Umowa przelewu wierzytelności, zwana także umową cesji, może zostać zawarta pomiędzy dotychczasowym wierzycielem, a osobą trzecią (czyli między cedentem a cesjonariuszem). W takiej sytuacji, osoba trzecia nabywa wierzytelność, która do tej pory przysługiwała wierzycielowi. Wynika z tego, że umowa przelewu wierzytelności przenosi prawo podmiotowe z jednego podmiotu na drugi. Przeniesienie wierzytelności powinno zostać sporządzone w formie dokumentu, zwłaszcza jeśli wierzytelność także została wcześniej stwierdzona na piśmie.