reklama

Sprawozdanie finansowe 2018. Pamiętaj, że teraz składasz wyłącznie drogą elektroniczną!

Joanna Mieczkowska-Łowicka/AIPZaktualizowano 
Andrzej Wiktor / Polska Press
Złożenie dokumentów za pośrednictwem systemu eKRS jest wyłączną drogą przekazania ich do sądu rejestrowego. Od 15 marca 2018 r. nie ma możliwości złożenia sprawozdań tak jak dotychczas, czyli w drodze papierowej przez złożenie wniosku na formularzu KRS-Z30 z załączonym do niego formularzem KRS-ZN.

Jak co roku, przełom drugiego i trzeciego kwartału kalendarzowego to czas przygotowywania, zatwierdzenia oraz zgłaszania właściwym organom rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości uchwała zatwierdzająca roczne sprawozdanie finansowe powinna zostać podjęta nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, którym najczęściej jest 31 grudnia jako dzień kończący rok obrotowy. A zatem dla większości podmiotów termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań mija 30 czerwca 2018 r.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego - czyli w większości przypadków najpóźniej do dnia 15 lipca 2018 r. - kierownik jednostki (zarząd, wspólnicy spółki osobowej) powinien złożyć we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności – jeżeli podmiot na mocy przepisów jest zobowiązany do jego sporządzenia oraz odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności.

Tylko drogą elektroniczną

Być może jednak nie wszyscy przedsiębiorcy zdali sobie już sprawę z rewolucyjnej zmiany dotyczącej sposobu składania do Krajowego Rejestru Sądowego dokumentów dotyczących zamknięcia roku obrotowego. Warto bowiem przypomnieć, że od 15 marca 2018 r. obowiązuje nowy przepis – art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym: „Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.” System teleinformatyczny, o którym mowa w tym przepisie dostępny jest na stronie internetowej: ekrs.ms.gov.pl.
Podkreślić należy, że złożenie dokumentów za pośrednictwem systemu eKRS jest wyłączną drogą przekazania ich do sądu rejestrowego. Od 15 marca 2018 r. nie ma możliwości złożenia sprawozdań tak jak dotychczas, czyli w drodze papierowej przez złożenie wniosku na formularzu KRS-Z30 z załączonym do niego formularzem KRS-ZN.

Jak uniknąć pułapek

O ile nie budzi wątpliwości fakt, że dokumenty złożone muszą być wyłącznie drogą elektroniczną, to okazuje się, że możliwe są dwie drogi prowadzące do wypełnienia tego obowiązku, przez co przedsiębiorcy, czytając instrukcje udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mogą czuć się zagubieni.

Pierwszą z nich jest przekazanie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem automatycznego systemu teleinformatycznego i nie podlega ono żadnej opłacie. Opcja ta dostępna jest jednak tylko, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba wpisana do rejestru jako członek organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator oraz jednocześnie której PESEL jest ujawniony w KRS. A zatem w tej formule nie ma możliwości złożenia dokumentów przez prokurenta, pełnomocnika (profesjonalnego lub nieprofesjonalnego) lub osobę będącą członkiem organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu/wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej/syndykiem/likwidatorem, ale nieposiadającą numeru PESEL (np. będącą cudzoziemcem) lub nieujawnioną w rejestrze.

Zarówno założenie konta w systemie eKRS jak i zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Same dokumenty przekazuje się w formie skanów wersji papierowych, podpisanych odręcznie przez osoby zobowiązane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Jeżeli bezpłatne złożenie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych jest niemożliwe np. jeżeli żaden z członków zarządu spółki nie ma w KRS numeru PESEL lub dane dotyczące osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu są nieaktualne (np. aktualny skład osobowy zarządu nie został jeszcze ujawniony w rejestrze), możliwe jest złożenie wniosku KRS Z-30 wraz z załącznikiem KRS Z-N przez portal „S24”, przy czym wniosek taki podlega opłacie w dotychczasowej wysokości (140 zł). Dodatkowo taki wniosek, jak również pliki do niego załączane (czyli właśnie sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz uchwały zatwierdzające) muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W odróżnieniu od opcji bezpłatnej, w tym systemie spółkę może reprezentować profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny), który złoży wniosek w imieniu zobowiązanego podmiotu.

Drożyzna paliw to mały pikuś. Znów poszybowały w górę ceny masła, a to dopiero początek zwyżki cen. Po ile będzie masło? Kliknij po prostu w ten tekst, a dowiesz się wszystkiego na ten temat!

DO URZĘDU SKARBOWEGO – ZA 2017 ROK TAK JAK DOTYCHCZAS - czytaj str. 2

Dokumenty finansowe związane z rozliczeniem roku 2017 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego na dotychczasowych zasadach – czyli w formie papierowej, podpisanej przez uprawnione osoby. Termin na złożenie sprawozdania finansowego to 10 dni od dnia jego zatwierdzenia przez właściwy organ (a zatem w większości przypadków maksymalnym terminem jest 10 lipca 2018 r.).
Co prawda nowelizacja art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidująca obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., jednakże jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów– nie ma ona zastosowania do sprawozdań finansowych za 2017.

W przyszłym roku sprawozadanie finansowe wyłącznie jako JPK

O ile w tym roku zmiany dotyczą jedynie sposobu składania dokumentów finansowych do KRS, o tyle w roku 2019 elektroniczna rewolucja obejmie także sposób sporządzania tych dokumentów. Dokumenty finansowe za rok 2018 będą bowiem nie tylko składane do KRS w drodze elektronicznej, ale także konieczne będzie ich sporządzenie w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Przy tym, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdania finansowe mają być sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie określonym przez Ministerstwo Finansów i udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej (który podobny ma być do Jednolitego Pliku Kontrolnego). Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będą też sporządzać w postaci elektronicznej sprawozdanie z działalności, które także wymagać będzie podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Tak sporządzone dokumenty finansowe składane będą do KRS, tak jak w tym roku, za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych. Stamtąd zostaną przesłane automatycznie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych – a zatem nie będzie już konieczne składanie sprawozdań do urzędu skarbowego w wersji papierowej.

Elektronizacja i automatyzacja procesu składania sprawozdań finansowych do KRS ma na celu, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej, odciążenie sądów rejestrowych, które co roku borykają się z zalewem wniosków o wpis do rejestru wzmianek dotyczących złożenia rocznego sprawozdania finansowego, opinii z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdania z działalności (w uzasadnieniu wskazano, że w okresie od maja do września na każdego referendarza sądowego przypada od 50 do 100 takich wniosków dziennie, co powoduje znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania, a także na rozpatrzenie innych wniosków).

Niewątpliwie umożliwienie przesyłania dokumentów bezpłatnie drogą elektroniczną do Repozytorium Dokumentów Finansowych i automatyczne umieszczanie w rejestrze wzmianek o złożeniu rocznych sprawozdań do takiego odciążenia może się przyczynić. Warto bowiem zaznaczyć, że w nowym systemie złożenie dokumentów nie będzie powodować, tak jak dotychczas, wszczęcia postępowania rejestrowego kończącego się wydaniem postanowienia o wpisie wzmianki, a odbywać się będzie całkowicie automatycznie, bez udziału referendarza sądowego, co znacznie przyspieszy cały proces oraz ograniczy jego koszty.
Do minusów reformy należy natomiast zaliczyć wprowadzenie wymogu posiadania numeru PESEL przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (warto wspomnieć, że wymogu takiego nie przewidywał projekt rządowy, a został on dodany na etapie prac w podkomisji sejmowej, przy czym uzasadnieniem było podkreślenie, że zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna – przy czym zdaje się, że ustawodawcy umknęło, że nie każda osoba fizyczna posiada numer PESEL – np. dotyczy to cudzoziemców), co powoduje niepewność wśród osób, które takiego numeru nie posiadają, a są zobowiązane złożyć sprawozdanie finansowe do sądu rejestrowego. Szczególnie w tych wypadkach odczuwalny jest brak szerszej kampanii informacyjnej lub przynajmniej jasnych i zrozumiałych instrukcji dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, które ułatwiłyby przedsiębiorcom przygotowanie się do wprowadzonych zmian.

Co grozi za niezłożenie sprawozdania w terminie?

Brak złożenia sprawozdania finansowego do KRS i urzędu skarbowego w terminach przewidzianych przepisami grozi kierownikom jednostek zastosowaniem różnorakich sankcji, w tym odpowiedzialnością karną.
Zgodnie z art. 80b Kodeksu karnego skarbowego kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny w wymiarze od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, tj. od 200 zł do 40 000 zł.
Ponadto, zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom ustawy nie składa m.in. sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. W tym wypadku sąd może wymierzyć karę grzywny od 100 zł do 1 080 000 zł (od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie najwyższa nie może przekraczać 2 000 zł) albo karę ograniczenia wolności od 1 miesiąca do nawet 2 lat.
Również sąd rejestrowy ma możliwość wszczęcia postępowania przymuszającego, mającego na celu wypełnienie obowiązku związanego ze zgłoszeniem sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Brak wypełnienia obowiązku pomimo wezwania skutkować będzie nałożeniem grzywny na zobowiązanych, która może być przez Sąd ponawiana - ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przekroczyć miliona złotych.
Jeżeli mimo wezwania Sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, Sąd wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 25a ust. 1 pkt 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Joanna Mieczkowska-Łowicka, adwokat w Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services (KOLS)

Nowy program - 300 plus czyli 300 zł na każdego ucznia jest już obowiązującym prawem. By jednak dostać pieniądze na "Dobry start" trzeba szybko złożyć niosek. Kliknij w ten tekst, a dowiesz się wszystkiego o formalnościach, terminach i gdzie składać wniosek!

Rząd robi poduszkę na ewentualne spowolnienie gospodarcze

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

S
Spyta

Spodziewałem się, że z biegiem czasu odczujemy konflikty geopolityczne i nawet jak Morawiecki walczy z cenami to amerykanie i zydzi je winduja

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3