkrótce ojcowie zajmujący się dziećmi zyskają nowe przywileje. A kobiety? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Oznacza to, że w ciągu dwóch niespełna najbliższych miesięcy można spodziewać się stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Potwierdzi ono, że ostatecznie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 roku wynosi 2 450 złotych a minimalna stawka – od 1 stycznia 2020 r. to 16 zł za godzinę pracy.

Rząd chce kontrolować samozatrudnionych i odbierać im prawo do bycia przedsiębiorcą. Zwłaszcza tym, którzy płacą preferencyjne składki ZUS i stosują podatek liniowy. Co się stanie wówczas? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Prawo o płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2003 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), regulująca zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rada Dialogu Społecznego), ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB

W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego.

Ustawa określa terminy podwyższania wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie:
- jeden termin – od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 5 proc.,
- dwa terminy – od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5 proc. i więcej.

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.
W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.

Co się należy pracownikowi

Ustawa, gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej ustawą. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia 2000 r. stanowi załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (zaktualizowany w 2003 r.).

Odesłanie przez ustawę do składników zaliczonych do wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia z wysokością minimalną nie są brane pod uwagę: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w jednostkach na rozrachunku.

Mocno wzrosną opłaty za telewizję kablową. Dlaczego? Po prostu kliknij w ten tekst, a poznasz odpowiedź.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzeń lub rozkład czasu pracy wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wypłata wyrównania następuje co miesiąc razem z wynagrodzeniem.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

polecane: FLESZ: Koniec zatorów płatniczych? Duże ułatwienie dla małych firm

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 47

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
G
Gość
2019-06-27T21:54:08 02:00, Gość:

Pracuje na produkcji w zakładzie razem z żoną mamy 2 szkolnych dzieci , za po zarabiałem 1900 A żona 1700 , teraz w tym samym zakładzie zarabiam 3500 A żona 2800 dostaniemy 1000 na dzieci z 500 , razem 7300 , (pracujemy na etacie bez nadgodzin) mi za PiS żyje się po prostu lepiej i tyle

2019-07-07T22:07:39 02:00, Serko:

No moj jeden pracownik tez tak mówił, niestety musialem zredukować zaloge o 3 osoby, wyjechał za granicę, bo dobry etat u mnie jest nie szanowany przez państwo. Nic nie jest z gumy, od nowego roku kolejne 2 osoby zwalniam i podnosze ceny swoich usług. Ja sobie poradze. Klient zaplaci podwyzke wynagrodzeń. Mysle ze niedlugo bedzie u nas w kraju wszystko droższe. Pozdrawiam

dokładnie tak będzie i już tak jest

G
Gość
2019-06-27T21:54:08 02:00, Gość:

Pracuje na produkcji w zakładzie razem z żoną mamy 2 szkolnych dzieci , za po zarabiałem 1900 A żona 1700 , teraz w tym samym zakładzie zarabiam 3500 A żona 2800 dostaniemy 1000 na dzieci z 500 , razem 7300 , (pracujemy na etacie bez nadgodzin) mi za PiS żyje się po prostu lepiej i tyle

2019-07-01T08:30:24 02:00, Gość:

Potwierdzam

2019-07-03T07:20:54 02:00, Gość:

Tak tylko ktoś za to płaci ale na pewno PIS !!!

2019-07-05T08:23:15 02:00, miki:

Owszem państwo z tych pieniędzy, co latami uciekały do kieszeni krętaczy.

2019-07-09T19:59:00 02:00, Gość:

Pieniądze z uszczelnienia podatku Vat nie pokrywają 1/10 części wydatków które PiS i.o.r.y. wydaja

100/100

G
Gość
2019-07-16T00:15:34 02:00, Jark:

Panie premieze i zondzoncy oraz ci ktozy szykujo sie do wyborow 2450 zl to cenik nie aktolalny najnisza krajowa powina byc 3500 .wspogacie 500plusem zgoda aleja mam 1560 zl i choc jestem singlem to nie wystarcza 20 lat pracy 43 lata zycia bieda znedzo. Czemu nie wspomozecie takich jak ja bo samtny a bo to juz gorszy a to ze podatki zjadajo zus malo twgo jeszcze mosze doplacic do podatku i niemamam sczego

a dlaczego ktoś obcy ma utrzymywać takiego lenia i debila jak ty? Nie umiesz nawet się poprawnie wypowiedzieć. Bida z nędzą, ze takie gónwo jak ty żyje i jeszcze się rozmnaża. Do kopania rowów analfabeto. Zmarnowane pieniądze podatnika

W
Won z banksterem

Ludzie zacznijcie myśleć ten bankster powinien podatki obniżyć!!! Są wyższe niż za Hitlera!!! A zobaczycie co szykuje tym co kredyty maja juz mi ich żal zobaczcie co się dzieje z inflacja w Islandii premier z dyrektorami banków siedzą w pace!!!!

J
Jark

Panie premieze i zondzoncy oraz ci ktozy szykujo sie do wyborow 2450 zl to cenik nie aktolalny najnisza krajowa powina byc 3500 .wspogacie 500plusem zgoda aleja mam 1560 zl i choc jestem singlem to nie wystarcza 20 lat pracy 43 lata zycia bieda znedzo. Czemu nie wspomozecie takich jak ja bo samtny a bo to juz gorszy a to ze podatki zjadajo zus malo twgo jeszcze mosze doplacic do podatku i niemamam sczego

w
wolne żarty
2019-07-08T10:27:31 02:00, janusz:

Najnizsza w UK 8.21 f/h. Z reguly jest to, nawet w agencji pracy, 8.40 f/h. Ceny porównywalne. Zapraszam. Nie czytajcie tej propagandy. W Polsce i za 50 lat nie będzie tak, jak tu.

Januszku :) pożyjemy zobaczymy. Twoją Anglię to Ja mam w głębokim poważaniu :) Tylko kretyn próbuje przewidzieć co będzie za 50 lat. Ale co wymagać od takich jak Ty ? Niczego mądrego.

G
Gość
2019-06-27T21:54:08 02:00, Gość:

Pracuje na produkcji w zakładzie razem z żoną mamy 2 szkolnych dzieci , za po zarabiałem 1900 A żona 1700 , teraz w tym samym zakładzie zarabiam 3500 A żona 2800 dostaniemy 1000 na dzieci z 500 , razem 7300 , (pracujemy na etacie bez nadgodzin) mi za PiS żyje się po prostu lepiej i tyle

2019-07-01T08:30:24 02:00, Gość:

Potwierdzam

2019-07-03T07:20:54 02:00, Gość:

Tak tylko ktoś za to płaci ale na pewno PIS !!!

2019-07-05T08:23:15 02:00, miki:

Owszem państwo z tych pieniędzy, co latami uciekały do kieszeni krętaczy.

Pieniądze z uszczelnienia podatku Vat nie pokrywają 1/10 części wydatków które PiS i.o.r.y. wydaja

B
Buy Oxycodone Online

Contact us Securely : keystonemeds {AT} protonmail(.)com |

Wickr: keys2pharm **

WHERE TO BUY PAINKILLERS AND ANTI-ANXIETY PILLS WITHOUT PRESCRIPTION ONLINE - OXYCODONE FOR SALE | VYVANSE FOR SALE - ADDERALL FOR SALE - XANAX FOR SALE

G
Gość
2019-06-27T21:40:04 02:00, Gość:

Co ma rząd do cen w sklepach , zachodnie koncerny nas dojdą i tyle

2019-07-05T08:25:01 02:00, miki:

Dokładnie. A ceny skupu nijak się mają do cen detalicznych.Ceny skupu 2-5zl Żywiec w sklepie 40 zł kg wołowiny znów pośrednicy skubią konsumenta ichlopa.rzad ma tyle do cen co ido najniższej krajowej.

j
janusz

Najnizsza w UK 8.21 f/h. Z reguly jest to, nawet w agencji pracy, 8.40 f/h. Ceny porównywalne. Zapraszam. Nie czytajcie tej propagandy. W Polsce i za 50 lat nie będzie tak, jak tu.

S
Serko
2019-06-27T21:54:08 02:00, Gość:

Pracuje na produkcji w zakładzie razem z żoną mamy 2 szkolnych dzieci , za po zarabiałem 1900 A żona 1700 , teraz w tym samym zakładzie zarabiam 3500 A żona 2800 dostaniemy 1000 na dzieci z 500 , razem 7300 , (pracujemy na etacie bez nadgodzin) mi za PiS żyje się po prostu lepiej i tyle

No moj jeden pracownik tez tak mówił, niestety musialem zredukować zaloge o 3 osoby, wyjechał za granicę, bo dobry etat u mnie jest nie szanowany przez państwo. Nic nie jest z gumy, od nowego roku kolejne 2 osoby zwalniam i podnosze ceny swoich usług. Ja sobie poradze. Klient zaplaci podwyzke wynagrodzeń. Mysle ze niedlugo bedzie u nas w kraju wszystko droższe. Pozdrawiam

w
wania

Za godzinę nawet na 1 kg pietruszki nie zarobisz gorzej jak za komunizmu.

G
Gość
2019-07-01T09:24:37 02:00, Krzysztof:

A gdzie są emerytury stażowe po 35 i 40 latach pracy dla kobiet i mężczyzn. Mamy pracować do śmierci na te wszystkie rzeczy wymyślone przez rząd. Gdzie jest to prawo i sprawiedliwość.

Gdzie była 4 lata temu?

G
Gość
2019-07-07T20:02:25 02:00, państwowość polska:

Trza umieć pozyskać sobie elektorat. Od 1 stycznia 2020 roku sprzątaczka z niepełnym podstawowym zatrudniona na pełnym etacie uzyska tyle samo co manager czyt. menadżer z perfekcyjną znajomością języka angielskiego lub amerykańskiego (w PRL-u manager to dyrektor, kierownik działu zatrudniającego kilkudziesięciu pracowników, legitymujący się dyplomem wyższej uczelni i kilkunastoletnim stażem pracy)

Trzeba było się uczyć

p
państwowość polska

Trza umieć pozyskać sobie elektorat. Od 1 stycznia 2020 roku sprzątaczka z niepełnym podstawowym zatrudniona na pełnym etacie uzyska tyle samo co manager czyt. menadżer z perfekcyjną znajomością języka angielskiego lub amerykańskiego (w PRL-u manager to dyrektor, kierownik działu zatrudniającego kilkudziesięciu pracowników, legitymujący się dyplomem wyższej uczelni i kilkunastoletnim stażem pracy)

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3