Świadczenie rehabilitacyjne 2020. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny [17.01.2020 r.]

Małgorzata Stempinska
Małgorzata Stempinska
Jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy, a kończy nam się długie zwolnienie lekarskie, warto zapytać lekarza czy możemy kontynuować terapię w ramach świadczenia rehabilitacyjnego. Warunek jest jeden: stan naszego zdrowia musi rokować, że po rehabilitacji wrócimy do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne stanowi pewnego rodzaju kontynuację zasiłku chorobowego. Możemy je otrzymać wtedy, gdy wyczerpaliśmy już okres zwolnienia lekarskiego (182 lub 270 dni), jesteśmy nadal niezdolni do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dają nadzieję, że do niej wrócimy.

- Trzeba pamiętać, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje dopiero po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego. Nie można otrzymywać go zamiast lub w trakcie chorobowego. Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek musi trafić do ZUS co najmniej 1,5 miesiąca przed zakończeniem zwolnienia - wyjaśnia Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

O świadczenie rehabilitacyjne można się ubiegać z dwóch typów ubezpieczeń. Pierwsze przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Natomiast osoby niezdolne do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową mogą się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

By starać się o świadczenie trzeba więc nie tylko być ubezpieczonym w ZUS, ale i opłacać składki na te dwa rodzaje ubezpieczeń. Świadczenie rehabilitacyjne może nabyć nie tylko pracownik, ale również np. zleceniobiorca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą jeżeli podlegali ubezpieczeniu chorobowemu.

Warto przeczytać:

O świadczenie rehabilitacyjne może także starać się osoba, która już po zakończeniu chorobowego ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale lekarz orzecznik ZUS uznał, że stan jej zdrowia rokuje odzyskanie zdolności do pracy i w związku z tym wystarczające będzie przyznanie mu tego świadczenia, a nie renty.

Jak długo można pobierać świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (360 dni). Oceny stanu zdrowia dokonuje lekarz orzecznik ZUS działając w ramach I instancji.

Jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, możemy w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej. Zostaniemy wezwani na badanie przez komisję lekarską ZUS, a wydane przez nią orzeczenie będzie podstawą do wydania decyzji.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne – jakie dokumenty?

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego (ZUS Np-7) złożony w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10). Wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub gdy wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność pozarolniczą.

Czy sądzisz, że w ciągu 5 lat automatyzacja może pozbawić Cię pracy? - takie pytanie zadała Polakom firma Devire. Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, pracownicy nie dostrzegają większych obaw związanych z robotami. Eksperci podkreślają jednak, że świadomość na ten temat jest zbyt niska. Zawody jakie dziś znamy mogą znikać lub przesuwać się w stronę innych kompetencji. Sprawdź w jakich sektorach pracownicy najbardziej obawiają się automatyzacja i jakie perspektywy stoją przed polskim rynkiem pracy.

Roboty pozbawią nas pracy? W tych branżach pracownicy boją s...

W razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem należy dołączyć również protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Gdy niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy dotyczy pozostałych ubezpieczonych trzeba załączyć kartę wypadku przy pracy. Natomiast w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową koniecznie trzeba dołączyć decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego.

- Nie musimy składać dokumentacji wypadkowej oraz decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, jeśli dokumenty te złożyliśmy w ZUS wcześniej np. gdy składaliśmy wniosek o zasiłek chorobowy - zaznacza Krystyna Michałek.

W sytuacji, gdy świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek. Jest ono wystawiane na różnych drukach. W przypadku pracowników jest to druk ZUS Z-3. Ubezpieczeni wykonujący pozarolniczą działalność, ubezpieczeni współpracujący z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchowni wypełniają druk ZUS Z-3b, a pozostali ubezpieczeni - druk ZUS Z-3a.

Zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane, jeżeli było złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i nie uległy zmianie okoliczności mające wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru świadczenia. Jeżeli natomiast o przyznanie świadczenia stara się osoba, która nie jest już objęta ubezpieczeniem chorobowym, powinna dołączyć na formularzu ZUS Z-10 oświadczenie o tym, że:

 • nie pracuje zarobkowo i nie ma na tej podstawie ubezpieczenia chorobowego albo prawa do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne

Nie ma jednej wysokości świadczenia rehabilitacyjnego. Zasiłek rehabilitacyjny wynosi:

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za pozostały okres,
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.
 • 100 proc. podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Płatnikiem świadczenia może być albo pracodawca, albo oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tak jak w przypadku zasiłku chorobowego. Co ważne, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

Co po świadczeniu rehabilitacyjnym

Jeśli po wyczerpaniu okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego osoba nadal jest niezdolna do pracy, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przyznanie jej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Firma Randstad sprawdziła w których branżach Polacy najczęściej zmieniają stanowiska (np: awansują, przechodzą do innego działu itp.). Wyniki badania mogą zaskakiwać. W niektórych branżach stanowisko zmienia co trzeci lub co czwarty pracownik.

14 branż, w których Polacy najczęściej awansują. Gdzie masz ...

Do wniosku musi także dołączyć niezbędne dokumenty. To m.in. informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okresy i osiągane wynagrodzenie, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, dokumentacja medyczna, wywiad zawodowy, jeśli osoba ubezpieczona nadal jest zatrudniona.

Renta przysługuje osobie, która jest co najmniej częściowo niezdolna do pracy i ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Oceny niezdolności do pracy i jej stopnia dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie orzeczenia. Lekarz orzecznik określa:

 • czy dana osoba jest niezdolna do pracy i w jakim stopniu,
 • kiedy powstała niezdolność do pracy,
 • dlaczego dana osoba jest niezdolna do pracy (np. w związku z wypadkiem w drodze do pracy),
 • czy ta niezdolność do pracy jest trwała czy okresowa, a jeżeli okresowa, to na jaki czas,
 • czy dana osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji trwale czy na określony czas,
 • czy celowe jest przekwalifikowanie zawodowe, aby móc wykonywać inną pracę.

- Jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, możemy w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia złożyć sprzeciw. Zostaniemy wezwani na badanie przez komisję lekarską ZUS, a wydane przez nią orzeczenie będzie podstawą do wydania decyzji - mówi Krystyna Michałek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej wydaje decyzje w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Warunki przyznania renty po świadczeniu rehabilitacyjnym

Aby otrzymać rentę, należy udokumentować odpowiedni do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy oraz łączny staż (okresy składkowe i nieskładkowe).

Staż wymagany do przyznania renty wynosi:

 • 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Jeżeli dana osoba nie osiągnęła okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej, warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadała, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Warto przeczytać:

Okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat dla osoby, której niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy chyba, że ta osoba udowodniła okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolna do pracy.

Powyższy okres składkowy i nieskładkowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do lub z pracy.

Warunkiem nabycia prawa do renty jest również powstanie niezdolności do pracy w wymienionych okresach składkowych lub nieskładkowych (m.in. ubezpieczenia, pobierania zasiłku macierzyńskiego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowego czy opiekuńczego) albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów chyba, że udowodni się okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny oraz całkowitą niezdolny do pracy.

Jeśli inflacja będzie wciąż wysoka, na wartości stracą nie tylko zarobki, ale RPP podniesie stopy przez co mocno wzrosną raty kredytów. W drugiej połowie 2020 r. odsetki od kredytów - w tym także od debetów, limitów w koncie, kart kredytowych mogą być wyższe nawet od połowę. Dlaczego? Czy na pewno zyskają posiadacze lokat? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej.

od 7 lat
Wideo

Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu