Delegacja krajowa i zagraniczna 2020. Ile wynosi dieta i jak rozliczyć delegację? Co się należy za podróż służbową: 23.02.2020 r.

Małgorzata Stempinska
Małgorzata Stempinska
Zpodróżą służbową mamy do czynienia wtedy, gdy łącznie wystąpią trzy elementy: polecenie pracodawcy, zadanie oraz wyjazd poza stałe miejsce pracy
Zpodróżą służbową mamy do czynienia wtedy, gdy łącznie wystąpią trzy elementy: polecenie pracodawcy, zadanie oraz wyjazd poza stałe miejsce pracy 123RF
Pracownik wyjeżdżający w delegację może liczyć na dietę. Jej wysokość zależy od tego, jak długo trwa służbowy wyjazd, a w przypadku podróży zagranicznej - od docelowego państwa podróży.

Zgodnie z art. 77.5 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

- Innymi słowy z podróżą służbową mamy do czynienia wtedy, gdy łącznie wystąpią trzy elementy: polecenie pracodawcy, zadanie oraz wyjazd poza stałe miejsce pracy. Polecenie wyjazdu służbowego na terenie Polski lub poza jej granicami rodzi pewne koszty - zaznacza Wojciech Szota z Państwowej Inspekcji Pracy.

Co się należy pracownikowi za delegację

Świadczenia, jakie przysługują pracownikowi podczas podróży służbowej, określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Warto przeczytać:

Zgodnie z treścią rozporządzenia, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują: diety oraz zwrot kosztów, na który mogą składać się koszty przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Delegacja – wybór środka transportu

Co ważne, to pracodawca określa środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę. Szef również wyznacza miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej. Może nią być miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

Zwrot kosztów przejazdu w czasie delegacji

Wspomniany zwrot kosztów przejazdów należy się w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

5 oznak, które świadczą o nieprofesjonalnym CV. Sprawdź jaki...

Na wniosek pracownika szef może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym. Zdarza się, że w czasie podróży służbowej pracownik poniósł inne niezbędne wydatki z nią związane. Wówczas po okazaniu rachunków, dostanie zwrot tych pieniędzy.

Ile wynosi dieta za delegację krajową

Na 2020 rok ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej nie wprowadziło zmian w wysokości stawki krajowej diety podróżnej, która jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

Od marca 2013 roku stawki te są takie same i wynoszą:

 • 30 zł, jeśli podróż trwa ponad 12 godzin,
 • 50 proc. diety w przypadku podróży służbowej trwającej od 8-12 godzin,
 • gdy podróż służbowa trwa mniej niż 8 godzin, dieta nie przysługuje.

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości. Za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin - przysługuje 50 proc. diety, natomiast za ponad 8 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Warto przeczytać:

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie - 25 proc. diety,
 • obiad - 50 proc. diety,
 • kolacja - 25 proc. diety.

Delegacja – zwrot kosztów za nocleg

Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów. Po powrocie w firmie musi okazać rachunek. Maksymalnie szef może mu zwrócić dwudziestokrotność stawki diety, czyli 600 zł.

Z kolei pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 proc. diety, czyli 45zł. Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

Czy koronawirus i obawa o własne zdrowie to dostateczny powód, by pracownik mógł odmówić pracodawcy wyjazdu w delegację do Chin? Czy grozi za to zwolnienie z pracy - co na to przepisy i orzecznictwo sądów. Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz odpowiedź ze strony eksperta prawa pracy.

Warto zaznaczyć, że zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Ile wynosi dieta za delegację zagraniczną

W przypadku podróży zagranicznej dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa. Stawki są wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Do jakiego kraju planujesz wyjechać do pracy za granicę? Takie pytanie zadał Polakom planującym emigrację Instytut Badawczy Randstad. Większość ankietowanych jako kierunek wyjazdu za granicę wskazało państwa Unii Europejskiej. Jednak wśród odpowiedzi pojawiło się kilka egzotycznych krajów.

Najpopularniejsze kierunki emigracji. Do tych krajów najwięc...

W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

Przykładowo wysokość diety za dobę podróży odbywanej do Niemiec i Portugalii wynosi 49 euro, do Czech - 41 euro, do Francji i Hiszpanii - 50 euro, do Grecji - 48 euro, na Słowację - 43 euro, do Wielkiej Brytanii - 35 funtów, a do Rosji - 48 euro.

Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast za niepełną dobę podróży zagranicznej:

 • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin przysługuje 50 proc. diety,
 • ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25 proc. diety. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie - 15 proc. diety,
 • obiad - 30 proc. diety,
 • kolacja - 30 proc. diety.

Z kolei pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej pieniądze na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ta kwota jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Nocleg podczas delegacji zagranicznej

W sytuacji, gdy pracownik korzysta z noclegu podczas delegacji zagranicznej, przysługuje mu zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach limitu ustalonego na ten cel, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Warto przeczytać:

W przypadku gdy pracownik nie przedłoży rachunku za nocleg, przysługuje mu ryczałt w wysokości 25 proc. limitu. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów noclegu w kwocie przekraczającej ten limit. Jeśli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg, wtedy nie przysługuje mu prawo do ryczałtu.

Kiedy należą się ryczałty na pokrycie kosztów dojazdów

Pracownikowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową przysługują również dwojakiego rodzaju ryczałty na pokrycie kosztów dojazdów.

Pierwszy to ryczałt za przejazdy z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego. Jego wysokość to jedna dieta w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.

W przypadku, gdy pracownik ponosi koszty dojazdu wyłącznie w jedną stronę, ryczałt wynosi 50 proc. diety. Drugi ryczałt przysługuje za przejazdy środkami komunikacji miejscowej i wynosi 10 proc. diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.

Rozmowa z przełożonym o wynagrodzeniu może stanowić spore wyzwanie, dlatego warto się do niej wcześniej przygotować. Na kolejnych stronach podpowiadamy, jak skutecznie poprowadzić finansowe negocjacje.

Podwyżka sama nie przyjdzie. Jak skutecznie negocjować wynagrodzenie?

W obu powyższych przypadkach ryczałty nie przysługują, jeżeli pracownik:

 • odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem;
 • ma zapewnione bezpłatne dojazdy;
 • nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty.

Jeżeli podróż zagraniczna trwa ponad 30 dni lub jeżeli państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie, pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu.

Choroba pracownika w trakcie delegacji zagranicznej

W razie choroby podczas zagranicznej podróży służbowej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą. Zwrot tych kosztów następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych, udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

Warto przeczytać:

Nie podlegają natomiast zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów.

W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

Jak rozliczyć delegację krajową i zagraniczną

Zgodnie z prawem, podróż krajową czy zagraniczną należy rozliczyć w ciągu 14 dni od jej zakończenia. W tym celu pracownik przedstawia pracodawcy rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki. Nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.

Może się zdarzyć, że przedstawienie dokumentów nie jest możliwe. Wówczas pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Chcesz być dobrze poinformowany w tematach budżetu domowego, prowadzenia biznesu i ważnych zmian w prawie? Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Naprawdę warto!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Praca sezonowa. Jaką umowę podpisać?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 20

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Jeśli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg, wtedy nie przysługuje mu prawo do ryczałtu. -czy jest jakies minimum które musi być zapewnione pracownikowi?

Z
Zsak

A kiedy ktoś się weźmie za kierowców w między narodowym transporcie by spali jak ludzie i żyli normalnie w czasie wyjazdów na trasy parotygodniowe? Tam w transporcie jest dopiero złodziejstwo i wyzysk.Polskie dziad transy

G
Gość

Rozumiem że dotyczy to też diet posłów ? Ale zapomniałem że oni mają inne wymagania , muszą jeść lepsze potrawy aby nam się dobrze żyło za 30 diety !!! Za podniesienie palca środkowego też chciałbym otrzymać kilka tysięcy diety miesięcznie !!!

G
Gość
14 stycznia, 14:47, Gość:

Jestem tego samego zdania koszty produktów rosną a dieta dalej stoi w miejscu. Niech sobie szef pojedzie i przeżyje za 30 zł dziennie śmiech na sali

14 stycznia, 20:59, Gość:

Przecież to nie szef wymyślił

Ale może dołożyć 10 zł

G
Gość
22 stycznia, 4:51, Gość:

Bardzo żałosne jest te 30 PLN w Polsce diety ,

Często jestem w delegacji w kraju i zagranicą wiem bardzo jak jest.

I do tego hotel za 45 zł jakąś speluna i 10 łóżek w pokoju

G
Gość

7,50 zł za sniadanie, 15 zł za oboiad i 7,50 za kolację lub do 12 godzin 5 zł na sniadanie i 10 na obiad.

809h89h98

wysokość diety jest SKANDALICZNA. Niech posłowie skorzystają z diet tej wysokości to zaraz stawki się zmienią.

G
Gość
14 stycznia, 14:47, Gość:

Jestem tego samego zdania koszty produktów rosną a dieta dalej stoi w miejscu. Niech sobie szef pojedzie i przeżyje za 30 zł dziennie śmiech na sali

14 stycznia, 20:59, Gość:

Przecież to nie szef wymyślił

23 stycznia, 22:54, Ahor:

Masz zły tok myślenia dieta 30 zł to jest tylko dodatek Żywieniowy za wyżywienie się poza miejscem stałego zatrudnienia to różnica kwot jaka trzeba ponieść jedząc poza miejscem stałego zatrudnienia, żywiąc się w domu tez ponosisz koszty.

Masz rację

Ale przyznasz że powinna być wyższa.

G
Gość

Tych którzy o tym decydują w ogóle to nie interesuje

Mają nas gdzieś.

G
Gość
31 stycznia, 17:05, A:

Przeżycie za granicą z dietą danego państwa nie ma problemu w kraju za dietę można kupić tani obiad i śniadanie na kolację braknie gdzie jest PIP

Mąż przy pomocy PIP próbuje odzyskac diety i niewypłacone zarobione pieniądze, sprawa trwa prawie rok, tak właśnie pracuje PIP

W
W

30 zł na sam obiad ledwo starczy (nie koniecznie na herbatę), to jakaś kpina przecież!

A
A

Przeżycie za granicą z dietą danego państwa nie ma problemu w kraju za dietę można kupić tani obiad i śniadanie na kolację braknie gdzie jest PIP

A
Ahor
14 stycznia, 14:47, Gość:

Jestem tego samego zdania koszty produktów rosną a dieta dalej stoi w miejscu. Niech sobie szef pojedzie i przeżyje za 30 zł dziennie śmiech na sali

14 stycznia, 20:59, Gość:

Przecież to nie szef wymyślił

Masz zły tok myślenia dieta 30 zł to jest tylko dodatek Żywieniowy za wyżywienie się poza miejscem stałego zatrudnienia to różnica kwot jaka trzeba ponieść jedząc poza miejscem stałego zatrudnienia, żywiąc się w domu tez ponosisz koszty.

G
Gość

Bardzo żałosne jest te 30 PLN w Polsce diety ,

Często jestem w delegacji w kraju i zagranicą wiem bardzo jak jest.

b
bogacz

dieta w polszy to smiech na sali, za chwile 30 zl na sniadanie nie starczy..

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu