Wniosek o umorzenie weksla może złożyć jedynie ten podmiot, któremu weksel zaginął. Innymi słowy tylko ta osoba, która była w jego posiadaniu w chwili zaginięcia dokumentu. W żadnym wypadku prawo do złożenia wniosku o umorzenie weksla nie przysługuje wystawcy, jeśli weksel znajdował się w momencie zaginięcia u wierzyciela. Wniosek o umorzenie weksla składa się w sądzie. We wniosku, poza treścią weksla, należy wskazać okoliczności zaginięcia dokumentu, jak również przytoczyć dowody na istnienie zobowiązania (jeśli takowe istnieją). Może to być np. kopia weksla.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, można dochodzić zobowiązań wobec dłużnika.