Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę: 5.05.2020 r. Kiedy przeprowadzana jest kontrola na L4. Kto może skontrolować pracownika?

Małgorzata Stempinska
Małgorzata Stempinska
Wątpliwości szefa czy pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie zgodnie z jego celem rozstrzyga ZUS.
Wątpliwości szefa czy pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie zgodnie z jego celem rozstrzyga ZUS. 123RF
Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kontrolować zwolnienia lekarskie. Takie prawo mają również niektórzy pracodawcy. Odkąd obowiązują e-zwolnienia jest im łatwiej, bo szybciej wiedzą, że pracownik jest na chorobowym.

Przepisy jasno określają kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby. Takie uprawnienie mają płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych.

Są jednak sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia kontroli w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy.

- W sytuacji, gdy obowiązują elektroniczne zwolnienia lekarskie, pracodawca od razu wie o nieobecności swoich pracowników. Jeśli budzą one jakiekolwiek wątpliwości, może szybko podjąć odpowiednie działania kontrolne nawet, jeżeli jest to kilkudniowa choroba - zaznacza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

To ważne, przeczytaj!:

Kto może skontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim

Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 roku. Zgodnie z nimi, pracodawca uprawniony do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy może tę kontrolę przeprowadzić sam. Może on także zlecić przeprowadzenie kontroli innej osobie, np. innemu pracownikowi.

Jeśli skorzysta z tego drugiego rozwiązania, to osobie udającej się na kontrolę pracodawca wystawia imienne upoważnienie. Jest ono ważne łącznie z legitymacją pracowniczą albo dokumentem tożsamości, których numery powinny być podane w upoważnieniu.

Kontrole pracodawca powinien przeprowadzać w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów. Może ją nasilić w okresach, w których wzrasta liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich.

Na czym polega kontrola zwolnienia lekarskiego

Kontrola L4 polega na ustaleniu czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Przeczytaj, to bardzo ważne:

W przypadku sprawowania opieki dodatkowo jest ustalane, czy poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny lub dziecku. Nie dotyczy opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 2 lat.

Kogo dotyczy kontrola L4

Kontrola dotyczy osób pobierających zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, a także wynagrodzenia za czas choroby. Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy dotyczy także ubezpieczonych otrzymujących świadczenia z tytułu choroby (zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne) przysługujące z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (z ubezpieczenia wypadkowego).

Jaki rodzaj zwolnienia lekarskiego podlega kontroli. Co jest przesłanką do kontroli L4?

Kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby może podlegać każde zwolnienie lekarskie bez względu na wskazania lekarskie, tj. zarówno, gdy jest adnotacja "chory powinien leżeć" jak i w przypadku adnotacji "chory może chodzić". Kontrola może dotyczyć zarówno pracownika, jak i innego ubezpieczonego, np. osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia.

Jak wynika z opracowania firmy Randstad, doświadczeni specjaliści IT mogą liczyć na zarobki rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Wysokości wynagrodzenia zależy przede wszystkim od miejsca pracy, posiadanego doświadczenia oraz formy współpracy. Obok typowej umowy o pracę, specjaliści IT coraz częściej zatrudniani są w oparciu o kontrakt (B2B). Popularność tej formy zatrudnienia wynika przede wszystkim z korzystniejszego opodatkowania i możliwości odliczania kosztów.

Nawet 32 000 zł za miesiąc pracy. Sprawdź, ile zarabiają doś...

- Przesłanką do przeprowadzenia kontroli jest podejrzenie wykonywania pracy lub niewłaściwego wykorzystania zwolnienia. Kontroli podlegają przede wszystkim osoby, które często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich, otrzymują kolejne zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy albo korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych. Na celowniku są też osoby, które kiedyś musiały zwrócić zasiłek, bo korzystały ze zwolnienia nieprawidłowo. Często też informacje o nieprawidłowym wykorzystaniu zwolnienia ZUS dostaje od pracodawców czy "życzliwych". Część zwolnień typujemy też do kontroli losowo, więc każde zwolnienie może być sprawdzone - mówi Krystyna Michałek.

Gdzie przeprowadzana jest kontrola pracownika na L4

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadza się w :

  • miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej (w przypadku, gdy pracodawca posiada informacje, że pracownik jest również zatrudniony u innego pracodawcy, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz innego podmiotu albo równocześnie prowadzi działalność pozarolniczą),
  • miejscu zamieszkania,
  • miejscu czasowego pobytu (adres pobytu w okresie orzeczonej niezdolności do pracy podawany jest w zaświadczeniu lekarskim),
  • innym miejscu, jeśli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Kontrola L4 – adres pobytu chorego

Zwolnienie lekarskie powinno być wystawione na adres, pod którym chory przebywa w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy. Nie zawsze jest to adres zameldowania. Pracownik będący na chorobowym jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy i ZUS w terminie 3 dni o zmianie miejsca pobytu w czasie niezdolności do pracy. Informacja może być przekazana telefonicznie, mailem lub za pośrednictwem poczty. Jeśli informacja jest przekazywana za pośrednictwem poczty, datą poinformowania pracodawcy lub ZUS o takiej zmianie jest data nadania przesyłki (data stempla pocztowego).

Jeżeli ubezpieczony nie przekazał lekarzowi informacji o swoim miejscu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego, które jest inne niż adres zamieszkania albo nie poinformował pracodawcy i ZUS o zmianie miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy i w związku z tym osoby kontrolujące nie zastały go pod adresem wskazanym w zwolnieniu lekarskim, uznaje się, że niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie.

Przeczytaj, to bardzo ważne:

Pracodawca nie zastał pracownika podczas kontroli L4

Jeśli pracodawca przeprowadza kontrolę w miejscu zamieszkania lub pobytu i nie zastanie pracownika w domu, to szef powinien w miarę szybko kontrolę ponowić oraz wyjaśnić przyczyny tej nieobecności. Nieobecność pracownika w miejscu zamieszkania lub pobytu w trakcie kontroli nie musi być powodem odmowy prawa do zasiłku, jeśli była uzasadniona.

Usprawiedliwienie nieobecności w trakcie kontroli L4

Jeżeli pracownik poda uzasadniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u lekarza itp., nie można uznać, że zwolnienie lekarskie od pracy było nieprawidłowo wykorzystywane. Mówiąc krótko: pracownik będący na zwolnieniu lekarskim nie musi non stop siedzieć w domu. Może wykonywać jedynie zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jego stanem zdrowia, np. wyjść do apteki, by wykupić lekarstwa zapisane przez lekarza czy udać się po codzienne zakupy żywności.

Konsekwencje nieusprawiedliwienia nieobecności w czasie kontroli L4

Jeśli podczas kontroli, chorego pracownika nie będzie w domu czy miejscu pobytu i nie wyjaśni przyczyny swojej nieobecności, straci zasiłek chorobowy. Bez cienia wątpliwości ZUS zabierze zasiłek także wówczas, gdy złapie pracownika na tym, gdy podczas pobytu na L4 pracował (u siebie w firmie czy dorywczo), remontował mieszkanie, wyjechał na urlop czy też np. brał udział w zawodach sportowych albo biegł w maratonie.

Kiedy ZUS zabierze zasiłek chorobowy

Jeśli kontrolujący stwierdzi, że pracownik, który korzystał ze zwolnienia lekarskiego od pracy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, sporządza protokół. Protokół zawiera ustalenia dokonane podczas kontroli, w tym opis na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Protokół jest przedstawiany kontrolowanemu do wglądu, by ten mógł wnieść ewentualne uwagi. Następnie musi go podpisać.

Czy sądzisz, że w ciągu 5 lat automatyzacja może pozbawić Cię pracy? - takie pytanie zadała Polakom firma Devire. Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, pracownicy nie dostrzegają większych obaw związanych z robotami. Eksperci podkreślają jednak, że świadomość na ten temat jest zbyt niska. Zawody jakie dziś znamy mogą znikać lub przesuwać się w stronę innych kompetencji. Sprawdź w jakich sektorach pracownicy najbardziej obawiają się automatyzacja i jakie perspektywy stoją przed polskim rynkiem pracy.

Roboty pozbawią nas pracy? W tych branżach pracownicy boją s...

Ustalenia kontroli zawarte w protokole są podstawą do pozbawienia prawa do:

  • zasiłku chorobowego - za cały okres objęty kontrolowanym zwolnieniem, z wyjątkiem okresu pobytu w szpitalu,
  • zasiłku opiekuńczego - za cały okres objęty kontrolowanym zwolnieniem,
  • świadczenia rehabilitacyjnego - za miesiąc kalendarzowy, w którym stwierdzono zaistnienie nieprawidłowości, z wyjątkiem okresu pobytu w szpitalu.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS

Decyzje w sprawie uprawnień do zasiłku wydaje ZUS. Jeżeli kontrolę przeprowadzał pracodawca, ZUS wydaje decyzję na jego wniosek lub na wniosek pracownika. Jeśli ubezpieczonemu wypłacono zasiłek chorobowy, a w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy ustalono brak prawa do świadczenia, ZUS wydaje decyzję zobowiązującą ubezpieczonego do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. W decyzji wskazany zostanie numer konta bankowego, na które ubezpieczony będzie zobowiązany dokonać wpłaty nienależnie pobranego świadczenia.

Od decyzji w sprawach związanych z kontrolą prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu. Odwołanie to można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Na złożenie odwołania przysługuje miesiąc od dnia otrzymania decyzji.

To ważne, przeczytaj!:

Zamknięcie Fabryki ABB w Kłodzku, ponad 600 osób trafi na bruk

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 84

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

W
Wioletta Ewa

Witam, potrzebujesz pilnej pożyczki? Nadchodzi świetna okazja, aby uzyskać zatwierdzoną niezawodną pożyczkę od zatwierdzonej przez rząd firmy pożyczkowej. Ta firma pomogła wielu osobom w Internecie, które zostały oszukane i straciły nadzieję, w tym mnie, chcę przedstawić ci legalną Firma pożyczkowa kontrolowana przez wielką kobietę o imieniu Pani Jorge Grace, pomogła wielu narodom w pożyczce. Jeśli potrzebujesz pomocy finansowej lub jakiejkolwiek pożyczki, skontaktuj się z nią w jej osobistym e-mailu {jorgegraceloanfirm@gmail.com} i zapewniam, że pomogą ci z tą pożyczką, ok, dziękuję za przeczytanie mojego wspaniałego świadectwa. Jestem Ewa z Gdańska w Polsce.

Wioletta Ewa

z
zwolnienia-lekarskie.pl

korzystaliście kiedyś z https://zwolnienia-lekarskie.pl/ ?

G
Gość
27 stycznia, 21:20, Marko:

Witam

Jestem na zwolnieniu lekarskim do 31 stycznia 2020, kolejną wizytę u specjalisty mam 3 lutego. Czy lekarz ma możliwość wystawienia zwolnienia od 1 lutego tak abym miał ciągłość zwolnienia. Zwolnienie które obecnie posiadam mam od lekarza rodzinnego, kolejną wizytę mam już u innego lekarza specjalisty.

29 stycznia, 21:05, Gość:

Tak możesz dostać ja mam również zwolnienie do 31 stycznia od lekarza rodzinnego, od 1 lutego mam już, od specjalisty. Zwolnienie wystawione było 28 stycznia.

Ile wynosi dniowka chorobowego

G
Gość
17 lutego, 13:10, Kasia:

Super. Od roku 2018 chodze po lekarzach bo non stop coś mi się kula, to nerki.to przypadki itp wydałam dużo pieniadzy na prywatne wizyty: hadhimoto, zespol bolowy miednicy mniejszej, kandydoza ogolnoustrojowa. Nie wytrzymalam bólu także z powodu kolek nerkowych, wolę rodzić. Od czwrwca 2019'lecze się psychiatrycznie mam leki uspokajajace psychotropowrvi przeciwbólowe bo juz spać się nie dało. Lisropad/grudzien poradnia leczenia bólu i zabiegi. Ale juz nie wytrzymywalam w pracy po kilku omdleniach dostalam od psychiatry l4 od stycznia za duże tempo pracy, stres takie czasy :('i co? Teraz bede sie wloczyc po kontrolach bo jak udowodnic ze jest się nsprawdę chorym? Jak rozróżnić symulanta od osoby faktycznie chorej? Mam wskaxania, mam tabletki, zapisana jestem.na psychoterapie ale czekam na swoja kolej

Wyszla pani z tej choroby

k
korona

Salowa z ukrainy nawet nie była u lekarza na badaniach wstępnych bo wspólne interesy mafii są duże. NFZ płaci za usługi mnóstwo pieniędzy, ale zarabia dobrze tylko zarząd spółek. Pracownicy z polski zarabiają minimum krajowe za pracę często bez przerwy. Od kiedy weszła prywatyzacja powstała mafia monopolowa usług dla NFZ co daje najgorsze wyniki. Praktykują perfidne metody, a kontroli tam nie ma a jeżeli jest to tyło na pokaz. Duże zagrożenie jest w szpitalach, ponieważ pracownicy dosłownie chorzy i leczą się samodzielnie

P
Poszkodowany !!

ZUS to największa banda złodzieji i nierobów!! Patologiczna instytucja!!

G
Gość
17 lutego, 11:09, Gość:

Od pilniwaniapacjenta na zwolnieniu lekarskim jest lekarz ktory dal zwolnienie bo tylko on zna choroby pracownika A prywaciarz powinien byc' na firmie i pilnowac' swego nosa

2 marca, 11:17, Gość:

Chyba że pracownik idzie do prywatnego lekarza bo nie chce mu się pracować...

Moga, mnie cmokna,c'

G
Gość
17 lutego, 11:09, Gość:

Od pilniwaniapacjenta na zwolnieniu lekarskim jest lekarz ktory dal zwolnienie bo tylko on zna choroby pracownika A prywaciarz powinien byc' na firmie i pilnowac' swego nosa

Chyba że pracownik idzie do prywatnego lekarza bo nie chce mu się pracować...

G
Gość

Co czeka zrobić dostać odszkodowanie od kierowniczki oto sposób wystarczy buty zimowe rozmiar 48 i jedno nie mądrą magister Karolinę wilk zawiorzę tak nie klapywały nie spadały i krew dopływała a kierowniczką odszkodowanie dała

K
Kasia

Super. Od roku 2018 chodze po lekarzach bo non stop coś mi się kula, to nerki.to przypadki itp wydałam dużo pieniadzy na prywatne wizyty: hadhimoto, zespol bolowy miednicy mniejszej, kandydoza ogolnoustrojowa. Nie wytrzymalam bólu także z powodu kolek nerkowych, wolę rodzić. Od czwrwca 2019'lecze się psychiatrycznie mam leki uspokajajace psychotropowrvi przeciwbólowe bo juz spać się nie dało. Lisropad/grudzien poradnia leczenia bólu i zabiegi. Ale juz nie wytrzymywalam w pracy po kilku omdleniach dostalam od psychiatry l4 od stycznia za duże tempo pracy, stres takie czasy :('i co? Teraz bede sie wloczyc po kontrolach bo jak udowodnic ze jest się nsprawdę chorym? Jak rozróżnić symulanta od osoby faktycznie chorej? Mam wskaxania, mam tabletki, zapisana jestem.na psychoterapie ale czekam na swoja kolej

G
Gość

Od pilniwaniapacjenta na zwolnieniu lekarskim jest lekarz ktory dal zwolnienie bo tylko on zna choroby pracownika A prywaciarz powinien byc' na firmie i pilnowac' swego nosa

K
Konrad

Okropna sprawa oszukiwanie pracodawcy i chodzenie na l4, kiedy się nie chce pracować. U nas to nie przechodzi bo potrafią kierownicy wynająć prywatnego detektywa, do sprawdzenia choroby pracownika. Nasza firma współpracuje z Detektyw Skrzypek, która w tamtym roku udowodniła 3 takie sytuacje. Szef uznał, że jeszcze 2 takie sytuacje i będzie sprawę zgłaszać. Nie dziwie mu się, że powoli traci cierpliwość.

G
Gość
11 lutego, 9:04, 111111:

Tylko kontrola na L4? Jeśli to działa w jedną stronę, to niech działa i w drugą. Ilu jest takich pracowników, którzy mimo choroby, gorączki przychodzą do pracy z różnych względów (ale nie dlatego że są takimi przykładnymi pracownikami), zarażając innych lub sami popadają w glebszą chorobę. ZUS taki mądry, niech weźmie się za kolejki do specjalistów. Po co płacimy wysokie składki? Żeby prywatnie się leczyć a lekarzom "chałupy rosną"

W samo sedno, dokładnie tak.

111111

Tylko kontrola na L4? Jeśli to działa w jedną stronę, to niech działa i w drugą. Ilu jest takich pracowników, którzy mimo choroby, gorączki przychodzą do pracy z różnych względów (ale nie dlatego że są takimi przykładnymi pracownikami), zarażając innych lub sami popadają w glebszą chorobę. ZUS taki mądry, niech weźmie się za kolejki do specjalistów. Po co płacimy wysokie składki? Żeby prywatnie się leczyć a lekarzom "chałupy rosną"

G
Gość
12 stycznia, 21:04, Gość:

I nas patologia ŁAZI po parkach i się pruje A żużlowcy mają to w dupie nawet jak im się to zgłasza

Powiedzcie gdzie można zgłosić zus że nie sprawdza nawet jak im się podaję na tacy taka patologie z Białegostoku A nie o dojnowska czy barszczanska

Pracodawca niech przyjdzie to mu wszystko zbrzydnie

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie