Urlop wypoczynkowy: 13.03.2020 r. Musisz już teraz wiedzieć: kiedy w 2020 na urlop, ile za urlop, jak korzystać z urlopu bezpłatnego itd

AIP
Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Za każdy miesiąc ma prawo do 1/12 z 20 dni (czyli 1,66 dnia) – tj. nabywa się prawo do urlopu z dołu.
Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Za każdy miesiąc ma prawo do 1/12 z 20 dni (czyli 1,66 dnia) – tj. nabywa się prawo do urlopu z dołu. Karolina Misztal / Polska Press
Jednak w 2020 r. ma być nowy kodeks pracy, tak wynika przynajmniej z zapowiedzi. Jedną z kluczowych nowych regulacji na pewno będą stanowić nowe przepisy kodeksu pracy 2020 dotyczące nowych urlopów. Na pewno jednak urlopy w 2020 roku spedzać będziemy na starych zasadach, warto więc je sobie przypomnieć albo poznać. I sprawa kluczowa. Zarezerwowanie sobie teraz terminu urlopu lub urlopów w 2020 r. jest ważne bowiem możemy zrezygnować jeśli zmienimy plany, ale w drugą stronę – pracodawca musi mieć szczególne powody by nam urlopu wpisanego do oficjalnego planu urlopów odmówić.Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy Urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. Nie wypłaca się ekwiwalentu gdy pracownik i pracodawca postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej między nimi bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Nim w kodeksie pracy nastąpią rewolucyjne zmiany w wymiarze, płatnościach i innych szczegółowych regulacjach dotyczących urlopów pracowniczych, warto skupić się na obecnie obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa pracy. Istotne to jest nie tylko latem gdy wszyscy nagle chcą wyjechać na odpoczynek, ale właśnie na początku roku kalendarzowego gdy w każdej firmie powstaje plan urlopów.

No właśnie, wpisałeś już swój termin-terminy do tego planu? To kluczowa sprawa dla losów twojego wypoczynku od pracy w 2020 roku.

Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Za każdy miesiąc ma prawo do 1/12 z 20 dni (czyli 1,66 dnia) – tj. nabywa się prawo do urlopu z dołu.

Prawo do kolejnych urlopów nabywa się w każdym następnym roku kalendarzowym – tj. nabywa się prawo do urlopu z góry.

W razie ustania stosunku pracy i nawiązania w trakcie roku kalendarzowego wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy. W takim przypadku 1 miesiąc odpowiada 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Dotyczy to także uprawnienia do kolejnego urlopu w przypadku zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego.

Obowiązkowa kwarantanna - w szpitalu lub w domu z powodu koronawirusa? Komu należy się zasiłek chorobowy a komu opiekuńczy. Co trzeba zrobić by go otrzymać. Kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu zależy od ogólnego stażu pracy – czyli wszystkich okresów zatrudnienia. Wynosi:

20 dni przy okresie zatrudnienia krótszym niż 10 lat,
26 dni przy okresie zatrudnienia wynoszącym co najmniej 10 lat.
Przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia np. przy ½ etatu jest to 10 lub 13 dni.
To prawdziwa sensacja z piątku 28 lutego! Nowy kodeks pracy będzie jeszcze w tym roku, bo prace nad projektem ustawy zostaną lada moment zakończone w ministerstwie pracy. Jakie rewolucyjne zmiany wprowadzi: urlopy jednakowe dla wszystkich, ale zaległy urlop przepadnie? Dłuższa dniówka dla palaczy i kawoszy? Ozusowanie wszystkich umów? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy

Wlicza się również okresy zakończonej nauki:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
szkoły policealnej - 6 lat,
szkoły wyższej - 8 lat.
Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Obowiązkowa kwarantanna - w szpitalu lub w domu z powodu koronawirusa? Komu należy się zasiłek chorobowy a komu opiekuńczy. Co trzeba zrobić by go otrzymać. Kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego

Urlop powinien być udzielony w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Urlop powinien być udzielony zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. W braku takiego planu następuje to na podstawie porozumienia pracownika z pracodawcą.

Pracownik może wykorzystać 4 dni urlopu na swój wniosek, który pracodawca uwzględnia (tzw. „urlop na żądanie”).

Urlop może być wykorzystany w częściach na wniosek pracownika przy czym jedna część ma obejmować co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracodawca może jednostronnie udzielić urlopu pracownikowi w okresie wypowiedzenia.

Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (rodzicielskim). Dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego. Pracodawca ma w takiej sytuacji obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego.

W razie niewykorzystania urlopu w roku kalendarzowym udziela się go do 30 września następnego roku.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy (20 dni x 8 godzin = 160 godzin; 26 dni x 8 godzin = 208 godzin).

Gdy pracownika obowiązuje niższa dobowa norma czasu pracy jego dzień urlopu odpowiada tej niższej normie (np. 7 godzin w przypadku pracownika niepełnosprawnego – 20 dni x 7 godzin = 140 godzin; 26 dni x 7 godzin = 182 godziny).

Zmiana terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego

Pracodawca ma obowiązek zmiany terminu w przypadku:

choroby pracownika,
odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
powołania na ćwiczenia wojskowe,
urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego.
Te okoliczności powodują również przerwanie udzielonego urlopu

Pracodawca może zmienić termin urlopu:

na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami
z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby zakłócenia toku pracy
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy kiedy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nie przewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany pokryć pracownikowi koszty związane bezpośrednio z odwołaniem go z urlopu

Chcesz skorzystać od 1 lutego 2020 r. z Małego ZUS Plus? Oto jak powinieneś wyliczyć dochód, od którego wyliczysz i będziesz opłacać składki w 2020 roku. Kliknij po prostu w ten tekst, a przeczytasz wskazówki zawarte w specjalnym poradniku ZUS.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Urlop jest płatny i pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie jakie otrzymałby gdyby w tym czasie pracował

Stałe składniki wynagrodzenia bierze w wysokości przysługującej za miesiąc, w którym korzysta z urlopu

Zmienne składniki bierze się w przeciętnej wysokości z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu. w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

W sytuacji nie wykorzystania urlopu w naturze przysługuje ekwiwalent pieniężny. Przysługuje tylko gdy to nie wykorzystanie urlopu następuje z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Nie wypłaca się ekwiwalentu gdy pracownik i pracodawca postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej między nimi bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Urlop bezpłatny

Jest to urlop podczas którego ulegają zawieszeniu prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Pracownik nie świadczy pracy a pracodawca nie płaci wynagrodzenia. Jest udzielany na pisemny wniosek pracownika

Przed nami już trzecia niedziela lutego - czy można 16 lutego w niedzielę zrobić zakupy we wszystkich sklepach, czy też obowiązuje zakaz handlu w niedzielę. Gdzie można zrobić zakupy 16 lutego? Kiedy są niedziele handlowe w całym 2020 roku - lista. Kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Co do zasady okres udzielonego urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresów pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze. Są jednak urlopy bezpłatne wliczane do okresów pracy jak np. urlop bezpłatny udzielany za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Urlop szkoleniowy

Przysługuje pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, czyli zdobywającemu wiedzę z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Jest to urlop płatny.

Wymiar tego urlopu wynosi:

6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Czy w niedzielę 1 marca można będzie zrobić zakupy we wszystkich sklepach, czy też obowiązuje zakaz handlu w niedzielę? jakie specjalne promocje przygotowały sieci handlowe dla robiących zakupy w sobotę 29 lutego: Lidl, Biedronka, Mila. Gdzie na pewno można zrobić zakupy w niedzielę 1 marca? Kiedy są niedziele handlowe w całym 2020 roku - lista. Kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.[

Zwolnienia od pracy

Zwolnienia od pracy są przewidzianymi przepisami przerwami w wykonywaniu pracy. potocznie określa się je jako tzw. urlop okolicznościowy

Zwolnienia te są udzielane ze względu na szczególne okoliczności:

w celu załatwienia spraw osobistych i rodzinnych,
w celu wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich.
Takimi zwolnieniami są np.:

na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia
dla pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.
w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy w wymiarze 2 dni
w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką w wymiarze 1 dnia.
przysługujące pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 w wymiarze 16 dni lub 2 dni,

Źródło Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (aktualizacja od strony prawnej na dzień 9.12.2019 r.)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1632)

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu