Oszczędzanie w marcu 2020 r. Jak lokować oszczędności, by były maksymalnie bezpieczne i dały odsetki: może obligacje w marcu [28.02.2020 r.]

Zbigniew Biskupski AIP
Nie chcąc podejmować większego niż przeciętne ryzyka pozostają do dyspozycji lokaty bankowe oraz obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. Ryzyko jest niemal równe zeru, ale zyski z trudem rekompensują utratę wartości kapitału spowodowaną inflacją rzędu 2-3 proc. rocznie. Paweł Lacheta/ Polska Press
W Polsce maksymalne bezpieczeństwo dla oszczędzających dają lokaty bankowe i także w innych instytucjach objętych systemem gwarancyjnym, np. w SKOK-ach oraz obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. Jednak ceną bezpieczeństwa są niskie oprocentowania. Co więc zrobić? Czy w marcu 2020 r. warto kupić obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, a jeśli tak, to które - Ministerstwo Finansów podało właśnie szczegóły oferty obligacji oszczędnościowych na marzec 2020 r.?

Rozpoczął się nowy, 2020 rok a wraz z nim nienotowana jeszcze nigdy - przynajmniej w warunkach inflacji nie odbiegającej od normy - skokowa podwyżka płacy minimalnej. Otrzymuje ją w Polsce – etatowo, na zleceniach czy płatne za godzinę – niemal dwa miliony osób. Z minimalnego wynagrodzenia ciężko oszczędzać, ale może? Choćby odłożyć na większą inwestycję typu samochód czy fajne wakacje. Warto więc wiedzieć na co można liczyć na rynkach finansowych na początku 2020 r.

Oszczędzanie z zachowaniem odpowiedniego do własnych oczekiwań poziomu ryzyka w Polsce nie jest łatwe. Zwłaszcza w 2019 roku gdy stopy procentowe pozostają niskie, a inflacja jest coraz wyższa. W takich warunkach nie chcąc podejmować większego niż przeciętne ryzyka pozostają do dyspozycji lokaty bankowe oraz obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. Ryzyko jest niemal równe zeru, ale zyski z trudem rekompensują utratę wartości kapitału spowodowaną inflacją rzędu 2-3 proc. rocznie.

Oszczędzanie 2020: co bezpieczniejsze – lokata czy obligacje?

Lokaty w banku są bezpieczne do równowartości 100 tys. euro, bo w przypadku kłopotów banku lokaty są w całości zwracane do takiego grubo ponad 400 tys. zł poziomu ze środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oczywiście, jeśli ktoś chce lokować więcej, czyni to na własne ryzyko lub rozkłada pieniądze po kilku bankach – gwarancja obejmuje zsumowane lokaty tylko w jednym banku, trzeba by więc wielkiego kataklizmu finansowego by upadły naraz banki, w których rozłożymy lokaty.

Z kolei w przypadku obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nie ma odpowiedniej instytucji specjalnie gwarantującej bezpieczeństwo obligacji – po prostu dlatego, że nie ma takiej potrzeby gdyż gwarantem zwrotu ulokowanych środków wraz z należnymi odsetkami jest państwo, a konkretnie Ministerstwo Finansów, którego szef emituje takie obligacje w imieniu Skarbu Państwa.

Dla takiej gwarancji nie ma też limitu wartościowego: państwowa gwarancja obejmuje zarówno obligacje za równowartości 100 tys. euro jak choćby za milion euro i więcej.

Oszczędzanie 2020: co łatwiejsze – lokata czy obligacje?

Jeśli chodzi o nabywanie obligacji i zakładanie lokat, to w dobie smartfonów i bankowości online nie ma właściwie większych różnic. Te występują na finale, zwłaszcza jeśli chcemy przerwać oszczędzanie przed zakładanym terminem. W przypadku lokaty to proste, decyzja i pieniądze wracają do dyspozycji, w najgorszym przypadku za zerwanie lokaty nie dostaniemy żadnych odsetek.
Trudniej jest z obligacjami. Poza tym, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych by odzyskać włożone środki musimy czekać aż do terminu wykupu czyli okresu na jaki obligacje opiewają.

Od 15 lutego na platformie Twój e-PIT w internecie udostępnione są rozliczenia PIT za 2019 rok. Jednak nie dla wszystkich podatników. Kogo fiskus rozliczy automatycznie za 2019 r. a kto musi sam złożyć PIT. Kto wszedł na platformę, zaakceptował swój PIT za 2019 rok, może liczyć na szybki zwrot nadpłaty. Wiele osób już ma pieniądze na koncie!Kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Do niedawna to była wielka bariera, bo obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania były trzyletnie; zresztą one zawsze cieszyła się największym wzięciem i wartościowo ich sprzedaż była czasami nawet dwa razy większa niż wszystkich pozostałych. Na szczęście, rząd dostrzegł ten mankament i od dłuższego czasu oszczędzający mają regularnie w ofercie także obligacje trzymiesięczne, a od czasu do czasu – specjalne, z nieco dłuższym okresem oszczędzania (zapadalności – jak mówią fachowcy), ale z dodatkowymi atrakcyjnymi bonusami.

Będzie rewolucja w urlopach wypoczynkowych - 35 dni urlopu za każdy rok pracy dla każdego? Wkrótce wszystkie umowy cywilne będą objęte obowiązkowymi składkami ZUS? Po prostu kliknij w ten tekst i dowiesz się więcej!

Oferta obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w marcu 2020 r.

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z lutego br.

Warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w marcu br.
Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

-Warunki oprocentowania skarbowych obligacji oszczędnościowych oferowanych w marcu utrzymane zostają na poziomie z lutego br. Atrakcyjna oferta, stworzona z myślą o inwestorach indywidualnych, cieszy się rekordowym popytem wśród nabywców. Posiadaczom obligacji premiowych, oferowanych w czerwcu ubiegłego roku, przypominamy o losowaniu premii pieniężnych, które odbędzie się 19 marca br. Rozlosowana zostanie pula o łącznej wartości 2,24 mln zł – komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Od 25 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Czy w niedzielę 1 marca można będzie zrobić zakupy we wszystkich sklepach, czy też obowiązuje zakaz handlu w niedzielę? Gdzie na pewno można zrobić zakupy w niedzielę 1 marca? Kiedy są niedziele handlowe w całym 2020 roku - lista. Kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.[

Obligacje przez fundusz

Dużą płynność ulokowanych w obligacje pieniędzy można uzyskać kupując obligacje nie bezpośrednio, ale poprzez fundusze inwestycyjne. Formalnie kupujemy wtedy jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, którego strategia inwestowania polega na tym, że w portfelu ma zgromadzone wyłącznie, albo w zdecydowanej przewadze - obligacje.
Zalety tego rozwiązania są dwie: po pierwsze jednostki uczestnictwa w funduszu obligacyjnym możemy kupić i sprzedać w każdym dogodnym dla siebie momencie, po drugie - fundusz inwestuje nie tylko w polskie obligacje, ale także obligacje innych państw, może też inwestować w tzw. obligacje korporacyjne a więc emitowane przez firmy.

Wady też są. Po pierwsze fundusze obligacyjne nie mogą inwestować w obligacje oszczędnościowe Skarbu państwa, bo te są zarezerwowane tylko dla indywidualnych nabywców (fizycznych osób prywatnych). Po drugie za kupno i sprzedaż jednostek uczestnictwa trzeba zapłacić prowizję. Po trzecie - jest się ryzyko, że się nie zarobi a straci, bo portfelem zarządza fundusz i nie mamy wpływu na to kiedy jakie obligacje do portfela kupuje oraz kiedy jakie obligacje z portfela sprzedaje.

Czy w niedzielę 1 marca można będzie zrobić zakupy we wszystkich sklepach, czy też obowiązuje zakaz handlu w niedzielę? jakie specjalne promocje przygotowały sieci handlowe dla robiących zakupy w sobotę 29 lutego: Lidl, Biedronka, Mila. Gdzie na pewno można zrobić zakupy w niedzielę 1 marca? Kiedy są niedziele handlowe w całym 2020 roku - lista. Kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.[

Szczegółowa oferta i opis obligacji skarbowych dostępnych w lutym 2020 r. - czytaj na str. 2

Oszczędzanie 2020: szczegółowa oferta obligacji oszczędnościowych Skarbu państwa w lutym 2020 r.

.

Obligacje trzymiesięczne
są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

Obligacje dwuletnie
są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Obligacje trzyletnie
są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

Obligacje czteroletnie
są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

Obligacje dziesięcioletnie
są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie
są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie
są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Będzie rewolucja w urlopach wypoczynkowych - 35 dni urlopu za każdy rok pracy dla każdego? Wkrótce wszystkie umowy cywilne będą objęte obowiązkowymi składkami ZUS? Po prostu kliknij w ten tekst i dowiesz się więcej!

Oszczędzanie 2020: jak można nabyć obligacje skarbowe?

  • Obligacje Skarbu Państwa można kupić:
  • przez Internet w serwisie obligacjeskarbowe.pl,
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
  • przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy,
  • poprzez konto Inteligo.

Czy w niedzielę 1 marca można będzie zrobić zakupy we wszystkich sklepach, czy też obowiązuje zakaz handlu w niedzielę? jakie specjalne promocje przygotowały sieci handlowe dla robiących zakupy w sobotę 29 lutego: Lidl, Biedronka, Mila. Gdzie na pewno można zrobić zakupy w niedzielę 1 marca? Kiedy są niedziele handlowe w całym 2020 roku - lista. Kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.[

Podatek cukrowy. Podreperuje budżet czy zdrowie Polaków?

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 237

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

w tym kraju już nic nie warto...

r
robienie w ch@ja

głupków polackich cdn... .

nic w tym łajdackim, złodziejskim od dekad śmiesznym, kartonowo styropianowym kraiku nie kupuję!!!

G
Gość

Praca Zdalna dla wybranych - stary biznes w nowej formie online, Zarobki ponad 200.00 zł miesięcznie, hit roku 2020, Potenżne i stałe dochody, praca zdalna wystarczy chwytak i torba. Teraz każdy może tak zarabiać, obecnie można zapisać się bezpłatnie i nauczyć zbierania złomu od naszych ekspertuff na stronie: http://siezbierazlom.ir

Od razu po zapisaniu otrzymasz polecane chwytaki i torby do zbierania, które pozwolą Ci jeszcze dziś zarobić pierwsze pieniądze!

G
Gość

Ostatnio taką sztabę pokazywał chazar z NBP Glapi. Na zewnątrz udaje złoto w środku ołów. Nakupowali 100 ton od chazarów-złodziei z GB.

G
Gość

CIEKAWE SKORO INFLACJA JEST WYZSZA NIZ OPROCENTOWANIE TO H U J A ZAROBISZ WIELKIEGO

G
Gość

Praca Zdalna dla Każdego - Nowy biznes 0nline, Zarobki ponad 20.000zł miesięcznie, hit roku 2020, wysokie i stałe dochody, praca zdalna wystarczy smartfon lub laptop, teraz każdy może tak zarabiać, obecnie można zapisać się bezpłatnie i nauczyć inwestowania na stronie: http://systemzarabiania.pl

Od razu po zapisaniu otrzymasz system do zarabiania, który pozwoli Ci jeszcze dziś zarobić pierwsze pieniądze!

d
daperto

XTB, masz w systemie demo, dostęp do surowców, giełdy, forexa, krypto i innych tematów. Z tym podziałajcie, da się wyciągnąć z tego fajne zyski, ale trudno tutaj od razu mówić o konkretnych liczbach. Rynek wygląda, jak wygląda, wciąż zachodzą na nim kolejne zmiany i pewnie będzie dochodziło do kolejnych. To nieuniknione.

R
Rafał

"Z minimalnego wynagrodzenia ciężko oszczędzać". "Ciężko"??? To nie ma nic wspólnego z grawitacją. Oszczędzać może być "trudno", ale nie "ciężko".

W
WYpad2020

Czy pamiętacie, jak Duda Komorowskiemu wytykał, że ten podpisał podwyżkę podatku do 23%? Trzymacie się za fotele, PiS i Duda wprowadzili lub podwyższyli 32 opłat i podatków!

1. Podatek bankowy, czyli od kredytów,

2. Podatek handlowy, czyli od zakupów,

3. Podatek „galeryjny" - początkowo od galerii handlowych i biurowców,


4. następnie od wszelkich nieruchomości komercyjnych,


5. w tym nawet od budynków z mieszkaniami na wynajem.


6. Rząd utrzymał wyższą stawkę VAT 23%


7. Podniósł VAT z 8 na 23% na wybrane produkty, np. na prezerwatywy.


8. Postanowił owatować „Noc Muzeów" i inne imprezy promujące instytucje kultury (muzea nie będą mogły w całości odliczać VAT-u z faktur dokumentujących wydatki związane z organizacją tych imprez).


9. Zaostrzył sposób naliczania akcyzy od samochodów sprowadzanych z zagranicy


10. i opodatkowania farm wiatrowych.


11. Zamroził progi w PIT.


12. Wprowadził "daninę solidarnościową"


13. Zlikwidował liniowy PIT dla przedsiębiorców.


14. zniósł limit składek emerytalno-rentowych,


15. obniżył do zera kwotę wolną od wysokich zarobków


16. i pozbawił wiele grup podatników możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.


17. Opodatkował wkłady pieniężne wnoszone do firm


18. oraz przychody z dziedziczonego majątku lub


19. otrzymanego jako darowizna, którego nie będzie można już amortyzować (w lipcu ma zostać przywrócona możliwość amortyzowania dziedziczonego majtku).


20. Ograniczył możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na usługi świadczone przez podmioty powiązane, na odsetki, opłaty, premie, czy prowizje od pożyczek i kredytów, jak również na znaki towarowe, czy licencje.


21. Zlikwidował możliwość pomniejszania przychodów z działalności operacyjnej o koszty uzyskania przychodów kapitałowych.


22. Zawęził listę przychodów (dochodów) z tytułu udziału w spółce kapitałowej zwolnionych z opodatkowania. Oprócz wyżej wymienionych rząd zwiększył lub wprowadził quasi-fiskalne opłaty:


23. opłatę przejściową.


24. i tzw. opłatę mocową za prąd,


25. opłatę emisyjną od paliw,


26. opłatę wodną,


27. opłatę jakościową za badanie techniczne pojazdów


28. i opłatę dodatkową, jeśli przeprowadzi się je po terminie,


29. opłatę denną od przystani,


30. opłatę recyklingową


31. a teraz nową podwyżkę opłat za wywóz niesegregowanych śmieci!


32. Podatek cukrowy

G
Gość

Praca Zdalna dla Każdego - Nowy biznes online, Zarobki ponad 20.000zł miesięcznie, hit roku 2020, wysokie i stałe dochody, praca zdalna wystarczy smartfon lub laptop, teraz każdy może tak zarabiać, obecnie można zapisać się bezpłatnie i nauczyć inwestowania na stronie: systemzarabiania.pl

d
dobre dla idiotów,

oprocentowanie aż 2% i belka 19% hehehe.... za tuska była deflacja cen, a teraz inflacja kosmos 10%...

G
Gość
4 lutego, 8:06, darek z:

byłem dzis i kupilem obligacje od 7 stalem mam jedna

To sie ci udalo. Podziwiam. To te z 2% oprocentowaniem?

Zyc nie umierac. Jak troche poczekasz bedziesz mial na wizyte w Grecji. Czekaj, czekaj, a ile to inflacja ma juz miec? 4% czy troche wiecej? To pewnie pelo znowu klamie.

n
niestety

kupowanie obligacji to wspieranie bolszewickiego reżimu

G
Gość

Najjlepiej wybrać nakrętki plastowe z plastikowych butelek. Przez krótki czas robimy i po prostu co jakiś czas zdawać do punktu i tworzyć nowe zapasy. Ja działam z wieloma firmami gastronomicznymi i cały czas otrzymuje butelki.

G
Gość

Visit the best Paraphrasing Tool: https://www.paraphrase-online.com

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3