Postojowe w maju po raz drugi albo pierwsze. Masz umowę śmieciową, o świadczenie usług? Jak załatwić, krok po kroku, przykłady

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Abyś mógł otrzymać w maju kolejne świadczenie postojowe, będziesz musiał złożyć nowy wniosek. Komu przysługuje kolejne postojowe? Jak to zrobić?
Abyś mógł otrzymać w maju kolejne świadczenie postojowe, będziesz musiał złożyć nowy wniosek. Komu przysługuje kolejne postojowe? Jak to zrobić? Wojciech Wojtkielewicz / Polska Press
Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów. Jeśli już raz otrzymałeś postojowe, to i tak w maju musisz ponownie o nie zawnioskować - o ile spełniasz dalej warunki.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Kto może skorzystać z postojowego

Każdy, kto wykonuje umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło), kto spełni odpowiednie warunki.

Jakie rodzaje umów

Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

Kiedy możesz skorzystać

Nowe rozwiązania przewidują rozszerzenie pomocy dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

 • Ze świadczenia postojowego możesz skorzystać, jeżeli:
 • Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Najnowsze - by przeczytać, Kliknij!:

Przykład 1

Maciej jest kelnerem w kawiarni. Pracuje na podstawie umowy zlecenia zawartej od 10 stycznia na czas nieokreślony. Z umowy zlecenia wynika, że otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł. Właścicielka kawiarni potwierdziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacznie mniej klientów, a od 14 marca kawiarnia jest zamknięta z powodu COVID-19. W marcu 2020 r. przychód Macieja z umowy zlecenia wyniósł 1300 zł. Na wniosek Macieja właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
Maciej otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wysokości 2 080 zł, bo spełnia następujące warunki:
podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych),
umowa zlecenia została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
właścicielka kawiarni potwierdziła przestój spowodowany wystąpieniem COVID-19,
w marcu wynagrodzenie Macieja było niższe od 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przykład 2

Pan Olaf jest reżyserem. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Zawarł 1 marca 2020 r. umowę o dzieło na film dokumentalny „Nasza dzielnica”. Zgodnie z umową, po odbiorze filmu, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 14 000 zł. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zamawiający odstąpił od umowy 15 marca 2020 r. Pan Olaf, za pośrednictwem zamawiającego, złożył 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
Pan Olaf otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł, bo:
umowa o dzieło została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
określone w umowie wynagrodzenie jest wyższe od 1 300 zł i niższe od 15 595,74 zł. (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Dbasz o swoje pieniądze, kliknij!:

Przykład 3

Pan Ignacy jest kucharzem. Pracuje w soboty i niedziele w restauracji na podstawie umowy zlecenia zawartej 31 stycznia 2019 r. (na czas nieokreślony). Równocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę w szkolnej stołówce, z miesięcznym wynagrodzeniem 3 200 zł. Określone w umowie zlecenia wynagrodzenie wynosi 1 350 zł. Właściciel restauracji potwierdził, że po 13 marca zamknął lokal w związku epidemią COVID-19. W marcu 2020 r. przychód pana Ignacego wyniósł 500 zł. Na wniosek Ignacego, właściciel restauracji złożył 2 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
Pan Ignacy nie otrzyma świadczenia postojowego za kwiecień 2020 r. gdyż podlegał ubezpieczeniom społecznym jako pracownik stołówki szkolnej.

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak dotychczas przed 1 lutego 2020 r.

Kliknij, przeczytaj-skorzystaj!:

Jakie dokumenty do wniosku

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej, a w przypadku ubiegania się ponownie o świadczenie – oświadczenie osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Gdzie składasz dokumenty

Abyś otrzymał świadczenie postojowe, Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć wniosek RSP-C.
Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 • Twój zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
 • Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Ważne dla Twoich pieniędzy, przeczytaj!:

Będziesz zwolniony z podatku dochodowego

 • Jeśli w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii otrzymujesz:
 • świadczenie postojowe,
 • zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy

nie zapłacisz podatku dochodowego od tych świadczeń.

Drugie świadczenie postojowe w maju

Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, będziesz musiał złożyć nowy wniosek.
Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane.
Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres cot@zus.pl lub inny adres mailowy, powinny przekazać je ponownie we właściwy sposób.

TUTAJ dowiesz się: co z urlopem 2020 - czy pracodawca może odmówić udzielenia, co z wykorzystaniem urlopu zaległego. Także inne najnowsze zmiany w prawie pracy. KLIKNIJ!

Świadczenie postojowe: ile

Możesz otrzymać 2 080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.
Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

Jeśli ZUS ma wątpliwości

ZUS informuje: "Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto.
Decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego będziesz miał na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.

Czy możesz się odwołać od decyzji?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składasz pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Gdzie otrzymasz pomoc?

W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 pod numerami telefonu:
22 290 87 02,
22 290 87 03,
W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii
22 560 16 00 - wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców).

Najnowsze - by przeczytać, Kliknij!:

Forum Lokalnego Biznesu w powiecie krapkowickim - Joachim Wojtala

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 5

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

30 lat temu solidarni by sprzedać kraj bandytom wywalili na bruk kilka milionów ludzi. Błyskawicznie powstały pupy wypłacające zasiłek dla bezrobotnych z tego co nie zostało zagrabione przez solidarnych i nie oddane bandziorom. co to jest postojowe i po co jest skoro z pensji pracownika zabiera się chyba z 80% kasy na podatki zusy i fundusz bezrobotnych by z tego utrzymywać tych co stracą pracę. Dlaczego setki miliardów idą na wsparcie biznesu skoro za ułamek tej sumy utrzymuje się pracowników na bezrobociu a firmy które standardowo w kapitalizmie wywalają ludzi przyjmą ich z powrotem bo to taniej niż kształcić nowych ?

G
Gość

Mam niedługo wrócić do pracy, niestety nie mam,jak bo czekam na postojowe za marzec, kwiecień. Nie mam pieniędzy na bilety, wynajem pokoju i jedzenie. Jak mam wrócić do pracy?

...
3 maja, 10:11, ...:

TO POSTOJOWE TO JEDNA WIELKA ŚCIEMA! NIE ZNAM NIKOGO, KTO OTRZYMAŁBY Z ZUS-U JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE.

Wciąż czekam na postojowe za... marzec! Jest połowa maja.

G
Gość

Witam. Jestem samozatrudnionym. W miesiącu marcu spadek moich przychodów w stosunku do lutego był o ponad 50% i otrzymałam wsparcie postojowe 2080 zł. W miesiącu kwietniu mam minimalnie większy obrót od marca ale jednak cały czas dużo mniejszy w stosunku do lutego tego roku, natomiast w porównaniu do kwietnia 2019 ten obrot za kwiecień jest ponad 60% mniejszy.

I teraz moje pytanie.

We wniosku o wsparcie który składam po raz drugi mam wykazać spadek obrotu w stosunku do marca czy lutego tego roku? Czy mój niewielki wzrost przychodu w kwietniu w stosunku do marca, ale jednak cały czas bardzo niski (w stosunku do adekwatnych miesięcy z poprzedniego roku) dyskwalifikuje mnie w możliwości otrzymaniu ponownego wsparcia postojowego?

Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Beata

...

TO POSTOJOWE TO JEDNA WIELKA ŚCIEMA! NIE ZNAM NIKOGO, KTO OTRZYMAŁBY Z ZUS-U JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE.

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie