Koronawirus w Polsce. 3 przepisy, które wpłyną na naszą przyszłą pracę [10.03.2020 r.]

AB
4 marca stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce.
4 marca stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Free To Use Sounds/ Unsplash.com
Koronawirus w Polsce stał się faktem. 4 marca stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia COVID-19 w naszym kraju. Dotarcie wirusa SARS-CoV-2 do Polski zbiegło się w czasie z przyjęciem ustawy mającej usprawnić przeciwdziałanie koronawirusowi. Między innymi zwiększyły się kompetencje pracodawców.

Koronawirus dotarł do Polski. 2 marca odbyło się specjalne posiedzenie Sejmu w sprawie koronawirusa. Polska szykuje się na wypadek zagrożenia epidemiologicznego. Na początku marca odbyło się I, II i III czytanie ustawy mającej na celu, zwalczanie zakażenia COVID-19, zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby oraz profilaktykę i przeciwdziałanie jej skutkom. 3 marca przyjęta przez Sejm ustawa została skierowana do Prezydenta i Marszałka Senatu. Przepisy zyskały poparcie Senatu i prezydenta. 8 marca 2020 r. weszły w życie.

4 marca został oficjalnie potwierdzony pierwszy w Polsce przypadek zachorowania na COVID-19. Największe ryzyko zakażenia występuje podczas kontaktu z osobami, które mają niepokojące objawy takie, jak kaszel i podwyższona gorączka. Na szczęście w projekcie ustawy znalazły się zapisy, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby w miejscu pracy.

Koronawirus stał się przedmiotem obrad polskiego Sejmu. Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy 2 marca zostało zwołane posiedzenie parlamentarzystów, podczas którego przyjęto ustawę dotyczącą COVID-19. Jeżeli przepisy wejdą w życie, diametralnie zmieni się sytuacja pracowników, w tym rodziców. Zobacz, jakie zmiany szykuje parlament.

Koronawirus w Polsce vs. zmiany w prawie (obowiązkowa praca ...

Fragmenty Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczą bezpośrednio pracowników i pracodawców. Uzupełniają dotychczas obowiązujące przepisy, m.in. te regulowane ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przepisy związane z koronawirusem mają być stosowane do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), jak również zapobiegawczo.

Koronawirus a praca zdalna (Artykuł 3.)

Artykuł 3. ustawy reguluje kwestie pracy zdalnej, której temat nie jest poruszany w Kodeksie pracy. W myśl nowych przepisów pracodawca może skierować pracownika na obowiązkową pracę zdalną w ramach działań prewencyjnych przeciw koronawirusowi.

- Zgodnie specjalnie ustawą dotyczącą przeciwdziałania koronawirusowi, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. W takim przypadku pracownik nie może odmówić wykonywania pracy zdalnej – wyjaśnia Adam Kraszewski, radca prawny z kancelarii GESSEL.

O ile Kodeks pracy mówi o telepracy, która wykonywana jest w całości na odległość, przy użyciu elektronicznych środków przekazu, o tyle nie pojawia się w nim pojęcie pracy zdalnej. Pracodawcy, którzy obawiali się, że ich pracownicy zarażą się koronawirusem od osoby powracającej z zagranicy, nie mogli odizolować reszty personelu od problematycznego pracownika. Mieli jedynie możliwość rekomendowania, aby ten pracował zdalnie, np. przez okres dwóch tygodni.

Koronawirus rozprzestrzenia się nie tylko w Azji, ale również w Europie. Mimo że w prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia, wprowadzono dodatkowe środki ostrożności, ryzyko zakażenia wirusem 2019-nCoV jest realne, i to nie tylko w Azji, ale również w Europie. Wyjaśniamy, jak podejść do koronawirusa w kontekście pracy.

Koronawirus a praca. Sprawdź, jakie prawa i obowiązki ma pra...

W przypadku odmowy ze strony pracownika jedynym wyjściem z sytuacji było zwolnienie go z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, np. na okres 14 dni (jest to maksymalny czas, jaki koronawirus potrzebuje, aby się uaktywnić). Nie można było natomiast zmusić pracownika do pracy zdalnej. Po wejściu ustawy w życie pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec podwładnego, który nie wyrazi zgody na home office.

- Niedostosowanie się do polecenia pracodawcy traktowane może być jako naruszenie obowiązków pracownika, co w skrajnych przypadkach może nawet wiązać się z rozwiązaniem umowy o pracę – ostrzega Adam Kraszewski.

Koronawirus a stosowanie się przez pracodawców do zaleceń GIS (Artykuł 17.)

W artykule 17. ust. 1. przytoczono fragment ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322). Ustawodawcy postanowili dodać do art. 8a tej ustawy dodatkowe ustępy (5–9). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów „Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać (...) pracodawcom (...) decyzje nakładające obowiązek (...) podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie”.

Przepisy stanowią dodatkowe zabezpieczenie pracowników na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa i zagrożenia epidemiologicznego. Nasuwa się pytanie, czy pracownik, który obawia się zarażenia koronawirusem, ma prawo odmówić pracy mimo braku zaleceń GIS, np. czy stewardessa może odmówić lotu do kraju, w których stwierdzono przypadki zakażenia COVID-19. Co prawda część lotów do takich krajów już została odwołana, ale nie wszystkie. W takiej sytuacji warto powoływać się na przepis mówiący o tym, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

- Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Mówimy tu jednak o zagrożeniu bezpośrednim i rzeczywistym, a nie hipotetycznym – mówi Adam Kraszewski. – W pierwszej kolejności należy weryfikować aktualne komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego. Nie powinno być wątpliwości, że pracownik może odmówić podróży do rejonów objętych kwarantanną. Jeżeli jednak mówimy o pojedynczych przypadkach koronawirusa na terenie danego kraju i brakuje szczegółowych zaleceń co do unikania podróży, pracownik nie powinien odmawiać wykonania polecenia podróży – dodaje radca prawny.

Warto pamiętać o tym, że pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec pracownika, który odmówił wykonania polecania służbowego ze względu na hipotetyczne zagrożenie koronawirusem. Nie powinien natomiast pociągać do odpowiedzialności osoby, która odmówiła wyjazdu do rejonu objętego epidemią COVID-19.

- Każdy przypadek powinniśmy oceniać indywidualnie, w oparciu o aktualną sytuację na danym terenie. Jeśli pracownik pomimo braku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia nie wykonuje poleceń służbowych, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. W szczególności, jeśli pracownik samodzielnie, bez dostatecznej podstawy, powstrzyma się od wykonywania pracy, pracodawca może uznać, że niestawienie się w pracy z tego powodu stanowi nieusprawiedliwioną nieobecność – podkreśla Adam Kraszewski. – W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą – dodaje ekspert.

Koronawirus a prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego (Artykuł 4.)

Przyjęta ze względu na ryzyko epidemii koronawirusa ustawa reguluje kwestie związane z rodzicami tymczasowo zwolnionymi z obowiązku wykonywania pracy ze względu na zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. (Placówki te mogą być nieczynne z uwagi na ryzyko zakażenia dzieci SARS-CoV-2.) Rodzic, który zostanie tymczasowo zwolniony z obowiązku wykonywania pracy ze względu na konieczność osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie zostanie przyznane maksymalnie za okres 14 dni. Jeżeli matka otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy, ojciec nie będzie już miał do niego prawa i vice versa. Świadczenie przysługuje tylko jednemu rodzicowi, bez względu na liczbę dzieci znajdujących się pod opieką.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze względu na koronawirusa zostanie wypłacany wyłącznie rodzicom posiadającym aktualne ubezpieczenie. Więcej informacji na temat zasiłku opiekuńczego można znaleźć w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przyznawany w trybie i na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie. Jeżeli dziecko zostanie poddane kwarantannie domowej, rodzic może także może wystąpić o zasiłek opiekuńczy.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina o profilaktyce, która zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem:

  • częstym myciu dłoni, a jeżeli nie ma takiej możliwości – ich dezynfekcji płynami lub żelami na bazie alkoholu (min. 60%)
  • zakrywaniu ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania
  • zachowaniu bezpiecznej odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę (co najmniej 1–1,5 metra)
  • unikaniu kontaktu oczu, nosa i ust z dłońmi

Ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce rośnie, ale nie powinniśmy wpadać w panikę. „Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia” – zaleca GIS.

W przypadku podejrzenia choroby COVID-19 trzeba niezwłocznie zgłosić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, jak też - zrezygnować z przebywania w miejscach publicznych oraz środkach transportu publicznego. Dodatkowych informacji na temat postępowaniem wobec objawów koronawirusa udzielają pracownicy infolinii NFZ pod numerem tel. 800 190 590.

Ubiegając się o zatrudnienie w UK, trzeba będzie wykazać się znajomością języka angielskiego, mieć ofertę pracy oraz dysponować specjalistycznymi umiejętnościami wymaganymi na danym stanowisku. Za spełnienie każdego z tych wymogów będą przyznawane punkty, których suma zadecyduje o tym, czy dostaniemy wizę uprawniającą do pracy. Tak będzie wyglądało ubieganie się o zezwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii.

Praca w Wielkiej Brytanii a Brexit – nowy system imigracyjny...

od 7 lat
Wideo

Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 18

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
15 marca, 11:43, Paweł:

W obecnej sytuacji najważniejsze będzie zapewnienie pracownikom możliwości pracy zdalnej, tak aby z jednej strony pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki i firma mogła dalej funkcjonować, a z drugiej strony, żeby pracodawca mógł mieć jakąś kontrolę nad tym, co pracownik robi. Pomocne w tej sytuacji mogą się okazać różne narzędzia np. Ekran System

16 marca, 19:34, 123:

Czy Wy naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, że są między wami też tacy co pracują fizycznie? Wałkujecie w kółko jedno i to samo o pracy zdalnej. Jak? Mop na przedłużce? Płyty meblowe do salonu, a po przycięciu i skręceniu zawieść do zakładu? W jaki sposób pracodawca ma mi zapewnić możliwość pracy zdalnej? Nie wszystkich praca polega na przekładaniu kartek z lewej na prawą stronę biurka.

ja wezmę widlaka i karze kierować tiry do mnie na ogród:)

d
do123

właśnie ! wszędzie piszą tylko o leszczach w biurach . a co z pracownikiem fizycznym? no tak "do ostatniego żywego w firmie"

B
Bull

TERAZ DOPIERO WIDAĆ PATOLOGIĘ POLSKIEGO RYNKU PRACY I BEZGRANICZNĄ BIEDĘ POLSKICH PRACOWNIKÓW!

123
15 marca, 11:43, Paweł:

W obecnej sytuacji najważniejsze będzie zapewnienie pracownikom możliwości pracy zdalnej, tak aby z jednej strony pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki i firma mogła dalej funkcjonować, a z drugiej strony, żeby pracodawca mógł mieć jakąś kontrolę nad tym, co pracownik robi. Pomocne w tej sytuacji mogą się okazać różne narzędzia np. Ekran System

Czy Wy naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, że są między wami też tacy co pracują fizycznie? Wałkujecie w kółko jedno i to samo o pracy zdalnej. Jak? Mop na przedłużce? Płyty meblowe do salonu, a po przycięciu i skręceniu zawieść do zakładu? W jaki sposób pracodawca ma mi zapewnić możliwość pracy zdalnej? Nie wszystkich praca polega na przekładaniu kartek z lewej na prawą stronę biurka.

G
Gość
15 marca, 18:37, Gość:

A pracownicy handlu? O nas nikt nie myśli a też jesteśmy bardzo narażeni. Nie ma środków dezynfekujących a pracodawca ma to głęboko....

Podobnie jest z pracownikami ochrony...

G
Gosc
4 marca, 15:43, Gość:

duduś nakrzyczał na koronawirusa a on go olał władował się do Polski...

Gosciu.ales mundry

G
Gość

A pracownicy handlu? O nas nikt nie myśli a też jesteśmy bardzo narażeni. Nie ma środków dezynfekujących a pracodawca ma to głęboko....

L
Lolo

Gastronomia zamknięta a koncern PKN Orlen jedzie z gastronomią na całego nie chroniąc w żaden sposób "swoich" pracowników. Wstyd Panie Danielu Obajtek i pozostali menadżerowie. Wstyd!!

P
Paweł

W obecnej sytuacji najważniejsze będzie zapewnienie pracownikom możliwości pracy zdalnej, tak aby z jednej strony pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki i firma mogła dalej funkcjonować, a z drugiej strony, żeby pracodawca mógł mieć jakąś kontrolę nad tym, co pracownik robi. Pomocne w tej sytuacji mogą się okazać różne narzędzia np. Ekran System

G
Gość

A co z personelem sprzątającym w biurowcach? Praca zdalna na mopa?czy można odmówić pracy w takich warunkach lub ją skrócić do minimum

I
Inspektor
11 marca, 0:15, Recepcjonistka:

Witam, bardzo się martwię bo pracuje w kasynie 24h gdzie przychodzą ludzie z różnych krajów, dzis np byli Wietnamczycy. Polacy smierdzacy też przychodza którzy nawet gdyby im coś było to mają to gdzieś. Ja ich wpuszczam oni nawet nie zakrywaja ust gdy kaszlą, patologia i margines społeczny, odbieram również ich kurtki dłońmi bo obsługuje szatnie. Nie mamy nawet żeli antybakteryjnych. Jak prawo reguluje takie miejsca? Szkole zamkną, imprezę odwołaja a wszyscy nieodpowiedzialni, napruci i tak przyjdą do kasyna ;( jest mi przykro bo zaczną pewnie reagować dopiero gdy ktoś zachoruje a wtedy będzie za późno dla innych pracowników

Mam dokładnie ten sam problem. Jak zamkną dyskoteki, kina, teatry itp. to kasyna będą ostatnim bastionem rozrywki dla nieodpowiedzialnych.

Kasyna też powinny być zamknięte !!!

S
Sanitariusz

A co z pracownikami ochrony zdrowia???

My i nasze rodziny jesteśmy najbardziej narażeni na koronawirusa.

Co z Sanitariuszami,Opiekunami,Stalowymi,pracownikami gospodarczymi w pl.medycznych?

Gdzie są podstawowe środki ochrony?

R
Recepcjonistka

Witam, bardzo się martwię bo pracuje w kasynie 24h gdzie przychodzą ludzie z różnych krajów, dzis np byli Wietnamczycy. Polacy smierdzacy też przychodza którzy nawet gdyby im coś było to mają to gdzieś. Ja ich wpuszczam oni nawet nie zakrywaja ust gdy kaszlą, patologia i margines społeczny, odbieram również ich kurtki dłońmi bo obsługuje szatnie. Nie mamy nawet żeli antybakteryjnych. Jak prawo reguluje takie miejsca? Szkole zamkną, imprezę odwołaja a wszyscy nieodpowiedzialni, napruci i tak przyjdą do kasyna ;( jest mi przykro bo zaczną pewnie reagować dopiero gdy ktoś zachoruje a wtedy będzie za późno dla innych pracowników

r
rysiukrk

a co np jeżeli tam gdzie pracuje zamkną cały zakład pracy bo pewnie sie tak stanie z czego bd żył ?:) mam jesc trawe?

G
Gość
6 marca, 11:33, Tik:

Wszystko dobrze ale co ma zrobić rodzic pracujący fizycznie w zakładzie produkcyjnym między ludźmi,kiedy dziecko przyjedzie z wymiany z Włoch i zostanie poddane kwarantannie na okres 14 dni. Przecież nie pójdę pod namiot.Co mam zrobić w takiej sytuacji ?.

Logicznym jest ,że należy pozostać również w kwarantanie domowej.Po to właśnie weszły te przepisy.

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu