Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego przysługuje zarówno nabywcy, jak i zbywającemu daną nieruchomość. Osoba składająca taki wniosek musi pamiętać, by umieścić na nim takie dane, jak swoje numery PESEL i NIP, a także podać w jakim celu będzie składane dane oświadczenie. Dodatkowo, jeśli o zaświadczenie wnioskuje nabywca, do dokumentu należy dołączyć zgodę zbywającego, wyrażoną na piśmie. Wydanie zaświadczenia powinno zająć nie więcej, jak 7 dni licząc od daty złożenia wniosku.