Ubezpieczenie zdrowotne 2020. Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne. Co grozi za brak ubezpieczenia zdrowotnego? [10.02.2020 r.]

Katarzyna Piojda
Katarzyna Piojda
Nie tylko pracownik etatowy posiada ubezpieczenie zdrowotne. Jest nim także objęty ten, kto prowadzi działalność gospodarczą, a także uczeń, student, emeryt, rencista i bezrobotny. Piszemy, co każdy powinien wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ubezpieczenie zdrowotne nie uchroni nas przed chorobą, natomiast uchroni przed wysokimi kosztami, które musielibyśmy ponieść, gdybyśmy – odpukać – np.: trafili do szpitala, nie będąc ubezpieczonymi.

Ubezpieczenie zdrowotne – co to jest

Prawo do ochrony zdrowia i do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej z pieniędzy publicznych, to prawo zagwarantowane przez Konstytucję. Tylko jednak ubezpieczeni i uprawnieni mogą z tej ochrony i opieki korzystać.

Ubezpieczenie zdrowotne to umożliwienie bezpłatnego dostępu do podstawowej opieki medycznej – czy w gabinecie, przychodni, czy w szpitalu. Jeśli więc zachorujemy, możemy udać się do placówki lub lekarza, który wcześniej podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym nie musimy płacić za wizytę.

Warto przeczytać:

To ważne, ponieważ kto nie ma ubezpieczenia, ten jednocześnie ma obowiązek uiszczenia opłaty za poradę lekarską oraz za inne usługi, świadczone przez placówkę służby zdrowia. Wiedzą coś o tym ci, którzy korzystają z prywatnych wizyt lekarskich. Bywa przecież, że jedna wizyta u specjalisty trwa niecałą godzinę i kosztuje kilkaset złotych, zaś tygodniowy pobyt w prywatnej klinice to wydatek nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Kto posiada ubezpieczenie zdrowotne

Nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (pełen etat bądź niepełny wymiar etatu) posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeniem zdrowotnym jest objęta osoba pracująca w ramach umowy zlecenia oraz te mające umowę agencyjną albo umowę o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy, jak przy umowie zlecenia.

Osoby, prowadzące własną działalność gospodarczą także są objęte tym ubezpieczeniem. Ubezpieczenie zdrowotne mają również dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, dalej uczniowie, studenci, rolnicy, duchowni, emeryci i renciści oraz bezrobotni, zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy.

Rozmowa z przełożonym o wynagrodzeniu może stanowić spore wyzwanie, dlatego warto się do niej wcześniej przygotować. Na kolejnych stronach podpowiadamy, jak skutecznie poprowadzić finansowe negocjacje.

Podwyżka sama nie przyjdzie. Jak skutecznie negocjować wynagrodzenie?

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z dochodu osoby ubezpieczonej i opłaca konkretny płatnik składek. Płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne są, zależnie od sytuacji:

  • pracodawca, bo zatrudnia pracownika,
  • szkoła, bo uczęszcza do niej uczeń,
  • urząd pracy, bo w nim zarejestrowany jest bezrobotny.

Inaczej jest w sytuacji osoby prowadzącej działalność. Ona sama musi się zgłosić do ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

- W przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów osobno. Jeśli zainteresowany nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a mieszka w Polsce, to może ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu powinien złożyć pisemny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ ten wniosek zweryfikuje i zawrze z zainteresowanym umowę – tłumacz Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczenie zdrowotne indywidualne

Kto posiada standardowe ubezpieczenie zdrowotne, musi liczyć się chociażby z długim oczekiwaniem (nawet trwającym kilka lat) do lekarzy specjalistów. Jeśli natomiast chce tych kolejek uniknąć i szybciej udać się na konsultacje lekarskie czy poddać się badaniom i leczeniu, może zdecydować się na ubezpieczenie zdrowotne indywidualne.

Masz w planie postanowienia noworoczne? Oto pięć rad jak niewielkim nakładem sił zmienić swoje nabyki by żyć zdrowiej, być szczęśliwym a jednocześnie dobrze przysłużyć się klimatowi. Kliknij i przeczytaj co radzą eksperci.

Jest to dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Taka poszerzona wersja ubezpieczenia zdrowotnego to ułatwienie dla ubezpieczonego. Gdy wykupi dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, nie jest zmuszony stać w gigantycznych kolejkach do lekarza. Wówczas ubezpieczony ma łatwiejszy dostęp do usług z zakresu profilaktyki, diagnostyki oraz do lekarzy specjalistów.

Warto przeczytać:

Pakiet kosztuje przykładowo 270 złotych miesięcznie. Płatność można regulować co miesiąc lub co kwartał, w skali pół roku czy roku. W przypadku opłaty rocznej czy półrocznej przewidywane są niekiedy zniżki dla ubezpieczonych. Istnieją nawet pakiety zniżkowe rodzinne, ponieważ można zgłaszać swoją rodzinę do tego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego, zaś gdy jest więcej osób, tym w przeliczeniu na jedną osobę jest niższy koszt.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego

Karta ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ) jest niczym dodatkowy dowód osobisty dla ubezpieczonego. Pozwala ona sprawdzić czy posiadacz (użytkownik) tejże karty jest rzeczywiście uprawniony do korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej oraz innych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ. Kto wybiera się do lekarza, musi każdorazowo okazać tę kartę. Taka karta jest wydawana za darmo osobie posiadającej PESEL, zamieszkałej na terenie danego województwa.

W 2019 r. nie pojawił się nowy kodeks pracy, ale zmieniło się kilka ważnych przepisów. Czy znasz te zmiany i potrafisz z nich korzystać? Co będzie z kodeksem pracy w 2020 roku - po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej.

Aby wnioskować o elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego, trzeba mieć ponadto dokument tożsamości (dowód osobisty). Zainteresowany zostanie jeszcze zweryfikowany w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych i jeśli weryfikacja będzie pomyślna, dostanie on kartę. Z kolei Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest przeznaczona dla osoby ubezpieczonej lub uprawnionej do świadczeń, a przebywającej za granicą. Warto ją mieć przy sobie na wypadek np. konieczności udania się do lekarza, będąc chociażby na wakacjach za granicą.

Kogo wolno zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

Powinno się zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, o ile z różnych powodów nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik (ewentualnie zleceniobiorca), osoba prowadząca działalność gospodarczą czy osoba bezrobotna.

- Do tego ubezpieczenia można zgłosić swoje dziecko, ale także dziecko męża lub żony, dziecko przysposobione, swojego wnuka albo dziecko wychowywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli uczy się dalej, to do ukończenia 26 lat, natomiast gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi, to bez ograniczenia wieku. Można ponadto zgłosić swojego męża lub swoją żonę, rodziców, dziadków, pozostających z tobą we wspólnym gospodarstwie domowym – dodaje Krystyna Michałek z ZUS.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne

Tutaj nie ma jednej, powszechnie obowiązującej stawki. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 procent podstawy wymiaru, przy czym podstawą wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy jest kwota zadeklarowana, nie niższa niż 75 procent przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny (ostatni taki komunikat prezesa GUS pochodzi z 18 stycznia 2019 roku).

Najwięcej firm płaci pracownikom najniższą krajową na wschodzie (55%) i zachodzie (53%) Polski. Najmniej firm w których pracownicy zarabiają minimalne wynagrodzenie jest na północny kraju (44%). Co ciekawe są w branże, w których ani jeden pracownik nie zarabia najniższej krajowej - SSC/BPO. Kliknij dalej, aby sprawdzić gdzie najwięcej pracowników jest zatrudnionych w oparciu o najniższą krajową.

Gdzie najwięcej osób pracuje za najniższą krajową? Są branże...

Przykład: wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2018 roku wyniosła 5071,41 złotych. Stanowi ona podstawę do ustalenia składki zdrowotnej, opłacanej od stycznia 2019 roku przez przedsiębiorców deklarujących jako podstawę ubezpieczenia minimalną granicę wymiaru składki. Podstawa ustalenia składki zdrowotnej od początku stycznia 2019 do końca grudnia 2019 roku obliczonej w oparciu o powyższy współczynnik wynosi 3803,56 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego

Każdy bezrobotny w momencie rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, automatycznie zostaje ubezpieczony. Niektórzy bezrobotni jedynie po to, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne są skłonni zarejestrować się w pośredniaku. Nie zależy im na znalezieniu pracy, lecz właśnie na ubezpieczeniu. Wtedy mogą za darmo korzystać z opieki zdrowotnej.

Warto przeczytać:

Składkę zdrowotną za zarejestrowanego bezrobotnego opłaca urząd pracy. Zdarza się, że bezrobotny traci ubezpieczenie zdrowotne. Tak może się stać choćby wtedy, gdy bezrobotny odmówi podjęcia oferty pracy, zaproponowanej mu przez doradcę klienta (urzędnika) w urzędzie pracy, nie podając konkretnego powodu odrzucenia tejże oferty. Bezrobotny jest w pewien sposób ukarany za odmowę podjęcia zatrudnienia, skreśleniem z rejestru osób bezrobotnych na określony czas (zależnie od tego, która to była odmowa).

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie chorobowe

Te pojęcia nie są tożsame. Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia nam za darmo leczyć się, a więc korzystać z wizyt u lekarzy, pracujących (czy prowadzących) placówki posiadające umowy z NFZ.

W przypadku ubezpieczenia chorobowego rzecz dotyczy zasiłku, jaki jest wypłacany osobie ubezpieczonej, gdy ona zachoruje. Wtedy, pomimo nieobecności w pracy, dostaje pieniądze. To pewnego rodzaju rekompensata za niemożność podjęcia pracy w wyniku choroby. Składka chorobowa ma niejako wyrównać brak możliwości otrzymywania wysokości dotychczasowego wynagrodzenia za pracę. Zasiłek chorobowy jest wypłacany choremu ubezpieczonemu, jeśli ten dostanie zwolnienie lekarskie.

Chcesz być szybko i dobrze poinformowany w sprawie pieniędzy: zarabiania, oszczędzania, wydawania, inwestowania? Zapewniamy szybkie informacje, analizy i porady ekspertów. Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Wtedy wszystkie godne Twojej uwagi nowości i porady znajdziesz na swojej osi czasu bez zbędnego szukania. Naprawdę warto!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Jakich benefitów oczekują polscy pracownicy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu