Już osiem tysięcy samochodów elektrycznych z dofinansowaniem, a prawie co drugi Polak wyraża zainteresowanie kupnem auta z eko napędem

OPRAC.:
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
"Mój elektryk| 2022: w ramach naborów udzielono dofinansowania do ok. 6 tys. pojazdów zeroemisyjnych, a 2 tys. czekają w kolejce. Były 2 przypadki żądania zwrotu dotacji, a 493 wnioski odrzucono. Najwięcej dofinansowanych pojazdów elektrycznych jeździ w województwie mazowieckim, a najpopularniejszą marką z dopłatą jest KIA.
"Mój elektryk| 2022: w ramach naborów udzielono dofinansowania do ok. 6 tys. pojazdów zeroemisyjnych, a 2 tys. czekają w kolejce. Były 2 przypadki żądania zwrotu dotacji, a 493 wnioski odrzucono. Najwięcej dofinansowanych pojazdów elektrycznych jeździ w województwie mazowieckim, a najpopularniejszą marką z dopłatą jest KIA. Mariusz Kapała / Polska Press
Już osiem tysięcy nowo zakupionych samochodów elektrycznych uzyskało lub jest w toku procedur dofinansowania z programu „Mój Elektryk". Według informacji NFOŚiGW, zgodnie ze złożonymi wnioskami, najwięcej pojazdów zeroemisyjnych dofinansowanych jest w dużych miastach wojewódzkich, takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań. Nowe badanie pokazuje zaś, że znacząco wzrosła liczba osób zainteresowanych zakupem elektryka - w tym gronie jest już niemal co drugi Polak.

Spis treści

Beneficjentom „Mojego elektryka” wypłacono już łącznie 177,8 mln zł, co stanowi 26% całego budżetu programu.

Co wynika z podsumowania programu „Mój Elektryk” w 2022 roku

W ramach naborów udzielono dofinansowania do ok. 6 tys. pojazdów zeroemisyjnych, a 2 tys. czekają w kolejce. Były 2 przypadki żądania zwrotu dotacji, a 493 wnioski odrzucono. Najwięcej dofinansowanych pojazdów elektrycznych jeździ w województwie mazowieckim, a najpopularniejszą marką z dopłatą jest KIA. Podsumowujemy dotychczasową działalność programu, a właściwie robi to specjalnie dla nas Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Celem programu „Mój elektryk”, dzięki któremu można otrzymać dopłatę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. Chodzi o wsparcie zakupu i leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych.

Już osiem tysięcy samochodów elektrycznych z dofinansowaniem, a prawie co drugi Polak wyraża zainteresowanie kupnem auta z eko napędem
mat. prasowe elektromobilni.pl

Warto przypomnieć, że okres wdrażania zaplanowano na lata 2021 – 2026, w tym okres zawierania umów do 31.12.2025 i okres wydatkowania środków do 30.06.2026 r. Z kolei okres kwalifikowalności kosztów ustalono na 01.05.2020 r. – 31.12.2025 r. Budżet programu ustalony został początkowo na kwotę 500 mln zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, z czego co najmniej 50 proc. zostanie przekazane w ramach udostępnienia środków do banków zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska w celu udzielania dotacji. Program „Mój Elektryk” będzie wdrażany do 31.12.2025 r.

– Nie wykluczamy wydłużenia okresu realizacji programu. Taka decyzja może być podjęta w końcowej fazie wdrażania programu i będzie zależna od dostępności środków, a także od dalszego zapotrzebowania na ten program – powiedział Paweł Mirowski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ile wynosi wysokość dopłat do elektryków

W naborze wniosków od osób fizycznych wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego kategorii M1 w kwocie 18 750 zł. Tylko w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dofinansowanie wynosi 27 tys. zł. Wśród wniosków złożonych w tym naborze, 35% to wnioski dotyczące dofinansowania w kwocie 27 tys. zł.

WARTO WIEDZIEĆ. Kliknij i przeczytaj!

Jeśli chodzi o nabór wniosków od przedsiębiorców i podmiotów innych, niż osoby fizyczne, wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego kategorii M1 mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 18 750 zł lub 27 tys. zł po zadeklarowaniu rocznego przebiegu nie mniej niż 15 000 km. W tym naborze wnioski o dofinansowanie w kwocie 27 tys. zł stanowią ok. 65% złożonych wniosków.

Najwięcej aut z dopłatą w dużych miastach
Najwięcej już dofinansowanych pojazdów i takich, dla których wnioski zostały złożone w ogłoszonych przez NFOŚiGW naborach oraz w ścieżce leasingowej, porusza się po drogach województw:

 • mazowieckim (2216)
 • małopolskim (1099)
 • śląskim (690)
 • wielkopolskim (631)
 • dolnośląskim (444)
 • pomorskim (432)
 • łódzkim (333)
 • lubelskim (218)
 • kujawsko-pomorskim (218)
 • zachodnio-pomorskim (180)
 • podkarpackim (172)
 • podlaskim (136)
 • warmińsko-mazurskim (134)
 • świętokrzyskim (126)
 • opolskim (106)
 • lubuskim (102)

Według informacji Funduszu na mapie Polski nie występują „białe plamy” w zakresie pojazdów zeroemisyjnych objętych programem.

Kim są beneficjenci „Mojego elektryka”

Z programu mogą skorzystać: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

Wyżej wymienieni beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie w naborach wniosków ogłoszonych przez NFOŚiGW tj. w naborze wniosków od osób fizycznych i naborze wniosków od przedsiębiorców i podmiotów innych, niż osoby fizyczne. Dofinansowanie w tych naborach dotyczy samochodów zakupionych przez wnioskodawcę ze środków własnych lub przy udziale kredytu bankowego.

Chętni na „elektryka” mogą również ubiegać się o dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ścieżce leasingowej. Dofinansowaniem leasingu zajmuje się Bank Ochrony Środowiska S.A., z którym Fundusz zawarł umowę o udostępnienie środków z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalonych w umowach leasingu w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy Prawo ochrony środowiska.

Tylko dwa przypadki żądania zwrotu dotacji

Według informacji pozyskanych od NFOŚiGW do dzisiaj wystąpiły dwa przypadki żądania przez Fundusz zwrotu dotacji wypłaconej w ramach naboru wniosków od osób fizycznych.

– Żądanie zwrotu środków wynikało z warunków umowy o dofinansowanie określających sposób postępowania w przypadku kradzieży dofinansowanego pojazdu zeroemisyjnego – dodaje zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dotacji na rzecz NFOŚiGW w kwocie wynikającej z nieutrzymania trwałości przedsięwzięcia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia wypłaty dotacji do dnia zwrotu środków.

Zgodnie z warunkami programu wnioski podlegają ocenie pod względem spełnienia kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych dopuszczających. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub jego aktualizacji do wnioskodawcy wysyłane jest wezwanie z listą braków lub błędów do uzupełnienia/poprawy. W tym przypadku główną przyczyną odrzucenia wniosku jest przesłanie jego aktualizacji po terminie wskazanym w regulaminie naboru lub brak wymaganych uzupełnień. Zgodnie z warunkami regulaminu naboru Wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek ponownie w tym samym naborze.

Inną przyczyną odrzucenia wniosku jest jego złożenie w niewłaściwym naborze wniosków lub złożenie wniosku o dofinansowanie pojazdu zeroemisyjnego, który nie spełnia warunków programu, tj. niewłaściwa kategoria pojazdu, pojazd używany, przebieg wyższy niż wskazane w programie 50 km.

– W ramach trwających naborów wniosków z ww. powodów odrzucone zostały 493 wnioski, w tym w ramach naboru wniosków od osób fizycznych 334 wnioski, a w ramach naboru wniosków od przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne 159 wniosków. W większości przypadków wnioskodawcy korzystając z zapisów regulaminów naborów złożyli wnioski ponownie – mówi Paweł Mirowski.

Dopłata do auta sprowadzonego z zagranicy

Dofinansowanie z programu „Mój elektryk” może być udzielone na pojazdy zeroemisyjne sprowadzone z zagranicy. W przypadku zakupu samochodu za granicą konieczna będzie przetłumaczona na język polski faktura/umowa kupna-sprzedaży oraz deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych AKC-US. W przypadku zakupu spoza UE dodatkowo należy przedstawić dowód odprawy celnej przywozowej. Oczywiście pojazdy zakupione za granicą muszą spełniać wszystkie warunki programu „Mój Elektryk”.

O dofinansowanie jednośladów czyli pojazdów kategorii L1e – L7e, zgodnie z warunkami programu, ubiegać mogą się przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne. W ramach naboru wniosków od przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne ogłoszonego przez NFOŚiGW złożono wnioski o dofinansowanie 207 pojazdów tej kategorii w łącznej kwocie dofinansowania ok. 700 tys. zł.

– Na tę chwilę trwa ocena wniosków, a z wnioskodawcami, których przedsięwzięcia zostały ocenione pozytywnie zawierane są umowy o dofinansowanie. Wypłata dofinansowania nastąpi po ustanowieniu zabezpieczeń należytego wykonania warunków umowy – mówi wiceprezes Mirowski.

Z kolei w ścieżce leasingowej wnioskodawcy/leasingobiorcy wystąpili z wnioskami o dofinansowanie 85 pojazdów kategorii L1e – L7e na łączną kwotę dofinansowania 338 tys. zł i taka kwota została przekazana do Banku Ochrony Środowiska S.A. na udzielenie dotacji na ten właśnie cel.

Trwa głosowanie...

Gdyby podsumować 2022 roku jednym zdaniem, to brzmiałoby ono:

Liczba beneficjentów programu
Do tej pory skorzystało w programu „Mój Elektryk” w naborze od osób fizycznych wnioski o dofinansowanie złożyło 1859 wnioskodawców, z tego zawarto 1300 umów o dofinansowanie.

W naborze od przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne wnioski o dofinansowanie złożyło 1221 wnioskodawców. Obecnie jesteśmy w trakcie uzgadniania warunków umów o dofinansowanie i zatwierdzania dofinansowania przez zarząd Funduszu. W ścieżce leasingowej NFOŚiGW przekazał do Banku Ochrony Środowiska środki na udzielenie dofinansowania dla 3424 leasingobiorców.

Kwota całościowa jaką dotąd rozdysponowano

 • Budżet programu wynosi 700 mln zł. Do tej pory wypłacono łącznie 177,8 mln zł, co stanowi 26% całego budżetu programu.
 • 100 mln zł przeznaczono na dofinansowanie osób fizycznych, zawarto umowy na kwotę 28 mln zł, co stanowi 28% budżetu naboru.
 • Na dofinasowanie przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne przeznaczono 200 mln zł i wypłacono dotychczas 0 zł. – Obecnie zawierane są z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie. Wypłata dotacji nastąpi po skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy – mówi Paweł Mirowski.
 • Z 400 mln zł na dotacje ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo ochrony środowiska, przekazano 151,8 mln zł, co stanowi 38% budżetu przeznaczonego na ten cel.

Blisko połowa Polaków jest zainteresowana pojazdami elektrycznymi

W przeciągu sześciu lat z 12% do 42,4% wzrosła liczba Polaków zainteresowanych zakupem samochodu z napędem elektrycznym – wynika z tegorocznej edycji Barometru Nowej Mobilności PSPA. Barometr to jedyne, cykliczne badanie opinii społecznej obrazujące przełomowe zmiany, które od 2017 r. zaszły w świadomości i preferencjach zakupowych Polaków związanych z ekologicznym transportem.

„Barometr Nowej Mobilności 2022/23” to już 6. edycja cyklicznego opracowania PSPA zawierającego wnioski z badania opinii społecznej dotyczącego elektromobilności, w tym potencjału zakupowego Polaków w zakresie nabywania samochodów elektrycznych oraz ich preferencji związanych z infrastrukturą ładowania. Barometr powstaje na podstawie odpowiedzi uzyskanych od reprezentatywnej grupy polskich kierowców, którzy realnie rozważają zakup nowego pojazdu w okresie najbliższych 3 lat.

WARTO WIEDZIEĆ. Kliknij i przeczytaj!

– Tegoroczna edycja „Barometru Nowej Mobilności” odpowiada na szereg pytań związanych z postrzeganiem elektromobilności przez Polaków. Nasz raport zawiera informacje na temat potencjału zakupowego w segmencie e-mobility, zmian preferencji związanych z eksploatacją samochodów elektrycznych i infrastrukturą ładowania, czy też profilu potencjalnych nabywców EV w Polsce. Przez 6 lat, które minęły od czasu wydania pierwszej edycji „Barometru”. przebadaliśmy prawie 7,5 tys. osób, zadając 673 pytań i uzyskując 984 tys. odpowiedzi – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Inflacja wpływa na ceny

Polacy wybierając pojazd kierują się przede wszystkim pragmatyzmem. Jeszcze w 2017 r. za główny czynnik zniechęcający do zakupu samochodu elektrycznego 72,3% respondentów wskazywała zbyt wysoką cenę. Po sześciu latach odsetek ten zmniejszył się do 33,3%. W obecnych czasach obawę potencjalnych klientów wzbudza inflacja. Jednym najczęściej wymienianych powodów wyboru pojazdu innego niż elektryczny jest obawa o wzrost ceny energii, co w efekcie może przełożyć się na brak zakładanych oszczędności eksploatacyjnych (wskazało tak 19,2% Milenialsów). Respondenci wskazywali w tym kontekście również na zbyt wolną rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania (wskazało tak 23,3% ankietowanych z Pokolenia X).

– Wśród najbardziej zainteresowanych odbiorców pojazdów BEV jest Pokolenie Z. 19% tej grupy planuje zakupić zeroemisyjny samochód. Również Milenialsi wskazują duże zainteresowanie takim wyborem (17,7%) w przeciwieństwie do Pokolenia X (12,6%) czy Baby Boomerssów (10,8%). Głównymi czynnikami zachęcającymi ankietowanych do wyboru BEV są niższe koszty eksploatacji (51,3%), świadomość ekologiczną (47,8%) jak też możliwość uzyskania dopłaty do zakupu pojazdu (39%) – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Wraz z rozwojem polskiego rynku elektromobilności zaobserwować można trend polegający na zmianie preferencji sposobów uiszczania opłaty za ładowanie w zależności od grupy pokoleniowej. Baby Boomers nadal preferują transakcje za pośrednictwem karty płatniczej. Za tym sposobem rozliczania opowiedziało się 63,4% respondentów. Podobne zdanie mieli przedstawiciele Pokolenia X (71,3%) oraz Milenialsi (48,9%). Zupełnie inne podejście ma Pokolenie Z, które preferuje płatności przy wykorzystaniu aplikacji z podpiętą kartą (69,1%).

Strefa Biznesu - Boże Ciało 2023. Gdzie i za ile wyjadą Polacy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu