Nowe Fundusze Europejskie: ruszają konkursy, a do wzięcia miliardy euro. Sprawdź harmonogram 53 naborów

OPRAC.:
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Wnioskodawcy będą mieli okazję otrzymać m. in. wsparcie w przeprowadzeniu procesu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz rozpoczęciu współpracy nauki z biznesem. Planowane są aż 53 nabory. W tym za realizację m. in. Ścieżki SMART oraz Współfinansowania działań EDIH-ów – jeszcze w tym kwartale – odpowiedzialna będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Wnioskodawcy będą mieli okazję otrzymać m. in. wsparcie w przeprowadzeniu procesu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz rozpoczęciu współpracy nauki z biznesem. Planowane są aż 53 nabory. W tym za realizację m. in. Ścieżki SMART oraz Współfinansowania działań EDIH-ów – jeszcze w tym kwartale – odpowiedzialna będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Tomasz Hołod / Polska Press
Zatwierdzono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na ten rok. Uwzględnia on terminy wszystkich planowanych w 2023 r. konkursów, finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027.

Spis treści

W ramach programu wnioskodawcy będą mieli okazję otrzymać m.in. wsparcie w przeprowadzeniu procesu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz rozpoczęciu współpracy nauki z biznesem. Planowane są aż 53 nabory. W tym za realizację Ścieżki SMART oraz Współfinansowania działań EDIH-ów – jeszcze w tym kwartale – odpowiedzialna będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki: na co można dostać dofinansowanie?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program o łącznym budżecie wynoszącym blisko 8 mld euro. Inicjatywa oferuje przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju, m.in. w obszarach działalności badawczo-rozwojowej (B+R), automatyzacji i robotyzacji, umiędzynarodowienia firmy, wspieraniu projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki czy wsparciu projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Celami program są:

  • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
  • wzrost konkurencyjności MŚP;
  • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020, które łącznie objęły blisko 30 tysięcy projektów i pozwoliły utworzyć ponad 75 tysięcy miejsc pracy.

– Warto zwrócić uwagę, że każdy projekt ubiegający się o dofinansowanie musi spełniać zasadę zrównoważonego rozwoju. To może oznaczać, przykładowo, że jest realizowany w zgodzie z co najmniej dwiema zasadami z 6R – refuse, reduce, reuse, recover, recycle lub rethink. Wnioskodawca może również samodzielnie wykazać pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu – tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik Dyrektor Obszaru podatków i finansowania innowacji w Ayming Polska.

Unijne pieniądze 2023 dla małych i średnich firm

Oferta Programu skierowana jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych, średnich, mikro, jak i małych), sektora nauki (tj. uczelni wyższych, instytutów PAN oraz badawczo-rozwojowych), konsorcjów przedsiębiorców (także tych z organizacjami badawczymi), jak również instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości i innowacji oraz instytucji finansowych. W ramach programu FENG dostępne są formy wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych oraz gwarancyjnych) oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. W ramach programu FENG na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

Na początek już w lutym Ścieżka SMART: jakie projekty?

W pierwszym kwartale 2023 r. – w ramach FENG, za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – wystartują nabory do projektów: Ścieżka SMART (ogłoszenie naboru 7 lutego, składanie wniosków od 21 lutego 2023 r.) oraz Współfinansowanie działań EDIH (ogłoszenie naboru 28 lutego, składanie wniosków od 28 marca 2023 r.).

– Blisko 2,8 mld euro to budżet, którym dysponować będzie PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Pierwszym uruchamianym przez nas konkursem dla przedsiębiorców jest ścieżka SMART, gdzie na realizację innowacyjnych przedsięwzięć przekażemy rekordowo 1 mld euro. Konkurs ten daje przedsiębiorcom możliwość samodzielnego dobierania modułów do realizowanego projektu np. w zakresie cyfryzacji lub internacjonalizacji – wyjaśnia Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

TOP6. NAJCHĘTNIEJ CZYTANE DZIŚ. Kliknij i przeczytaj!

– Dzięki temu będą mogli bardziej elastycznie realizować swoje projekty. Zachęcam do zapoznania się z ofertą programu, kontakt z naszymi ekspertami i wykorzystanie szansy, jaką dają Fundusze Europejskie – dodaje Dariusz Budrowski.

Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ). W jego ramach przewidziano kompleksowe wsparcie projektów obejmujących m.in.:

  • działalność badawczo-rozwojową,
  • wdrażanie innowacji,
  • cyfryzację,
  • zazielenienie przedsiębiorstw
  • internacjonalizację,
  • podwyższanie kompetencji.

Konkurs skierowany jest do MŚP, dużych przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych w projekcie to 80%. Pierwszy konkurs PARP będzie skierowany na realizację projektów indywidualnych MŚP.

Współfinansowanie działań EDIH: budżet w tym roku to 245 mln zł

Konkurs ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP poprzez transformację cyfrową. Ma zapewnić wsparcie w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej. Usługi oferowane przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych mają w szczególności umożliwić przedsiębiorstwu stworzenie planu transformacji cyfrowej, zapewnić dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także stworzyć warunki do testowania rozwiązań lub eksperymentowania z najnowszymi technologiami.

Nabory dedykowane są instytucjom wspierającym biznes, instytucjom nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwom.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków europejskich w projekcie wynosi 100%. W kolejnych kwartałach przedsiębiorcy, ośrodki innowacji, klastry będą mogli wziąć udział także w następujących konkursach:

Granty na Eurogranty (budżet w tym roku to 65 mln zł)
Jego celem jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach Unii Europejskiej (UE) zarządzanych przez Komisję Europejską.

Działania objęte dofinansowaniem to: kompleksowe wsparcie dla MŚP i grup MŚP w przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE (poszukiwanie partnerów do projektu, przygotowanie, korekta i prezentacja tego projektu).

Beneficjentami konkursu mogą być MŚP, organizacje badawcze, uczelnie wyższe, jednostki naukowe.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi 100%.

Rozwój oferty klastrów dla firm (budżet w tym roku to 66 mln zł)
Konkurs obejmuje wsparcie klastrów innowacyjnych (w tym między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i organami publicznymi oraz sieciami biznesowymi) w celu wzmocnienia profesjonalizacji koordynatorów klastrów, rozwoju innowacyjnej oferty usługowej dla firm w zakresie B+R+I, wsparcie internacjonalizacji klastrów na wydarzeniach branżowych.

Działaniami objętymi dofinansowaniem są: wsparcie procesów takich jak transformacja cyfrowa, wprowadzenie GOZ, gospodarki niskoemisyjnej czy nowoczesnej edukacji.

Do konkursu mogą zgłaszać się klastry, a maksymalny poziom dofinansowania unijnego w projekcie wynosi 85%.

Rozwój oferty OI dla firm (budżet w tym roku to 66 mln zł)
Założenia konkursowe stawiają na: rozwój potencjału pojedynczych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach lub konsorcjalnych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach tematycznych (w tym Digital Innovation Hubs – ośrodki innowacji cyfrowych oraz Green Innovation Hubs – ośrodki zielonych innowacji), rozszerzenie ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi dla firm.

Rozwój ofert OI dla firm ma przyczynić się do wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP, oferowania usług w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania, budowy infrastruktury biznesowej dla MŚP (w tym parków i obiektów przemysłowych), cyfryzacji MŚP i dużych przedsiębiorstw (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B), testowania nowych usług, zwiększenia doświadczenia i możliwości współpracy na arenie międzynarodowej, ucyfrowienia usług, zwiększenia dostępu do informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, świadczenia kompleksowych usług proinnowacyjnych (w tym usług zmniejszających negatywny wpływ na środowisko – obniżających ślad środowiskowy) lub wspierających transformację cyfrową (digitalizujących działalność).

Beneficjentami mogą zostać instytucje otoczenia biznesu oraz ośrodki innowacji. Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie to 100%.

Promocja marki Innowacyjnych MŚP (budżet w tym roku to 155 mln zł)
Celem konkursu jest rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, poprzez wzmocnienie potencjału eksportowego, wspieranie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w tym sektorze.

Działania objęte dofinansowaniem to: promowanie polskich marek produktowych z sektora MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki, wsparcie w realizacji strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży. Ponadto wsparcie projektów przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujących udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych, wyjazdowe misje gospodarcze.

Do konkursu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie firmy, a maksymalny poziom dofinansowania z funduszy europejskich w projekcie wynosi 50%.

Laboratorium innowatora (budżet w tym roku to 11 mln zł)
Dzięki Laboratorium innowatora możliwe jest wsparcie samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej typu start-up. Działaniami objętymi dofinansowaniem są programy mentoringowe, pozwalające zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców, oferujące dostęp do przestrzeni do pracy (typu co-work) oraz dostęp do prototypowni, laboratorium itd. Dodatkowo środki unijne można otrzymać na działania mentoringowe i doradcze operatorów na rzecz uczestników programu, zakup materiałów i surowców niezbędnych do weryfikacji podstawowych założeń biznesowych, usługi wspomagające nawiązanie niezbędnych relacji biznesowych, a także koszty zapewnienia dostępu do przestrzeni co-workingowej, prototypowni, laboratoriów itd. Wsparcie przeznaczone jest także na granty na rozpoczęcie działalności dla startupów zakładanych w Polsce.

Beneficjentami konkursu mogą zostać instytucje otoczenia biznesu. Maksymalny poziom dofinansowania unijnego w projekcie to 100%.

Startup Booster Poland (budżet w tym roku to 91 mln zł)
Startup Booster Poland ma na celu przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. W ramach konkursu, dofinansowanie obejmuje takie działania jak: programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów), realizowane przez wyspecjalizowane podmioty (w szczególności akceleratory i inne ośrodki innowacyjności). Programy realizowane będą przy zaangażowaniu operatorów – akceleratorów, w zależności od rodzaju programu akceleracyjnego przewiduje się finansowanie w formie grantu dla startupów z przeznaczeniem na m.in. mentoringi specjalistyczne, match-making z korporacjami, wsparcie w skalowaniu działalności na arenie międzynarodowej, wsparcie soft-landingowe dla startupów spoza Polski oraz budowanie gotowości inwestycyjnej (zaangażowanie podmiotów VC).

Wnioski mogą składać MŚP oraz instytucje otoczenia biznesu. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%.

Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Realizacja programu prowadzona będzie we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI).

Harmonogram naborów oraz szczegółowe informacje o planowanych konkursach można znaleźć na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

Strefa Biznesu - Boże Ciało 2023. Gdzie i za ile wyjadą Polacy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie